Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 8

ᒋᓴᔅ ᐹᔦᑭᐁᐤ ᐃᓕᓕᐗ

(ᒫᕐᒃ 1:40–45; ᓘᒃ 5:12–16)

1ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐯᒋ ᓂᑕᒪᒋᐌᑦ, ᑮ ᓄᔅᐱᓈᑎᑯ ᓈᔅᐱᒡ ᐁ ᒫᒪᐎᒥᒉᑎᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ᙮ 2ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ ᑮ ᐯᒋ ᓈᑎᑯ ᐅᓓᑉᕈᓯᐃᑖᔅᐱᓀᐗ, ᑮ ᓇᐗᑮᔅᑖᑯ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑗᓕᒋ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑌᓕᑕᒪᓀ, ᑭ ᑳ ᑮ ᐸᔦᑭᐃᓐ᙮

3ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᔓᐎᓂᔅᑫᓕᐤ, ᑮ ᓵᒥᓀᐤ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᓂ ᐎ ᑐᑌᓐ; ᐹᔦᑭᓯ ᒫᑲ᙮ ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐹᔦᑭᑖᓂᐗᓂᓕᐤ ᐅ ᓓᑉᕈᓯᐃᑖᔅᐱᓀᐎᓐ᙮ 4ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᐃᑌᐤ, ᐁᑳᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᐎᑕᒪᐤ; ᑭᑐᑌ ᒫᑲ, ᐙᐸᑎᓐ ᓵᓵᑭᐃᓕᐌᐎᓕᓕᐤ ᑭᔭᐎᓕᐤ, ᐸᑭᑎᓂᑫ ᒫᑲ ᐊᓂᒪ ᒥᓕᐌᐎᓐ ᑳ ᑮ ᐃᑕᔓᐌᑦ ᒧᓯᔅ ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒥᐃᑫᒋᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᒥᓇᐙᒋᐁᐤ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒫᐗ ᐅᑕᑐᔅᑫᓛᑲᓂᒥᐗ

(ᓘᒃ 7:1–10)

5ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᑳ ᑮ ᐱᑐᑫᑦ ᑲᐸᕐᓀᔭᒥᒃ, ᑮ ᐯᒋ ᓈᑎᑯ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒪᐗ, ᐁ ᓇᑐᑕᒫᑯᑦ, 6ᐁ ᐃᑗᓂᒋ ᒫᑲ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔦᓐ, ᓂᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓐ ᐱᒥᔑᓐ ᓂᑭᒃ ᐁ ᐋᑯᓯᑦ ᓇᓇᒫᔅᐱᓀᐎᓂᓕᐤ ᐅᒋ, ᓈᔅᐱᒡ ᐁ ᐙᐎᓴᑫᓕᑕᒥᐃᑯᑦ᙮

7ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᐃᑌᐤ, ᓂ ᑳ ᐯᒋ ᒥᓇᐙᒋᐊᐤ᙮

8ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒪᐤ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᑦ, ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑌᐸᑫᓕᑖᑯᓯᓐ ᑭᒋ ᐯᒋ ᐱᑐᑫᔭᓐ ᓂᑭᒃ: ᒫᑲ ᑌᐱᓛᒃ ᒧᒋ ᐃᑗ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᑫ ᒥᓇᐙᒋᐋᑲᓂᐎᑦ ᓂᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓐ᙮ 9ᐌᓴ ᓂᓚ ᓂ ᑎᐯᓕᒋᑳᓐ, ᐁ ᑎᐯᓕᒪᑭᒃ ᓇᑐᐸᓕᐎᓕᓕᐗᒃ: ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ ᒫᑲ ᓂᑦ ᐃᑕᐤ, ᒫᒐ, ᒫᒐᐤ ᒫᑲ; ᑯᑕᒃ ᓀᔥᑕ, ᐋᔅᑕᒻ, ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᒫᑲ; ᓀᔥᑕ ᓂᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓐ ᓂᑦ ᐃᑕᐤ, ᐅᒪ ᑐᑕ, ᑐᑕᒻ ᒫᑲ᙮

10ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᐱᐁᑕᒃ, ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒻ, ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᑳ ᓄᔅᐱᓈᑎᑯᑦ, ᑖᐺ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᐅᒋ ᒥᔅᑫᓐ ᑭᒋ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᐃᔥᐱᔥ ᐅᒪ, ᓇᒪᐎᓚ ᐃᔅᕃᐃᓕᒃ᙮ 11ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ ᒫᑲ, ᒥᒉᑦ ᑲᑕ ᐯᒋ ᐅᑐᑌᐗᒃ ᐙᐸᓄᒃ ᓀᔥᑕ ᓂᑲᐯᐊᓄᒃ, ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᐎᑕᐱᒣᐗᒃ ᐁᑉᕃᐊᒪ, ᓀᔥᑕ ᐋᐃᓯᑲ, ᓀᔥᑕ ᒉᑲᐸ, ᑭᒋᑭᔑᑳᐎ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᒃ᙮ 12ᒫᑲ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔑᒥᑯᒋᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐅᑭᒪᐎᐎᓂᓕᐤ, ᑲᑕ ᐗᓚᐎᐌᐱᓇᐗᒃ ᐊᓐᑕ ᐁ ᐃᔑ ᐗᓂᑎᐱᔅᑳᓕᒃ: ᐁᑯᑕ ᑫ ᐃᑕᑾᒃ ᒫᑐᐎᒃ ᓀᔥᑕ ᑫ ᐃᔑ ᒫᑗᐋᐱᑌᔑᓂᓈᓂᐗᒃ᙮ 13ᐁᑯ ᒋᓴᔅ ᐁᑖᑦ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒪᐗ, ᑭᐌ ᐃᓴ; ᒬᒋ ᑳ ᐃᔑ ᑖᐺᑕᒪᓐ, ᐁᑯ ᑫ ᐃᔑ ᐋᔮᔭᓐ᙮

ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇ ᒫᑲ ᑭ ᒥᓇᐙᒋᐋᓕᐗ ᐁᑯ ᒣᒀᒡ᙮

ᒋᓴᔅ ᒥᓇᐙᒋᐁᐤ ᒥᒉᑦ ᐃᓕᓕᐗ

(ᒫᕐᒃ 1:29–34; ᓘᒃ 4:38–41)

14ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᑳ ᐱᑐᑫᐙᑦ ᐱᑕᕋ ᐅ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᓕᒃ, ᑮ ᐙᐸᒥᒣᐤ ᐅᓯᑯᓴ ᐁ ᐱᒥᔑᓂᓕᒋ, ᐁ ᑭᓯᓱᐎᐃᑖᔅᐱᓀᓕᒋ᙮ 15ᑮ ᓵᒥᓇᒬᐤ ᒫᑲ ᐅᒋᒋᓕᐤ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᑭᓯᓱᐎᐃᑖᔅᐱᓀᐎᓂᓕᐤ ᓀᑲᑎᑯᓕᒋ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᐌᓂᔥᑳᓕᒋ, ᑮ ᐊᑑᔅᑳᑯᐗᒃ ᒫᑲ᙮ 16ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐁᑎ ᐅᑖᑯᔒᒃ, ᑮ ᐯᑐᐌᐗᒃ ᒥᒉᑦ ᑳ ᐱᒋᔅᑳᑯᓕᒋ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ: ᑮ ᐗᓚᐎᐌᐱᓀᐤ ᒫᑲ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓐ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒥᓇᐙᒋᐁᐤ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐋᑯᓯᓕᒋ: 17ᑭᒋ ᑎᐱᐸᓕᒃ ᑳ ᑮ ᐃᑗᑦ ᐋᐃᓭᔭ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐎᓚ ᑫᒋᐙᒃ ᑮ ᐅᑎᓇᒻ ᑭ ᓕᓚᒥᓯᐎᓂᓇᐗ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓇᔭᑕᒻ ᑭᑦ ᐋᑯᓯᐎᓂᓇᐗ᙮

