Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 7:21

ᐋᑎᑦ ᑲᑕ ᐃᑕᑲᓂᐎᐗᒃ, ᓇᒪᐎᔅᑳᒡ ᑭ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᒥᑎᓇᐗᐤ

(ᓘᒃ 13:25–27)

21ᓇᒪᐎᓚ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᑳ ᐃᔑᑦ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᑲᑕ ᐱᑐᑫᐤ ᑭᒋᑭᔑᑳᐎ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᒃ; ᒫᑲ ᐊᓇ ᑳ ᑐᑕᒸᑦ ᐅᑦ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ ᓄᑖᐎᔭ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ᙮