Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 6:26

26ᑲᓇᐙᐸᒥᑯᒃ ᐱᓓᓯᐗᒃ ᑳ ᐹᐸᒥᓛᒋᒃ: ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᐗᓴᓶᐱᓂᑫᐗᒃ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᒪᓂᔑᑫᐗᒃ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑕᒀᐃᑫᐎᑲᒥᑯᒃ ᒪᐗᒋᒋᑫᐗᒃ; ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᐊᔕᒥᑯᐗᒃ ᑯᑖᐎᐙᐗ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ? ᓇᒪ ᓈ ᓈᔅᐱᒡ ᐊᐙᓯᑌ ᑭᑦ ᐃᔅᐱᑌᓕᑖᑯᓯᓇᐗᐤ ᐃᔥᐱᔥ ᐎᓚᐗᐤ?