Search form

ᐱᓕᐱᔭᓇ 1

1ᐹᓪ ᓀᔥᑕ ᑎᒧᑎ, ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᒪ ᒋᓴᔅ ᙭, ᐁ ᒪᓯᓇᐊᒪᐙᒋᒃ ᒥᓯᐌ ᐅᐸᓓᑭᓴ ᙭ ᒋᓴᓯᒃ, ᑳ ᐃᑖᓕᒋ ᐱᓕᐹᐃᐃᒃ, ᐊᓯᒋ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑭᒪᐗ ᓀᔥᑕ ᑎᑲᓇ:

2ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᑭ ᑳ ᐎ ᐋᔭᓇᐗᐤ, ᓀᔥᑕ ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑯᑖᐎᓇᐤ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒋᓴᔅ ᙭᙮

ᐹᓪ ᐊᔭᒥᐁᔅᑕᒪᐌᐤ ᐱᓕᐱᔭᓇ

3ᓂ ᓇᓈᔅᑯᒪᐤ ᓂ ᑭᒋᒪᓂᑐᒻ ᒧᔕᒃ ᐁ ᑭᔅᑭᓯᑐᑖᑖᑾᒃ, 4ᒧᔕᒃ ᑕᑡᐤ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᔅᑕᒫᑕᑾᒃ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ, ᐁ ᓇᑐᑕᒫᑫᔮᓐ ᒥᓚᐙᑕᒧᐎᓂᒃ, 5ᑭᑦ ᐅᑐᑌᒥᐌᐎᓂᐗᐤ ᐅᒋ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓂᒃ ᐊᔅᐱᓐ ᓃᔥᑕᒻ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᐱᓕᔥ ᐊᓄᒡ: 6ᐁ ᑫᒋᓇᐅᔮᓐ ᐅᒪ ᑫᒀᓐ, ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᑭᒋᑖᑦ ᒥᓗ ᐊᑑᔅᑫᐎᓂᓕᐤ ᐁ ᐱᒋᔅᑳᑯᔦᒃ, ᑲᑕ ᑎᐱᑐᑕᒻ ᐱᓕᔥ ᐅᑎᒋᐸᓕᓕᑫ ᒋᓴᔅ ᙭ ᐅ ᑭᔑᑳᒻ: 7ᐁ ᒀᔭᔅᑾᒃ ᐅᒪ ᑭᒋ ᐃᔑ ᐃᑌᓕᒥᑕᑾᒃ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ, ᐁ ᐋᔭᐎᑕᑾᒃ ᓂᑌᐃᒃ, ᐌᓴ ᐁ ᒫᒫᒋᒀᐱᔅᑲᐅᑲᐎᔮᓐ, ᐁ ᓇᔅᑯᔅᑕᒫᓐ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐊᓕᒋᑖᔮᓐ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ, ᐊᓯᒋ ᓂᓚ ᑭ ᑮ ᒫᑎᓇᒫᑲᐎᓇᐗᐤ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ᙮ 8ᐌᓴ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑭᔅᑫᓕᑕᒻ ᐁᔅᐱᒋ ᑭᐗᔐᓕᒥᑕᑾᒃ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᐅᑦ ᐊᑖᒥᔭᐎᒃ ᒋᓴᔅ ᙭᙮

9ᐅᒪ ᓀᔥᑕ ᓂ ᓇᑐᑕᒫᑳᓐ, ᑭ ᓵᑭᐃᐌᐎᓂᐗᐤ ᐊᐙᓯᑌ ᓀᔥᑕ ᐊᐙᓯᑌ ᑭᒋ ᐌᓗᑕᒃ, ᑭᔅᑫᓕᑕᒧᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑎᐹᔅᑯᓀᓕᑕᒧᐎᓂᒃ; 10ᑭᒋ ᑯᒋᑭᔅᑫᓕᑕᒣᒃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᒥᓨᔑᑭ; ᑭᒋ ᐸᓓᑭᓯᔦᒃ ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᑭᒋ ᓈᔦᑕᐌᓕᒥᑲᐎᔦᒃ ᐱᓕᔥ ᐅᑎᒋᐸᓕᓕᑫ ᐅ ᑭᔑᑳᒻ ᙭; 11ᐁ ᓵᑲᔅᑭᓀᔅᑳᑯᔦᒃ ᐁ ᐃᔑ ᒥᓂᔑᐗᒃ ᒀᔭᔅᑖᑎᓯᐎᓐ, ᐊᓂᐃ ᒋᓴᔅ ᙭ ᑳ ᐅᒋ ᐅᑎᒋᐸᓕᑭ, ᑭᒋ ᐅᒋ ᑭᔅᑖᒋᒫᑲᓂᐎᑦ ᓀᔥᑕ ᒫᒥᒋᒫᑲᓂᐎᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮

ᑭᒋ ᐱᒫᑎᓯᔮᓐ ᐁᐗᑯ ᙭

12ᒫᑲ ᓂ ᓇᑕᐌᓕᑌᓐ ᑭᒋ ᓂᓯᑐᑕᒣᒃ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᐅᑎᑎᑯᔮᓐ, ᐊᐙᓯᑌ ᑮ ᐃᔅᐸᓕᐗ ᑭᒋ ᐅᒋ ᒥᓨᐸᒣᐎᓯᒪᑲᒃ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ; 13ᐁᑯᔑ ᒫᑲ ᐁ ᐃᔑ ᒫᒪᒋᒀᐱᓱᔮᓐ ᙭ᑎᒃ ᐸᔭᑌ ᑭᔅᑫᓕᒋᑳᑌᐤ ᒥᓯᐌ ᑭᒋᐅᑭᒫᐎᑲᒥᑯᕽ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐃᑌ; 14ᓀᔥᑕ ᒥᒉᑦ ᐎᒋᔖᓂᒪᐗᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᒃ, ᐁ ᐊᑎ ᑫᒋᓇᑌᐁᒋᒃ ᐁ ᒫᒫᒋᒀᐱᓱᔮᓐ, ᓈᔅᐱᒡ ᐊᐙᓯᑌ ᓱᑭᑌᐁᐗᒃ ᑭᒋ ᐎᑐᑭᒃ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ ᐁᑳ ᐁ ᑯᔅᑖᒋᒋᒃ᙮

15ᐋᑎᑦ ᑖᐺ ᐙᐎᑕᒶᒃ ᙭ᑕ ᐅᑌᓕᑕᒧᐎᓂᒃ ᓀᔥᑕ ᒪᒉᓕᑕᒧᐎᓂᒃ; ᐋᑎᑦ ᓀᔥᑕ ᒥᓜᓕᑕᒧᐎᓂᒃ: 16ᐊᓂᑭ ᐙᐎᑕᒶᒃ ᙭ᑕ ᐊᒀᑎᓯᐎᓂᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᒀᔭᔅᑭᑌᓕᑕᒧᐎᓂᒃ, ᐁ ᐃᑌᓕᑕᑭᒃ ᑭᒋ ᑕᑯᑕᒋᒃ ᐊᓕᒥᓯᐎᓂᓕᐤ ᓂ ᒫᒫᒋᒀᐱᓱᐎᓂᒃ: 17ᐅᑯ ᒫᑲ ᓵᑭᐃᐌᐎᓂᒃ, ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᑭᒃ ᐁ ᑮ ᐃᑕᓕᑲᐎᐗᒃ ᑭᒋ ᓈᑕᒧᑕᒫᓐ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ᙮

