Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 28

ᒋᓴᔅ ᐗᓂᔥᑲᐤ

(ᒫᕐᒃ 16:1–10; ᓘᒃ 24:1–12; ᒑᓐ 20:1–10)

1ᑳ ᐳᓂ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᒃ, ᐱᒉᓚᒃ ᐁ ᐯᑖᐸᒃ ᐁ ᐊᑎ ᓂᔥᑕᒻ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᐊᓂᒪ ᐁ ᑕᐙᔅᑌᒃ, ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐗᒃ ᒣᕆ ᒫᒃᑖᓖᓐ, ᓀᔥᑕ ᐊᓇ ᑯᑕᒃ ᒣᕆ ᑭᒋ ᐙᐸᑕᑭᒃ ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᓕᐤ᙮ 2ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ, ᓈᔅᐱᒡ ᑮ ᑶᑾᓐ: ᐌᓴ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐅᑦ ᐁᓐᒐᓕᒪ ᑮ ᐸᑭᒋᓕᐗ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐅᒋ, ᑮ ᐯᒋ ᑎᑎᐱᓀᐤ ᓀᔥᑕ ᐊᓯᓂᔭ ᐃᔥᒀᑌᒥᒃ ᐅᒋ, ᑮ ᑌᑕᐱᐤ ᒫᑲ᙮ 3ᑮ ᐃᔑᓈᑯᓯᐤ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐙᔅᑌᐸᓕᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅ ᐎᓛᒋᑲᓇ ᑮ ᐙᐹᓕᐗ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑰᓇ᙮ 4ᐁ ᐃᔅᐱᒋ ᑯᔅᑖᒋᒃ ᒫᑲ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐊᔕᐙᐱᒋᒃ ᑮ ᓇᓂᑭᐸᓕᐗᒃ, ᑮ ᐊᑎ ᐃᔑᓈᑯᓯᐗᒃ ᒫᑲ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐁ ᓂᐱᒋᒃ᙮

5ᐊᓇ ᐁᓐᒐᓪ ᒫᑲ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᑦ ᑮ ᐃᑌᐤ ᐊᓂᐃ ᐃᔅᑴᐗ, ᐁᑳᐎᓚ ᑯᔅᑖᒋᒃ ᑭᓚᐗᐤ: ᐌᓴ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ ᐁ ᓈᓇᑕᐙᐸᒣᒃ ᒋᓴᔅ ᑳ ᑮ ᒌᔅᑖᔅᑾᐙᑲᓂᐎᑦ᙮ 6ᓇᒪᐎᓚ ᐅᑕ ᐃᑖᐤ: ᐌᓴ ᑮ ᐗᓂᔥᑲᐤ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑳ ᑮ ᐃᑗᑦ᙮ ᐯᒋ ᑲᓇᐙᐸᑕᒸᒃ ᐃᑕ ᑳ ᑮ ᐱᒥᔑᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ: 7ᑭᓕᐱ ᒫᑲ ᑭᐌᒃ, ᐎᑕᒥᒫᑯᒃ ᒫᑲ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᐁ ᑮ ᐗᓂᔥᑳᑦ ᐅᓂᐱᐗ ᐅᒋ; ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ, ᓂᑳᓐ ᐃᑐᑌᐤ ᑳᓕᓖᒃ; ᐁᑯᑕ ᑫ ᐙᐸᒣᒃ: ᒫᑎᑲ, ᑭ ᑮ ᐎᑕᒫᑎᓇᐗᐤ᙮

8ᑮ ᑭᓕᐱ ᑭᑐᑌᐗᒃ ᒫᑲ ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᒃ ᐅᒋ, ᐁ ᓭᑭᓯᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᓈᔅᐱᒡ ᐁ ᒧᒋᑫᓕᑕᑭᒃ, ᑮ ᐃᔅᐸᑖᐗᒃ ᒫᑲ ᑭᒋ ᑎᐹᒋᒧᔅᑕᐙᒋᒃ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓂᓕᐗ᙮

9ᐁ ᐊᑎ ᐃᑐᑌᒋᒃ ᒫᑲ ᑭᒋ ᐎᑕᒪᐋᒋᒃ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᒫᑎᑲ, ᑮ ᓇᑭᔥᑳᑯᐗᒃ ᒋᓴᓴ, ᐁ ᐃᑎᑯᒋᒃ, ᒧᒋᑫᓕᑕᒧᒃ᙮ ᑮ ᐯᒋ ᒫᑯᓀᐗᒃ ᒫᑲ ᐅᓯᑎᓕᒃ, ᑮ ᓇᐗᑮᔅᑕᐌᐗᒃ ᒫᑲ᙮ 10ᐁᑯ ᒋᓴᔅ ᐁᑖᑦ, ᐁᑳᐎᓚ ᓭᑭᓰᒃ: ᓇᑕᐎ ᐎᑕᒫᑯᒃ ᓂᒋᔖᓇᒃ ᑭᒋ ᐃᑐᑌᒋᒃ ᑳᓕᓕᒃ, ᐁᑯᑕ ᒫᑲ ᑫ ᐙᐸᒥᒋᒃ᙮

