Search form

ᐱᓕᐱᔭᓇ 1:7

7ᐁ ᒀᔭᔅᑾᒃ ᐅᒪ ᑭᒋ ᐃᔑ ᐃᑌᓕᒥᑕᑾᒃ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ, ᐁ ᐋᔭᐎᑕᑾᒃ ᓂᑌᐃᒃ, ᐌᓴ ᐁ ᒫᒫᒋᒀᐱᔅᑲᐅᑲᐎᔮᓐ, ᐁ ᓇᔅᑯᔅᑕᒫᓐ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐊᓕᒋᑖᔮᓐ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ, ᐊᓯᒋ ᓂᓚ ᑭ ᑮ ᒫᑎᓇᒫᑲᐎᓇᐗᐤ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ᙮