Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 27:24

24ᐃᔅᐱ ᐹᐃᓚᑦ ᐎᐋᐸᑕᒃ ᐁᑳ ᐁ ᑮ ᔖᑯᒋᒫᑦ, ᐁ ᒫᒋ ᐹᔑᑯᓚᐌᓯᓕᒋ ᒫᑲ, ᑮ ᐅᑎᓇᒻ ᓂᐱᓕᐤ, ᑮ ᑭᓯᐯᑭᓇᒻ ᒫᑲ ᐅᒋᒋᔭ ᐁ ᐙᐸᒥᑯᑦ ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂᓚ ᓂ ᐎ ᓯᑭᓇᒸᓐ ᐅᒥᑯ ᐊᐗ ᑳ ᒀᔭᔅᑭᑎᑦ ᐃᓕᓕᐤ; ᑲᓇᐙᐸᑕᒧᒃ ᑭᓚᐗᐤ᙮