Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 4

ᒋᓴᔅ ᐁ ᑲᑴᒋᐊᑲᓂᐎᑦ

(ᒫᕐᒃ 1:12–13; ᓘᒃ 4:1–13)

1ᐁᑯ ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᑳ ᐃᑐᑕᐃᑯᑦ ᐊᒑᑾ ᐸᑾᑕᔅᑲᒥᑳᒃ ᑭᒋ ᑲᑴᒋᐃᑯᑦ ᒪᒋᒪᓂᑐᐗ᙮ 2ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᓂᑲᓱᑦ ᓀᒥᑕᓇᐤ ᑭᔑᑲᐗ ᓀᔥᑕ ᑎᐱᔅᑳᐗ, ᐁᑯ ᐙ ᒥᒋᓱᑦ᙮ 3ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᑲᑴᒋᐃᐌᐗ ᐱᐁᒋ ᓈᑎᑯᑦ, ᑮ ᐃᑎᑯ, ᑮᔥᐱᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐌᑯᓯᓯᒥᔅᑴ, ᐃᑕᔓᐌ ᐅᑯ ᐊᓯᓂᔭᒃ ᑭᒋ ᐊᓚᑯᓇᐎᒋᒃ᙮

4ᒫᑲ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᑦ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᐤ, ᐃᓕᓕᐤ ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᐱᒫᑎᓯᐤ ᐱᔑᔑᒃ ᐊᓚᑯᓇᐗ ᐅᒋ, ᒫᑲ ᑕᑐ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ ᐅᒋ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑐᓂᒃ ᑳ ᐅᒋᐸᓕᓕᒃ᙮

5ᐁᑯ ᒫᑲ ᒪᒋᒪᓂᑐ ᐁᑐᑕᐋᑦ ᐸᓓᑭ ᐃᑖᐎᓂᒃ, ᑮ ᑌᑕᓓᐤ ᒫᑲ ᑕᑯᒡ ᐃᑕ ᐁ ᐃᔥᐹᓕᒃ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ, 6ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑮᔥᐱᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐌᑯᓯᓯᒥᔅᑴ, ᓂᒋᒀᔥᑯᑎ: ᐌᓴ ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᐤ, ᑲᑕ ᐃᑕᔓᐙᑌᐤ ᐅᑦ ᐁᓐᒐᓕᒪ ᑭᓚ ᐅᒋ: ᓀᔥᑕ ᐅᒋᒋᐙᒃ ᑭ ᑳ ᐋᓱᓂᑾᒃ ᐁᑳ ᑭᒋ ᐅᑖᒥᑎᑖᔭᓐ ᑭᓯᑦ ᐊᓯᓂᒃ᙮

7ᒋᓴᔅ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᒥᓇ ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᐤ, ᐁᑳᐎᓚ ᑭ ᑳ ᑲᑴᒋᐊᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑭ ᑭᒋᒪᓂᑐᒻ᙮

8ᒥᓇ ᒪᒋᒪᓂᑐ ᐃᑐᑕᐁᐤ ᐗᒋᒃ ᓈᔅᐱᒡ ᐁ ᐃᔅᐸᑎᓈᓕᒃ, ᐙᐸᑎᓓᐤ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᐅᑭᒫᐎᐎᓇ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁᔅᐱᒋ ᒥᓗᓈᑾᓂᓕᑭ; 9ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᒥᓯᐌ ᐅᐅ ᑭ ᑳ ᒥᓕᑎᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᐅᑎᑕᐱᔅᑕᐎᔭᓀ ᓀᔥᑕ ᓇᐗᑭᔅᑕᐎᔭᓀ᙮

10ᐁᑯ ᒋᓴᔅ ᐁᑖᑦ, ᐊᐗᔅ ᒫᒑ, ᓭᑖᓐ: ᐌᓴ ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᐤ, ᑭ ᑳ ᓇᐗᑮᔅᑕᐗᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑭ ᑭᒋᒪᓂᑐᒻ, ᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᐱᑯ ᑭ ᑳ ᐊᑑᔅᑫᔅᑕᐗᐤ᙮