18ᑫᒀᓐ ᒫᑲ? ᐁᓕᐌᒃ ᒥᓯᐌ ᐃᔑ, ᑮᔥᐱᓐ ᐋᑕ ᐸᑾᓐᑕᐤ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑖᐺᐎᓂᒃ, ᙭ ᐋᓕᒧᒫᑲᓂᐎᐤ; ᐁᑯᑕ ᒫᑲ ᓂᑦ ᐃᔑ ᒥᓚᐙᑌᓐ, ᓀᔥᑕ ᓂ ᑳ ᒥᓚᐙᑌᓐ᙮ 19ᐌᓴ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ ᐅᒪ ᓂ ᐱᒫᒋᐃᑯᓯᐎᓂᒃ ᑭᒋ ᐃᔑ ᑴᔅᑭᐸᓕᒃ, ᑭᑦ ᐋᔭᒥᐋᐎᓂᐗᐤ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᒥᓕᐙᓂᐗᓂᓕᒃ ᐅᑦ ᐊᒑᑾ ᒋᓴᔅ ᙭᙮ 20ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓈᔅᐱᒡ ᑳ ᐃᔑ ᐃᑌᓕᑕᒫᓐ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐊᔅᐯᓕᒧᔮᓐ, ᐁᑳ ᑫᒀᓐ ᑭᒋ ᐅᒋ ᓇᓀᐯᐎᓯᔮᓐ, ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᓱᑭᑌᐁᐎᓂᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒧᔕᒃ, ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᙭ ᑫ ᒫᒪᑖᑯᒫᑲᓂᐎᑦ ᓂᔭᐎᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᐯᒫᑎᓯᐙᓀ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᓀᐱᐙᓀ᙮ 21ᐌᓴ ᓂᓚ ᑭᒋ ᐱᒫᑎᓯᔮᓐ ᐁᐗᑯ ᙭, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᓂᐱᔮᓐ ᐁᐗᑯ ᐅᑎᓯᐎᓐ᙮ 22ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᐎᔮᓯᐎᓂᒃ ᐱᒫᑎᓯᔮᓐ, ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᑳ ᒥᓂᔑᐗᒃ ᓂᑦ ᐊᑑᔅᑫᐎᓐ; ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᑫᒀᓐ ᑫ ᓇᐗᔓᓇᒫᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ᙮ 23ᐌᓴ ᓂ ᐙᐙᓀᓕᔅᑳᑯᓐ ᑳ ᓂᔑᑭ, ᐁ ᓇᑕᐌᓕᑕᒫᓐ ᑭᒋ ᑭᑐᑌᔮᓐ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐎᒋᑕᔑᑫᒪᒃ ᙭, ᐁᐗᑯ ᓈᔅᐱᒡ ᐊᐙᓯᑌ ᐁ ᒥᓨᔑᒃ: 24ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ, ᑭᒋ ᑕᔑᑫᔮᓐ ᐎᔮᓯᐎᓂᒃ, ᐊᐙᓯᑌ ᓇᑕᐌᓕᑕᑾᓐ ᑭᓚᐗᐤ ᐅᒋ᙮ 25ᐁ ᐋᔮᔮᓐ ᒫᑲ ᐅᒪ ᒪᔥᑲᐎ ᐊᔅᐯᓕᒧᐎᓐ, ᓂ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ ᑭᒋ ᐃᑖᔮᓐ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐎᒋᑕᔑᑫᒥᑕᑾᒃ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ, ᑭᒋ ᐅᒋ ᓚᑭᐋᔮᔦᒃ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐅᒋ ᒥᓚᐙᑕᒣᒃ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ; 26ᑭ ᒥᓚᐙᑕᒧᐎᓕᐗᐤ ᐊᐙᓯᑌ ᑭᒋ ᒥᔖᒃ ᒋᓴᔅ ᙭ᑎᒃ ᓂᓚ ᐅᒋ, ᒥᓇ ᐁ ᐯᒋᓈᑎᑖᑾᒃ᙮

27ᐁᑯᔑ ᐱᑯ ᑭᑦ ᐃᔑ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᐗᐤ ᑲᑕ ᐎ ᐃᔑᓈᑾᓐ ᐁ ᐃᔑᓈᑾᓂᓕᒃ ᐅᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ ᙭: ᑮᔥᐱᓐ ᑫ ᑕᑯᔑᓄᐙᓀ ᑭᒋ ᐙᐸᒥᑕᑾᒃ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑫ ᐃᑖᐱᒋᐙᓀ, ᓂ ᑳ ᐯᑌᓐ ᐁ ᐋᔨᑎᔦᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐋᔭᒋᑳᐸᐎᔦᒃ ᐯᔭᒃ ᐊᒑᑯᒃ, ᐁ ᐯᔭᑯ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᔦᒃ ᒫᒪᐎ ᑭᑐᒋᑲᓇᐌᓕᑕᒣᒃ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓂ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ; 28ᐁᑳ ᑫᒀᓐ ᒫᑲ ᐁ ᓭᑭᐃᑖᑾᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᓄᑎᓂᑖᑾᒃ: ᑳ ᐸᔭᑌ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᑕᒫᒋᒃ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᐎᓂᓕᐤ, ᑭᓚᐗᐤ ᒫᑲ ᐱᒫᒋᐃᑯᓯᐎᓐ, ᐁᐗᑯ ᓀᔥᑕ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᒋ᙮ 29ᐌᓴ ᑭᓚᐗᐤ ᑭ ᒥᓕᑲᐎᓇᐗᐤ ᐅᑦ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓂᒃ ᙭, ᓇᒪᐎᓚ ᐱᑯ ᑭᒋ ᑖᐺᔦᓕᒣᒃ, ᒫᑲ ᐊᓯᒋ ᐎᓚ ᐅᒋ ᑭᒋ ᐎᓴᑫᓕᑕᒣᒃ; 30ᐁ ᐋᔮᔦᒃ ᐊᓂᒪ ᑫᔮᐸᒡ ᐋᓕᒣᓕᑕᒧᐎᓐ, ᑳ ᑮ ᐙᐸᑕᒣᒃ ᐁ ᐱᒋᔅᑳᑯᔮᓐ, ᐊᓄᒡ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐯᑕᒣᒃ ᐁ ᐱᒋᔅᑳᑯᔮᓐ᙮