ᑳ ᑮ ᐃᑖᒋᒧᒋᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑮ ᐊᔕᐙᐱᒋᒃ

11ᒣᒀᒡ ᒫᑲ ᐁ ᐃᑐᑌᒋᒃ, ᒫᑎᑲ, ᐋᑎᑦ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑮ ᐊᔕᐙᐱᒋᒃ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑕᑌᐗᒃ, ᑮ ᐙᐸᑎᓓᐗᒃ ᒫᑲ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑳ ᑮ ᑐᒋᑳᑌᓕᑭ᙮ 12ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᒫᐗᒋᐃᑐᒋᒃ ᐊᓯᒋ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᒋᒃ, ᑳ ᐋᔭᔭᒥᐃᑐᒋᒃ ᒫᑲ, ᒥᔅᑕᐃ ᔔᓕᐋᓇ ᑮ ᒥᓓᐗᒃ ᓇᑐᐸᓕᐎᓕᓕᐗ, 13ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᐅᒪ ᐃᑗᒃ, ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᑮ ᐯᒋ ᑭᒧᑎᓕᐗ ᐎᔭᐤ ᓂᐹᑎᐱᔉ ᒣᒀᒡ ᐁ ᓂᐹᔮᒃ᙮ 14ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᐅᒣᓕᐤ ᐯᑕᑫ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ, ᓂ ᑳ ᔖᑯᒋᒫᓈᓐ, ᓇᒪᐎᓚ ᐙᔦᔥ ᒫᑲ ᑭ ᑳ ᑐᑖᑲᐎᓇᐗᐤ᙮

15ᑮ ᐅᑎᓀᐗᒃ ᒫᑲ ᔔᓕᐋᓇ, ᑮ ᑐᑕᒶᒃ ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᒋᒃ: ᐅᒣᓕᐤ ᐃᑗᐎᓂᓕᐤ ᒫᑲ ᐋᓕᒧᑕᒶᒃ ᒎᐗᒃ ᐱᓕᔥ ᐊᓄᒡ ᑳ ᑭᔑᑳᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᓄᑯᓰᔅᑕᐌᐤ ᐅᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ

(ᒫᕐᒃ 16:14–18; ᓘᒃ 24:36–49; ᒑᓐ 20:19–23; ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 1:6–8)

16ᐁᑯ ᐊᓂᑭ ᐯᔭᑯᔖᑉ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐁᑐᑌᒋᒃ ᑳᓕᓕᒃ, ᐗᒌᒃ ᐃᑕ ᑳ ᑮ ᐃᑎᑯᒋᒃ ᒋᓴᓴ᙮ 17ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐎᐋᐸᒫᒋᒃ ᑮ ᓇᐗᑭᔅᑕᐌᐗᒃ: ᒫᑲ ᐋᑎᑦ ᑮ ᐋᔨᑕᐌᓕᑕᒶᒃ᙮ 18ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐯᒋ ᐋᔭᒥᐁᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᒥᓯᐌ ᑲᔥᑭᐅᐎᓐ ᓂ ᒥᓕᑳᐎᓐ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᓀᔥᑕ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ᙮ 19ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᒫᑲ ᑭᑐᑌᒃ, ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑯᒃ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᑳ ᑕᑐᔅᑳᓀᓯᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᐁ ᓯᑲᐋᑕᐌᑾᒃ ᐅᑖᐎᒪᐤ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᑯᓯᓯᒪᐤ, ᓀᔥᑕ ᐯᓓᑭᓯᑦ ᐊᒑᒃ᙮ 20ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐌᑾᒃ ᑭᒋ ᓈᑲᑕᐌᓕᑕᑭᒃ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑳ ᐃᔑ ᑲᑫᔅᑭᒥᑖᑾᒃ: ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ, ᑭ ᑳ ᐎᒉᐎᑎᓈᐗᐤ ᒧᔕᒃ ᐱᓕᔥ ᑫ ᐃᔥᒀᐸᓕᒃ ᐊᔅᑭ᙮ ᐁᒣᓐ᙮