11ᐁᑯ ᒫᑲ ᓀᑲᑎᑯᑦ ᒪᒋᒪᓂᑐᐗ, ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ, ᑮ ᐯᒋ ᓈᑎᑯ ᐁᓐᒐᓚ ᐁ ᐅᒋᔅᑕᒫᑯᑦ᙮

ᒋᓴᔅ ᒫᒋᑕᐤ ᐅᑕᐸᑎᓯᐎᓐ ᑳᓕᓖᒃ

(ᒫᕐᒃ 1:14–15; ᓘᒃ 4:14–15)

12ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᑳ ᑮ ᐯᑕᒃ ᒑᓇ ᐁ ᑮ ᐌᐱᓈᑲᓂᐎᓕᒋ ᑭᐸᐅᑐᐎᑲᒥᑯᒃ, ᑮ ᐃᑐᑌᐤ ᑳᓕᓖᒃ; 13ᐁ ᓇᑲᑕᒃ ᓈᓴᕆᑦ ᒫᑲ, ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑕᔑᑫᐤ ᑲᐸᕐᓀᔭᒥᒃ, ᒋᑭᒡ ᑭᒋᑲᒥᒃ ᑳ ᐃᑕᑾᒃ, ᐯᔓᒡ ᐊᓐᑕ ᓵᐱᐤᓚᓐ ᓀᔥᑕ ᓀᑉᑕᓕᒻ: 14ᑭᒋ ᑎᐸᓕᓕᒃ ᑳ ᑮ ᐃᑗᑦ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ ᐋᐃᓭᔭ, ᐁ ᐃᑗᑦ, 15ᐅᑦ ᐊᔅᑭ ᓵᐱᐤᓚᓐ, ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐊᔅᑭ ᓀᑉᑕᓕᒻ, ᒋᑭᒡ ᑭᒋᑲᒥᒃ, ᐊᐙᓯᑌ ᐃᑌᑫᑳᒻ ᒐᕐᑕᓂᒃ, ᐅ ᑳᓕᓕᒥᐙᒃ ᒉᓐᑖᐃᓕᒃ: 16ᐊᓂᑭ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑳ ᐊᐱᒋᒃ ᐃᑕ ᐁ ᐗᓂᑎᐱᔅᑳᓕᒃ ᑮ ᐙᐸᑕᒶᒃ ᑭᒋ ᐙᔅᑌᐎᓂᓕᐤ; ᐊᓂᑭ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐊᐱᒋᒃ ᐊᔅᑮᒃ ᐃᑕ ᐁ ᑎᑳᔅᑌᔅᑳᑯᒋᒃ ᓂᐱᐎᓂᓕᐤ, ᐙᔅᑌᐎᓂᓕᐤ ᑫᑕᑐᐌ ᐅᑎᑎᑯᐗᒃ᙮

17ᐁᑯᔅᐱ ᐅᒋ ᒋᓴᔅ ᑮ ᒫᒋ ᑲᑫᔅᑭᒥᐌᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᑴᔅᑳᑎᓰᒃ: ᐌᓴ ᑭᒋᑭᔑᑳᐎ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ ᐯᔓᓈᑾᓐ᙮

ᒋᓴᔅ ᑲᑴᒋᒣᐤ ᓀᐤ ᐅᓄᑐᒣᓭᐎᐗᒃ ᑭᒋ ᓄᔅᐱᓇᑕᑯᑦ

(ᒫᕐᒃ 1:16–20; ᓘᒃ 5:1–11)

18ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᐁ ᐱᒧᑌᑦ ᔑᔓᒡ ᑳᓕᓕ ᑭᒋᑭᒦᒃ, ᑮ ᐙᐸᒣᐤ ᓂᔓ ᐁ ᐎᒋᔖᓂᑐᓕᒋ, ᓵᐃᒪᓐ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᓱᑉ ᐱᑕᕐ, ᓀᔥᑕ ᐋᓐᑦᕈ ᐎᒋᔖᓇ, ᐁ ᐸᑭᑕᐙᓕᒋ ᑭᒋᑲᒦᒃ: ᐌᓴ ᐅᓄᑐᒣᓭᐎᐗᒃ᙮ 19ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᓄᔅᐱᓇᔒᒃ ᐁᑯ ᑫ ᐃᔑᐃᑕᑾᒃ ᑭᒋ ᐱᑕᐅᓓᑾᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ᙮ 20ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᑮ ᓇᑲᑌᐗᒃ ᐅᑦ ᐊᓕᐱᐙᐗ, ᑮ ᓄᔅᐱᓇᑌᐗᒃ ᒫᑲ᙮

21ᐊᓐᑕ ᒫᑲ ᐁ ᐅᒋ ᑭᑐᑌᑦ, ᑮ ᐙᐸᒣᐤ ᑯᑕᑭᔭ ᓂᔓ ᒋᒫᓂᒃ ᐁ ᒋᒫᓕᒋ ᐅᑖᐎᓕᐗ ᓭᐱᑎᔭ, ᐁ ᐙᔅᐱᑖᓕᒋ ᐅᑦ ᐊᓕᐱᓕᐗ; ᑮ ᓇᑐᒣᐤ ᒫᑲ᙮ 22ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᑮ ᓇᑲᑕᒶᒃ ᒋᒫᓂᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᐅᑖᐎᐙᐗ, ᑮ ᓄᔅᐱᓇᑌᐗᒃ ᒫᑲ᙮

ᒋᓴᔅ ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᑦ, ᐁ ᑲᑫᔅᑭᒥᐌᑦ ᓀᔥᑕ ᐁ ᒥᓇᐙᒋᐃᐌᑦ

(ᓘᒃ 6:17–19)

23ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐸᐹᐃᑐᑌᐤ ᒥᓯᐌ ᑳᓖᓖᒃ, ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᑦ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓖᒃ, ᐁ ᐙᐎᑕᒫᑫᑦ ᒫᑲ ᑭᒋᑭᔑᑳᐎ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓂᓕᐤ, ᐁ ᒥᓇᐙᒋᑖᑦ ᒥᓯᐌ ᐃᔑ ᐋᑯᓯᐎᓂᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᓇᓈᑲᐤ ᑳ ᐃᑖᔅᐱᓀᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ᙮ 24ᑮ ᐸᐹᑎᐹᒋᒫᑲᓂᐎᐤ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᓯᕆᔭᐃᒃ: ᑮ ᐯᑐᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᑮ ᐋᑯᓯᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ ᓇᓈᑲᐤ ᑳ ᐃᑖᔅᐱᓀᓕᒋ ᓀᔥᑕ ᐃᔑ ᐙᐎᓴᑫᓕᑕᒥᓕᒋ, ᐊᓂᐃ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐱᒋᔅᑳᑯᓕᒋ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ, ᐊᓂᐃ ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮᔥᑴᓕᒋ, ᐊᓂᐃ ᓀᔥᑕ ᑳ ᓇᓇᒫᔅᐱᓀᓕᒋ; ᑮ ᒥᓇᐙᒋᐁᐤ ᒫᑲ᙮ 25ᑮ ᓄᔅᐱᓈᑎᑯ ᒫᑲ ᓈᔅᐱᒡ ᒥᒉᑦ ᐃᓕᓕᐗ ᑳᓕᓕᒃ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑎᑳᐳᓕᓯᒃ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᒎᑎᐊᐃᒃ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᐊᐙᓯᑌ ᐃᑌᑫᑳᒻ ᒐᕐᑕᓂᒃ ᐅᒋ᙮