Search form

ᐱᓕᐱᔭᓇ 2

᙭ ᐅᑕᐸᑌᓕᒧᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᐅᑭᔅᑌᓕᑖᑯᐎᐎᓐ

1ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᐃᑕᑾᒃ ᑲᑭᒋᐃᐌᐎᓐ ᙭ᑎᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑕᑾᒃ ᒥᓜᓕᒧᐎᓐ ᓵᑭᐃᐌᐎᓂᒃ ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑕᑾᒃ ᐅ ᐎᒉᐎᐌᐎᓐ ᐊᒑᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑕᑾᑭ ᒧᔑᑕᒧᐎᓇ ᓀᔥᑕ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓇ, 2ᑎᐱᐸᓕᑖᒃ ᓂ ᒥᓚᐙᑕᒧᐎᓐ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑭᒋ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᔦᒃ, ᐁ ᐋᔮᔦᒃ ᓵᑭᐃᐌᐎᓐ, ᐁ ᐯᔭᑯ ᐃᑌᓕᑕᒣᒃ, ᐁ ᐯᔭᑯ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᔦᒃ, 3ᐁᑯᔑ ᐁᑳᐎᓚ ᑫᒀᓐ ᑲᑕ ᑐᒋᑳᑌᐤ ᑾᓗᑖᑐᐎᓂᒃ ᓀᔥᑕ ᐸᑾᓐᑕᐤ ᒫᒪᑖᑯᒧᐎᓂᒃ; ᒫᑲ ᑕᐸᑌᓕᒥᑎᓱᐎ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᒃ ᐁᑯᔑ ᒥᓯᐌ ᑲᑕ ᑭᔅᑌᓕᒣᐗᒃ ᑯᑕᑭᔭ ᐊᐙᓯᑌ ᐃᔥᐱᔥ ᐁ ᑭᔅᑌᓕᒥᑎᓱᒋᒃ᙮ 4ᐁᑳᐎᓚ ᑎᐱᓚᐌ ᐅᑦ ᐋᔮᓐ ᑲᑕ ᑲᓇᐙᐸᑕᒻ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐃᓕᓕᐤ, ᒫᑲ ᐊᓯᒋ ᐅᑦ ᐋᔮᓂᓕᐗ ᑯᑕᑭᔭ ᐊᐌᓕᐗ᙮ 5ᐁᑯᔑ ᐅᒪ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓐ ᑭ ᑳ ᐎ ᐱᒋᔅᑳᑯᓇᐗᐤ, ᑳ ᑮ ᐱᒋᔅᑳᑯᑦ ᓀᔥᑕ ᙭ ᒋᓴᔅ; 6ᐊᓇ, ᐁ ᓇᔅᐱᑕᐙᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᓇᒪᐎᓚ ᒪᔅᑲᑗᐎᓐ ᑮ ᐅᒋ ᐃᑌᓕᑕᒻ ᑭᒋ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᑦ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ; 7ᒫᑲ ᑭ ᑐᑖᓱ ᑭᒋ ᐋᐱᔅᑌᓕᑖᑯᓯᑦ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᐅᑎᓇᒫᓱ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇ ᐅᑦ ᐃᔑᓈᑯᓯᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᔑᐋᑲᓂᐎᐤ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐃᔑᓈᑯᓯᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ: 8ᓀᔥᑕ ᒫᑲ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐃᓕᓕᐤ ᐁ ᑮ ᐃᔑ ᒥᔅᑲᐙᑲᓂᐎᑦ, ᑮ ᑕᐸᑌᓕᑖᑯᐃᑎᓱ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᓇᓇᐃᑕᒻ ᐱᓕᔥ ᓂᐱᐎᓂᓕᐤ, ᐙᐙᒡ ᓂᐱᐎᓂᓕᐤ ᐋᔑᑌᐋᑎᑯᒃ᙮ 9ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᓈᔅᐱᒡ ᑳ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᐃᑯᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᑭ ᒥᓕᑯ ᒫᑲ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᓕᐤ ᐊᐙᓯᑌ ᑳ ᑭᔅᑌᓕᑖᑾᓂᓕᒃ ᐃᔥᐱᔥ ᒥᓯᐌ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓇ: 10ᒥᓯᐌ ᒥᒋᑾᓇ ᑭᒋ ᐱᑭᓂᑳᑌᑭ ᐁ ᐃᑣᓂᐗᓂᓕᒃ ᒋᓴᔅ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓐ, ᑳ ᐃᑖᒋᒃ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ ᐊᔅᑮᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ ᐊᑖᒥᒃ ᐊᔅᑮᒃ᙮ 11ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᒥᑌᓕᓕ ᑭᒋ ᐎᑕᒧᒪᑲᒃ ᐁ ᑎᐯᓕᒋᑫᑦ ᒋᓴᔅ ᙭, ᑫ ᐅᒋ ᑭᔅᑌᓕᒫᑲᓂᐎᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐌᐅᑖᐎᒪᐎᑦ᙮