ᐊᓂᑭ ᑫ ᑮ ᓄᔅᐱᓇᑕᐗᔅᐸᓐ ᒋᓴᓴ

(ᓘᒃ 9:57–62)

18ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᐎᐋᐸᒫᑦ ᓈᔅᐱᒡ ᐁ ᒫᒪᐎᒥᒉᑎᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ ᐁ ᐎᒋᑳᐸᐎᔅᑖᑯᑦ, ᑮ ᐃᑕᔓᐌᐤ ᐊᑳᒥᒃ ᑭᒋ ᐃᔑᒋᒣᒋᒃ᙮ 19ᐯᔭᒃ ᒫᑲ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗ ᑮ ᐯᒋ ᓈᑎᑯ, ᐁ ᐃᑎᑯᑦ, ᐅᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐤ, ᑭ ᑳ ᓄᔅᐱᓇᑎᑎᓐ ᐱᑯ ᐃᑕ ᑫ ᐃᑐᑌᐗᓂ᙮

20ᒋᓴᔅ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᒪᑫᓯᐗᒃ ᐙᑎᐗᒃ, ᐱᓓᓯᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐹᐸᒥᓚᒋᒃ ᐗᒋᔅᑐᓂᐗᒃ; ᒫᑲ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᐋᔭᐤ ᐃᑕ ᑫ ᐱᒥᑎᑖᑦ ᐅᔅᑎᒀᓐ᙮

21ᑯᑕᑭᔭ ᒫᑲ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᑮ ᐃᑎᑯ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᐃᓕᓇᐎᓐ ᓃᔥᑕᒻ ᑭᒋ ᓇᑕᐎ ᓇᐃᑲᐗᒃ ᓄᑖᐎ᙮

22ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᓄᔅᐱᓇᔑᓐ; ᐁᑯᔑ ᒫᑲ ᐅᓂᐱᐗᒃ ᑲᑕ ᓇᐃᑲᐌᐗᒃ ᐅ ᓂᐱᒥᐙᐗ᙮

ᒋᓴᔅ ᐗᓚᔅᑎᓂᑖᐤ ᐁ ᓗᑎᓂᓕᒃ

(ᒫᕐᒃ 4:35–41; ᓘᒃ 8:22–25)

23ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᐳᓯᑦ ᓈᐱᒀᓂᒃ, ᑮ ᓄᔅᐱᓈᑎᑯ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ᙮ 24ᒫᑎᑲ ᒫᑲ, ᑭ ᐯᒋ ᑮᔅᑎᓇ ᑭᒋᑲᒦᒃ, ᐱᓕᔥ ᓈᐱᒀᓂᒃ ᑳ ᐊᑾᓂᐸᓕᒋᒃ ᑲᔅᑲᓇᒃ; ᒫᑲ ᐎᓚ ᑭ ᓂᐹᐸᓐ᙮ 25ᑮ ᐯᒋ ᓈᑎᑯ ᒫᑲ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᑭ ᑯᔅᑯᓂᑯ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑎᑯᑦ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᐱᒫᒋᐃᓈᓐ; ᓂ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᓈᓐ᙮

26ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᓭᑭᓯᔦᒃ, ᐅ ᑭᓚᐗᐤ ᐋᐱᔑᔥ ᐱᑯ ᑎᐋᐺᔦᓕᑐᒣᒃ? ᐁᑯ ᐌᓂᔥᑳᑦ, ᑮ ᑭᑐᑕᒻ ᒫᑲ ᐁ ᓗᑎᓂᓕᒃ ᓀᔥᑕ ᑭᒋᑲᒥᓕᐤ; ᐁᑯ ᑫᒋ ᐋᓨᔅᑎᒃ᙮

27ᒫᑲ ᐊᓂᑭ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒶᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᑫᑯ ᑐᐎ ᐃᓕᓕᐤ ᐊᐗ, ᐙᐙᒡ ᐁ ᓗᑎᓂᓕᒃ ᓀᔥᑕ ᑭᒋᑲᒥᓕᐤ ᐁ ᓇᓇᐃᑖᑯᑦ?

