Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 6

ᒥᓗᑐᑕᒧᐎᓇ

1ᔮᑾᒥᓰᒃ ᐁᑳ ᑭᒋ ᑐᑕᒣᒃ ᑭ ᒥᓗᑐᑕᒧᐎᓂᐙᐗ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᑭᒋ ᐙᐸᒥᑖᑾᒃ; ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᐅᒪ ᐃᔑ ᑐᑕᒣᑴ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭᑦ ᐋᔮᓇᐗᐤ ᑎᐸᐊᒫᑯᓯᐎᓐ ᑯᑖᐎᐗᐤ ᐅᒋ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᐃᑖᑦ᙮

2ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᐃᔅᐱ ᑎᐅᑕᒪᓂ ᑭ ᒥᓗᑐᑕᒧᐎᓇ, ᐁᑳᐎᓚ ᐱᑕᒫ ᓄᑖᑯᑖ ᐳᑖᒋᑲᓐ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᑐᑕᑭᒃ ᐅᑖᔭᒥᐁᑳᓱᔅᑲᒃ, ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ ᓀᔥᑕ ᐱᒥᑌᔅᑲᓈᒃ, ᑭᒋ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᐃᑯᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗ᙮ ᑖᐺ ᑭᑦ ᐃᑎᓈᐗᐤ, ᐋᔭᐗᒃ ᐅ ᑎᐸᐊᒫᑯᓯᐎᓂᐗᐤ᙮ 3ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᑎᐅᑕᒪᓂ ᑭ ᒥᓗᑐᑕᒧᐎᓇ, ᐁᑳᐎᓚ ᑭ ᓇᒪᑎᓂᔉ ᑲᑕ ᑭᔅᑫᓕᑕᒧᒪᑲᓐ ᑳ ᑐᑕᒧᒫᑲᒃ ᑭ ᑭᒋᓂᔉ; 4ᑭ ᒥᓗᑐᑕᒧᐎᓇ ᑭᒋ ᑳᑖᓂᐗᑭ: ᓀᔥᑕ ᑯᑖᐎ ᑳᑕᓄᒃ ᑳ ᐙᐸᑫᑦ ᐎᓚ ᑫᒋᐙᒃ ᒧᔑᔐ ᑭ ᑳ ᑎᐸᐊᒫᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᑦ ᐊᔭᒥᐋᐎᓐ ᐅᒋ

(ᓘᒃ 11:2–4)

5ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐃᐋᔭᒥᐋᔭᓂ, ᐁᑳᐎᓚ ᑭ ᑲ ᓇᔅᐱᑕᐙᐗᒃ ᐅᑖᔭᒥᐁᑳᓱᔅᑲᒃ: ᐌᓴ ᐎᓚᐗᐤ ᓵᑭᑖᐗᒃ ᐁ ᐋᔭᒥᐋᒋᒃ ᐁ ᓂᐸᐎᒋᒃ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᓕᑭᑕᐗᒧᑭ ᐱᒥᑌᔅᑲᓇᐗ, ᑭᒋ ᐙᐸᒥᑯᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗ᙮ ᑖᐺ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ ᐋᔭᐗᒃ ᐅ ᑎᐸᐊᒫᑯᓯᐎᓂᐗᐤ᙮ 6ᒫᑲ ᑭᓚ, ᐃᔅᐱ ᐁᔭᒥᐋᔭᓂ, ᐱᑐᑫ ᑭᑭᒃ ᑳ ᐱᔅᑭᒑᒃ, ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑭ ᑭᐸᐊᒪᓀ ᑭᑦ ᐃᔥᒀᑌᒻ, ᐋᔭᒥᐁᔅᑕᐤ ᑯᑖᐎ ᐁᑳ ᑳ ᐙᐸᒫᑲᓂᐎᑦ; ᑯᑖᐎ ᒫᑲ ᑳᑕᓄᒃ ᑳ ᐙᐸᑫᑦ ᒧᔑᔐ ᑭ ᑲ ᑎᐸᐊᒫᒃ᙮

7ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᐁᔭᒥᐋᔦᑯ, ᐁᑳᐎᓚ ᐸᑾᓐᑕᐤ ᐋᐃᑗᐎᓇ ᐋᐸᒋᑖᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᑐᑕᑭᒃ ᐋᔭᒡ ᐃᓕᓕᐗᒃ: ᐌᓴ ᐎᓚᐗᐤ ᐃᑌᓕᑕᒶᒃ ᑭᒋ ᐯᑕᐙᑲᓂᐎᒋᒃ ᒥᔅᑕᐃ ᐁ ᐋᔭᒥᒋᒃ᙮ 8ᐁᑳᐎᓚ ᓇᔅᐱᑖᑯᒃ; ᐌᓴ ᑯᑖᐎᐗᐤ ᑭᔅᑫᓕᑕᒻ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᒪᓀᓯᔦᒃ ᐸᒧᔑ ᓇᑐᑕᒪᐌᒃ᙮ 9ᐅᒪ ᐃᔑ ᒫᑲ ᐋᔭᒥᐋᒃ: ᓄᑖᐎᓈᓐ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᐃᑖᔭᓐ, ᑲᑕ ᐎ ᐸᓓᑫᓕᒋᑳᑌᐤ ᑭᑦ ᐃᔑᓂᑳᓯᐎᓐ᙮ 10ᑭᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ ᑲᑕ ᐎ ᐅᑎᒋᐸᓕᐤ᙮ ᐁ ᐃᑌᓕᑕᒪᓐ ᑲᑕ ᐎ ᑐᒋᑳᑌᐤ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ᙮ 11ᒥᓂᓈᓐ ᐊᓄᒡ ᑳ ᑭᔑᑳᒃ ᑫ ᐅᒋ ᐱᒫᑎᓯᔮᒃ᙮ 12ᐌᐯᓕᑕᒪᐎᓈᓐ ᒫᑲ ᓂ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᓈᓇ, ᐁ ᐃᔑ ᐌᐯᓕᑕᒪᐗᑭᒋᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᒪᓯᓇᐃᑫᑐᑕᐎᔭᒥᒋᒃ᙮ 13ᐁᑳᐎᓚ ᒫᑲ ᐃᑐᑕᐃᓈᓐ ᑫ ᐃᔑ ᑲᑴᒋᐃᑲᐎᔮᒃ; ᒫᑲ ᒥᑖᑴᓇᒪᐎᓈᓐ ᒪᒋ ᑫᒀᓇ: ᐌᓴ ᑭᓚ ᑭ ᑎᐱᓚᐌᐎᓯᓐ ᐅᑭᒪᐎᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᑲᔥᑭᐅᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᑭᔅᑌᓖᑖᑯᓯᐎᓐ, ᑳᑭᑫ᙮ ᐁᒣᓐ᙮

14ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᐌᐯᓕᑡᒪᐌᑾᐌ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐁ ᐗᓂᑐᑖᑖᑾᒃ, ᑯᑖᐎᐗᐤ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᓀᔥᑕ ᑭ ᑳ ᐌᐯᓕᑕᒫᑯᐙᐤ: 15ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᐌᐯᓕᑕᒪᐌᑾᐌ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐁ ᐗᓂᑐᑕᑖᑾᒃ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑯᑖᐎᐗᐤ ᑭ ᑳ ᐌᐯᓕᑕᒫᑯᐗᐤ ᐁ ᐗᓂᑐᑕᐌᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᑦ ᓀᑲᓸᐎᓐ ᐅᒋ

16ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᓀᑲᓸᔦᑯ, ᐁᑳᐎᓚ ᓇᔅᐱᑖᑯᒃ ᐅᑖᔭᒥᐁᑳᓱᔅᑲᒃ, ᐁ ᒪᒋᑴᒋᒃ: ᐌᓴ ᐎᓚᐗᐤ ᒪᒋᑴᐃᑎᓯᐗᒃ ᑭᒋ ᐙᐸᒥᑯᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗ ᐁ ᓂᑲᓯᒋᒃ᙮ ᑖᐺ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᐋᔭᐗᒃ ᐅ ᑎᐸᐊᒫᑯᓯᐎᓂᐗᐤ᙮ 17ᒫᑲ ᑭᓚ, ᐃᔅᐱ ᓀᑲᓸᔭᓂ, ᑐᒥᓇ ᑭᔅᑎᒀᓐ, ᑭᒋᔅᑖᐸᐗᒋᑴᑎᑎᓱ ᒫᑲ; 18ᐁᑳᐎᓚ, ᓂᑲᓱ ᑭᒋ ᐃᑌᓕᒥᔅᑭᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᒫᑲ ᑯᑖᐎ ᐁᑳ ᑳ ᐙᐸᒫᑲᓂᐎᑦ: ᑯᑖᐎ ᒫᑲ ᑳᑕᓄᒃ ᑳ ᐙᐸᑫᑦ, ᒧᔑᔐ ᑭ ᑳ ᑎᐸᐊᒫᒃ᙮

ᓈᐊᔅᑣᓱᒃ ᒥᔕᑭᓯᐎᓐ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ

(ᓘᒃ 12:33–34)