ᑭ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓈᐗ ᑲᑕ ᐙᓯᑌᐸᓐ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ

12ᐁᐗᑯ ᐅᒋ, ᓯᐋᑭᐃᑕᑾᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒧᔕᒃ ᑳ ᑮ ᓇᓇᐃᑕᒣᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᐱᑯ ᐁ ᑲᓇᐙᐸᒥᑕᑾᒃ, ᒫᑲ ᐊᓄᒡ ᓈᔅᐱᒡ ᐊᐙᓯᑌ ᐁ ᐃᑖᐱᒋᔮᓐ, ᑎᐱᑐᑕᒪᒃ ᑎᐱᓚᐌ ᑭ ᐱᒫᒋᐃᑯᓯᐎᓂᐗᐤ ᓭᑭᓯᐎᓂᒃ ᓀᔥᑕ ᓇᓂᑭᐸᓕᐎᓂᒃ: 13ᐌᓴ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐁᐗᒀᓇ ᑳ ᑐᑖᑖᒃ ᑭᒋ ᐃᑌᓕᑕᒣᒃ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᑐᑕᒣᒃ ᐁ ᐃᔑ ᒥᓜᓕᑕᒃ:

14ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑐᑕᒧᒃ ᐁᑳ ᐁ ᐊᓗᑗᐌᒧᔦᒃ ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᐁ ᒀᓗᑐᑖᑐᔦᒃ: 15ᑭᒋ ᒥᓨᑎᓯᔦᒃ ᓀᔥᑕ ᑳᔮᒣᐎᓯᔦᒃ, ᐁ ᐅᑯᓯᓯᒥᑖᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᐁᑳ ᐁ ᒪᒉᓕᒥᑲᐎᔦᒃ, ᒣᑴᔭᔥ ᑳ ᐙᑭᑳᑎᓯᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᑳ ᔑᐱᑕᑭᒃ ᐁ ᐃᑕᔅᑳᓀᓯᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᒋᒃ ᐁ ᐙᓯᓱᔭᒃ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐅᐙᓭᔮᓯᐗᒃ ᐊᔅᑮᒃ: 16ᐁ ᑲᓇᐌᓕᑕᒣᒃ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂ ᐋᔭᒥᐎᓐ; ᓂᓚ ᑭᒋ ᒧᒋᑫᓕᑕᒫᓐ ᐅ ᑭᔑᑳᒥᒃ ᙭, ᐁᑳ ᐸᑾᓐᑕᐤ ᐁ ᑮ ᐱᒥᐸᑖᔦᒃ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᐸᑾᓐᑕᐤ ᐁ ᑮ ᐊᑑᔅᑫᔦᒃ᙮

17ᐁᐁ, ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᓯᑭᓂᑲᐎᔮᓀ ᐃᑕ ᐁ ᓵᓵᑭᐎᓕᐙᓂᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐋᐸᒋᑖᓂᐗᒃ ᑮ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᐗᐤ, ᓂ ᒧᒋᑫᓕᑌᓐ, ᓀᔥᑕ ᐊᓯᒋ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᓂ ᒧᒋᑫᓕᑌᓐ᙮ 18ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᑭᓚᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᑭ ᒧᒋᑫᓕᑌᓇᐗᐤ ᑭ ᐎᒋᒧᒋᑫᓕᑕᒧᒥᓇᐗᐤ᙮