ᒋᓴᔅ ᒥᓇᐙᒋᐁᐤ ᓃᔓ ᓈᐯᐗ ᑳ ᐱᒋᔅᑳᑯᓕᒋ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ

(ᒫᕐᒃ 5:1–20; ᓘᒃ 8:26–39)

28ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒣᔕᑳᑦ ᐊᑳᒥᒃ, ᑲᕐᑭᓯᓇᒃ ᐅᑦ ᐊᔅᑭᐙᒃ, ᑮ ᓇᑭᔥᑳᑯ ᓂᔓ ᑳ ᐱᒋᔅᑳᑯᓕᒋ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ, ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᔅᑲᒃ ᐁ ᐯᒋ ᐅᑐᑌᓕᒋ ᓈᔅᐱᒡ ᐁ ᐊᒀᑎᓯᓕᒋ, ᑳ ᐅᒋ ᐁᑳ ᐊᐌᓇ ᐊᓐᑕ ᐁ ᑮ ᐱᒧᑌᑦ᙮ 29ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ, ᑮ ᑌᐺᓕᐗ, ᐁ ᐃᑎᑯᑦ, ᑫᒀᓐ ᑫ ᑐᑖᑖᒃ, ᒋᓴᔅ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐌᑯᓯᓯᒥᔉ? ᑭ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑖᓐ ᓈ ᑭᒋ ᑲᒀᑕᑭᐃᔮᒃ ᐸᒧᔑ ᐅᑎᒋᐸᓕᒃ?

30ᐙᓚᐤ ᒫᑲ ᐊᓐᑕ ᐅᒋ ᑮ ᐃᑖᐗᒃ ᒥᒉᑦ ᑯᑯᔕᒃ ᐁ ᐊᓭᔭᑎᒋᒃ ᐁ ᒥᒋᓱᒋᒃ, 31ᒪᒋ ᐊᒑᑾᒃ ᒫᑲ ᑮ ᓇᑐᑕᒪᐌᐗᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᐗᓚᐎᐌᐱᓂᔮᑫ, ᐃᓕᓇᐎᓈᓐ ᑭᒋ ᐱᑐᑫᔅᑲᐗᑭᒋᒃ ᑯᑯᔕᒃ᙮

32ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐃᑐᑌᒃ᙮ ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐗᓚᐎᒋᒃ, ᑮ ᐱᑐᑫᔅᑲᐌᐗᒃ ᑯᑯᔕ: ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ, ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᑯᑯᔕᒃ ᓱᑲ ᓈᓯᐯᐹᔨᑐᐗᒃ ᐊᑕ ᐁ ᑭᔅᑲᒑᓕᒃ ᑭᒋᑲᒦᒃ, ᑮ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᐗᒃ ᒫᑲ ᓂᐱᒃ᙮

33ᐊᓂᑭ ᒫᑲ ᑳ ᑲᓇᐌᓕᒫᒋᒃ ᑮ ᐅᔑᒧᐗᒃ, ᐃᑖᐎᓂᒃ ᐃᔑ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑐᑌᐗᒃ, ᑮ ᐎᑕᒶᒃ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐃᔑ ᐋᔨᑎᓕᒋ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐱᒋᔅᑳᑯᓕᒋ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ᙮ 34ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ, ᒥᓯᐌ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ ᑮ ᐯᒋ ᓇᑭᔥᑲᐌᐗᒃ ᒋᓴᓴ: ᐃᔅᐱ ᒫᑲ, ᐎᐋᐸᒫᒋᒃ, ᑮ ᐸᑯᓭᓕᒣᐗᒃ ᑭᒋ ᓇᑲᑕᒥᓕᒋ ᐅᑦ ᐊᔅᑭᐗᐤ᙮