19ᐁᑳᐎᓚ ᓈᐋᔅᑣᓱᒃ ᒥᔕᑭᓯᐎᓇ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ, ᐊᓐᑕ ᐁ ᐃᔑ ᓂᔑᐗᓈᒋᑖᑦ ᒪᓂᒍᔥ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐊᒀᒀᐱᔅᑳᒃ, ᐊᓐᑕ ᓀᔥᑕ ᑭᒧᑎᔅᑲᒃ ᑳ ᐸᔅᐱᐱᑯᐊᑭᒃ ᐁ ᑭᒧᑎᒋᒃ: 20ᒫᑲ ᓈᐊᔅᑣᓱᒃ ᒥᔕᑭᓯᐎᓇ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ, ᐊᓐᑕ ᐁᑳ ᐁ ᐃᔑ ᓂᔑᐗᓈᒋᑖᑦ ᒪᓂᒍᔥ, ᐁᑳ ᐁ ᐊᒀᒀᐱᔅᑳᒃ, ᐊᓐᑕ ᓀᔥᑕ ᑭᒧᑎᔅᑲᒃ ᐁᑳ ᑳ ᐸᔅᐱᐱᑯᐊᑭᒃ ᐁ ᑭᒧᑎᒋᒃ: 21ᐌᓴ ᐃᑕ ᐁ ᐃᔑ ᑕᑾᒃ ᑭ ᒥᔕᑭᓯᐎᓐ, ᐁᑯᑕ ᓀᔥᑕ ᑫ ᐃᑕᑾᒃ ᑭᑌᐃ᙮

ᐙᓭᔮᓯᐎᓐ

(ᓘᒃ 11:34–36)

22ᒦᔅᑭᔑᒃ ᐌᒋ ᐙᓭᔮᒃ ᒥᔭᐤ; ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᑭᔅᑭᔑᒃ ᐯᓓᑲᓄᑴ, ᒥᓯᐌ ᑭᔮᐤ ᑲᑕ ᐅᒋ ᓵᑲᔅᑭᓀᐤ ᐙᓭᔮᓯᐎᓐ᙮ 23ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᑭᔅᑭᔑᒃ ᒥᔮᓛᑕᓄᑴ, ᒥᓯᐌ ᑭᔭᐤ ᑲᑕ ᐅᒋ ᓵᑲᔅᑭᓀᐤ ᑎᐱᔅᑭᓯᐎᓐ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᐊᓂᒪ ᐙᓭᔮᓯᐎᓐ ᑳ ᐱᒋᔅᑳᑯᔮᓐ ᐌᓂᑎᐱᔅᑭᓯᐎᓂᐎᑴ, ᐙ ᒥᔖᒃ ᐊᓂᒪ ᐗᓂᑎᐱᔅᑭᓯᐎᓐ!

ᐯᔭᒃ ᐱᑯ ᐅᑭᒫᐤ ᑭ ᑳ ᑮ ᐊᑐᔅᑲᐙᐤ

(ᓘᒃ 6:13; 12:22–31)

24ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᑲᑕ ᑮ ᐊᑑᔅᑲᐌᐤ ᓂᔓ ᐅᑭᒫᐗ: ᐌᓴ ᐯᔭᒃ ᑲᑕ ᐸᒀᑌᐤ, ᓀᔥᑕ ᑯᑕᑭᔭ ᑲᑕ ᓵᑭᐁᐤ; ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐯᔭᒃ ᑲᑕ ᑭᔅᑌᓕᒣᐤ, ᑯᑕᑭᔭ ᒫᑲ ᑲᑕ ᐋᑕᐌᓕᒣᐤ᙮ ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑳ ᑮ ᐊᑐᔅᑫᔅᑕᐗᐗᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᓀᔥᑕ ᒥᔕᑭᓯᐎᓐ᙮

25ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐃᑎᑖᒀᒃ, ᐁᑳᐎᓚ ᒫᒥᑐᓀᓕᑕᒧᒃ ᑭ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᐗᐤ, ᑫᒀᓐ ᑫ ᒥᒋᔦᒃ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑫᒀᓐ ᑫ ᒥᓂᑴᔦᒃ; ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᑭᔭᐙᐗ ᑫᒀᓐ ᑫ ᐳᔅᑎᔥᑲᒣᒃ᙮ ᓇᒪ ᓈ ᐊᐗᓯᑌ ᐃᑌᓕᑖᑾᓐ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᐃᔥᐱᔥ ᒥᒋᒻ, ᓀᔥᑕ ᒥᔭᐤ ᐃᔥᐱᔥ ᐎᓛᒋᑲᓐ? 26ᑲᓇᐙᐸᒥᑯᒃ ᐱᓓᓯᐗᒃ ᑳ ᐹᐸᒥᓛᒋᒃ: ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᐗᓴᓶᐱᓂᑫᐗᒃ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᒪᓂᔑᑫᐗᒃ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑕᒀᐃᑫᐎᑲᒥᑯᒃ ᒪᐗᒋᒋᑫᐗᒃ; ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᐊᔕᒥᑯᐗᒃ ᑯᑖᐎᐙᐗ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ? ᓇᒪ ᓈ ᓈᔅᐱᒡ ᐊᐙᓯᑌ ᑭᑦ ᐃᔅᐱᑌᓕᑖᑯᓯᓇᐗᐤ ᐃᔥᐱᔥ ᐎᓚᐗᐤ? 27ᐊᐌᓇ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᐁ ᒧᒋ ᒫᒥᑐᓀᓕᑕᒃ, ᑫ ᑮ ᑕᑯᑖᑦ ᐯᔭᒃ ᑭᐤᐱᑦ ᐁ ᐃᔅᑯᑳᐸᐎᑦ?

28ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᓀᔥᑕ ᒥᑐᓀᓕᑕᒣᒃ ᐎᓛᒋᑲᓐ? ᑲᓇᐙᐸᒥᑯᒃ ᐅᔅᑭᑌᐸᑾᒃ ᓂᑖᐎᑭᒋᑲᓂᒃ, ᐁ ᐃᔑ ᐅᐱᑭᒋᒃ; ᓇᒪᐎᓚ ᐊᑑᔅᑫᐗᒃ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐱᒫᐃᑫᐗᒃ; 29ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᐙᐙᒡ ᓴᓚᒪᓐ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᔑ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᑦ ᑭ ᐃᔑᐅ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐯᔭᒃ ᐅᑯ᙮ 30ᐁᐗᑯ ᐅᒋ, ᑮᔥᐱᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᒪ ᐃᔑ ᐁᒀᓇᐊᒧᑴ ᒪᔅᑯᔑᔭ ᓂᑖᐎᑭᒋᑲᓂᒃ, ᐊᓄᒡ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᑳ ᐃᑕᑾᑭ, ᐙᐸᑫ ᒫᑲ ᐃᔥᑯᑌᐎᑲᒥᑯᒃ ᐃᔑᐌᐱᓂᑳᑌᒃ, ᓇᒪ ᓈ ᐊᐙᓯᑌ ᑭ ᑳ ᐎᓛᑕᑺᐗᐤ ᑭᓚᐗᐤ, ᐅ ᑭᓚᐗᐤ ᐋᐱᔒᔥ ᐱᑯ ᑎᐋᐺᔦᓕᑕᒬᒃ?

31ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᒫᑲ ᐁᑳᐎᓚ ᒫᒥᑐᓀᓕᑕᒧᒃ, ᐁ ᐃᑗᔦᒃ, ᑫᒀᓐ ᑫ ᒥᒋᔭᒃ? ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑫᒀᓐ ᑫ ᒥᓂᑴᔭᒃ? ᓀᔥᑕᐱᑯ, ᑫᒀᓐ ᑫ ᐎᓛᒋᑲᓂᔭᒃ 32ᐁᐗᒀᓂᐃ ᒥᓯᐌ ᐅᐅ ᓂᐋᓇᑕᐌᓕᑕᑭᒃ ᒉᓐᑖᐃᓚᒃ: ᐌᓴ ᑯᑖᐎᐗᐤ ᑭᒋᑭᔑᑯ ᑭᔅᑫᓕᑕᒻ ᐁ ᓇᑕᐌᓕᑕᒣᒃ ᒥᓯᐌ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ᙮ 33ᓃᔥᑕᒻ ᒫᑲ ᓈᓇᑕᐌᓕᑕᒸᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᐅ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓐ; ᒥᓯᐌ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᒫᑲ ᑭ ᑳ ᐊᓯᒋ ᒥᓕᑲᐎᓇᐗᐤ᙮ 34ᐁᑳᐎᓚ ᒫᒥᑐᓀᓕᑕᒧᒃ ᑫ ᐙᐸᒃ; ᐌᓴ ᑫ ᐙᐸᒃ ᑲᑕ ᒥᑐᓀᓕᑕᒫᓱᒪᑲᓐ᙮ ᑌᐱᓕᑯᒃ ᑲᑕ ᐋᓕᒪᓐ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ᙮