Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 3:11

11ᓂᓚ ᑖᐺ ᑮ ᓯᑲᐋᑖᑎᓇᐗᐤ ᓂᐱ ᐅᒋ ᑴᔅᑳᑎᓯᐎᓂᒃ ᐃᔑ: ᒫᑲ ᐊᓇ ᑳ ᐯᒋ ᓄᔅᐱᓇᔑᑦ ᐊᐗᓯᑌ ᓱᑳᑎᓯᐤ ᐃᔥᐱᔥ ᓂᓚ, ᐅ ᒪᔅᑭᓯᓇ ᓇᒪᐎᓚ ᓂᑦ ᐃᔅᐱᑌᓕᑖᑯᓯᓐ ᑭᒋ ᐱᒥᐎᑕᐗᒃ: ᐎᓚ ᑭ ᑳ ᓯᑲᐋᑖᑯᐗᐤ ᐸᓓᑭ ᐊᒑᑾ ᐅᒋ ᓀᔥᑕ ᐃᔥᑯᑌᓕᐤ᙮