ᑎᒧᑎ ᓀᔥᑕ ᐃᐹᑉᕈᑖᐃᑕᔅ

19ᒫᑲ ᓂ ᒪᒥᔑᑐᑕᐗᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒋᓴᔅ ᐎᐸᒡ ᑎᒧᑎ ᑭᒋ ᐃᑎᔕᐊᒫᑕᑾᒃ, ᓂᓚ ᐊᓯᒋ ᑭᒋ ᒥᓜᓕᒧᔮᓐ ᐃᔅᐱ ᑭᔅᑫᓕᑕᒫᓀ ᐁ ᐃᔑ ᐋᔮᔦᒃ᙮ 20ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᓂᑦ ᐋᔭᐗᐤ ᑳ ᐃᔅᐱᒋ ᓵᑭᐊᒃ, ᐅᒋᑕᐤ ᑫ ᐱᓯᔅᑫᓕᑕᒃ ᐁ ᐃᔑ ᐋᔮᔦᒃ: 21ᐌᓴ ᒥᓯᐌ ᓈᓇᑕᐌᓕᑕᒶᒃ ᑎᐱᓚᐌ ᐅᑦ ᐋᔮᓂᐗᐗ, ᓇᒪᐎᓚ ᐊᓂᐃ ᒋᓴᔅ ᙭ ᐅᑦ ᐋᔮᓂᓕᐗ᙮ 22ᒫᑲ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓇᐗᐤ ᐁ ᐃᑖᒋᒫᑲᓂᐎᑦ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐅᑯᓯᓯᒪᐤ ᐁ ᐎᒉᐙᑦ ᐅᑖᐎᔭ, ᓂ ᑮ ᐃᔑ ᐎᒋᐊᑐᔅᑫᒥᒃ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓂᒃ᙮ 23ᐁᐗᑯ ᒫᑲ ᑳ ᐊᔅᐯᓕᒧᔮᓐ ᐎᐸᒡ ᑭᒋ ᐃᑎᔕᐗᒃ, ᐃᓕᑯᒃ ᑮ ᐙᐸᑕᒫᓀ ᑫ ᐃᔅᐸᓕᐃᑯᔮᓐ᙮ 24ᒫᑲ ᓂ ᒪᒥᔑᑐᑕᐗᐤ ᐅᑌᐯᓕᒋᑫᐤ, ᓂᓚ ᑫᒋᐙᒃ ᐊᓯᒋ ᑭᒋ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᔮᓐ᙮

25ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᔮᓕᑌᓐ ᓂ ᑮ ᐃᑌᓕᑌᑖᔾ ᑭᒋ ᐃᑎᔕᐊᒫᑕᑾᒃ ᐃᐹᑉᕈᑖᐃᑕᔅ, ᓂᒋᔖᓐ, ᓀᔥᑕ ᓂ ᐎᒋᐙᑲᓐ ᐊᑑᔅᑫᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᓂᒋᓇᑐᐸᓕᐎᓕᓕᒻ, ᒫᑲ ᑭᑦ ᐃᔑᑎᔕᐙᑲᓂᐗᐤ, ᐊᓇ ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐅᒋᔅᑕᒫᑫᑦ ᓂ ᑶᑕᒧᐎᓇ᙮ 26ᐌᓴ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᑭ ᑮ ᑭᐗᔐᓕᒥᑎᓇᐗᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓵᑲᔅᑭᓀᔅᑳᑯ ᑯᓯᑾᒪᒋᐅᐎᓂᓕᐤ, ᐁ ᑮ ᐯᑕᒣᒃ ᐁ ᑮ ᐋᑯᓯᑦ᙮ 27ᐌᓴ ᑖᐺ ᑮ ᐋᑯᓯᐤ ᑫᑳᑦ ᓂᐱᐎᓂᒃ ᐃᔑ: ᒫᑲ ᑮ ᔕᐌᓕᒥᑯ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ: ᓇᒪᐎᓚ ᐁᐗᒀᓇ ᐱᑯ, ᒫᑲ ᓂᓚ ᐊᓯᒋ, ᐁᑳ ᑭᒋ ᒫᑕᑯᔥᑳᑯᔮᓐ ᒥᔕᒣᓕᑕᒧᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᒥᔕᒣᓕᑕᒧᐎᓐ᙮ 28ᐁᐗᑯ ᒫᑲ ᐅᒋ ᐊᐙᓯᑌ ᐯᑳᒡ ᓂ ᑮ ᐃᑎᔕᐗᐤ, ᐃᔅᐱ ᒥᓇ ᐙᐸᒣᑴ, ᑭᒋ ᒧᒋᑫᓕᑕᒣᒃ, ᓂᓚ ᓀᔥᑕ ᓄᑕᐤ ᐃᓕᑯᒃ ᑭᒋ ᒥᔕᒣᓕᑕᒫᓐ᙮ 29ᐱᑐᑲᐃᒃ ᒫᑲ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒥᓯᐌ ᓯᑭᓓᓯᐎᓂᒃ; ᓀᔥᑕ ᐁᑯ ᑐᐎ ᑭᔅᑌᓕᒥᒃ: 30ᐌᓴ ᙭ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᐎᓂᓕᐤ ᐅᒋ ᑮ ᐯᔡᐸᑕᒻ ᓂᐱᐎᓂᓕᐤ, ᐁᑳ ᐁ ᐱᓯᔅᑫᓕᑕᒃ ᐅ ᐱᒪᑎᓯᐎᓐ, ᑭᒋ ᐅᒋᔅᑕᒪᐙᑖᒃ ᐊᓂᒪ ᐁ ᐃᔑ ᓄᑌᐸᓕᒃ ᐁ ᐸᒥᐃᔦᒃ᙮