Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 27:9

9ᐁᑯ ᑌᐱᐸᓕᓕᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑳ ᑮ ᐃᑗᑦ ᒉᕆᒫᔭ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᑮ ᐅᑎᓀᐗᒃ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᓂᓯᑐᒥᑕᓇᐤ ᐙᐱᓯ ᔓᓕᐊᓈᐱᔅᑾ, ᐁ ᑮ ᐃᑕᑭᒫᒋᒃ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᐅᓚᑭᒥᒥᒋ, ᐎᓚᐗᐤ ᐃᔅᕃᐃᓪ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕ ᑳ ᑮ ᐅᓚᑭᒫᒋᒃ: