Search form

ᐱᓕᐱᔭᓇ 3

ᐊᓂᒪ ᑖᐺ ᑾᔭᔉ ᐃᑖᑎᓯᐎᓐ

1ᒫᒋᒡ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᒥᓚᐙᑎᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ᙮ ᐁᑯᔑ ᑫᔮᐸᒡ ᐁ ᒫᓯᓇᐊᒫᑕᑾᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᓂᑦ ᐊᓕᒥᐃᑯᓐ, ᒫᑲ ᑭᓚᐗᐤ ᐅᒋ ᐱᒫᒋᑌᓕᑖᑾᓐ᙮ 2ᔮᒀᒥᔅᑖᑯᒃ ᐊᑎᒶᒃ, ᔮᒀᒥᔅᑖᑯᒃ ᑳ ᒪᒋ ᐊᑑᔅᑫᒋᒃ, ᔮᑾᒥᔅᑕᒧᒃ ᑭᔥᑲᑎᔓᐎᓐ᙮ 3ᐌᓴ ᑭᓚᓈᓇᐤ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔓᐎᓐ ᑭᑦ ᐋᔮᓈᓇᐤ, ᑳ ᓇᐗᑭᔥᑕᐗᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐊᒑᑯᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᒥᓚᐙᑕᔭᒃ ᙭ ᒋᓴᔅ, ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᐊᔅᐯᓕᒧᑐᑕᒪᒃ ᐎᔮᓯᐎᐎᓂᒃ: 4ᐋᑕ ᒫᑲ ᓂ ᑳ ᑮ ᐊᔅᐯᓕᒧᑐᑖᑖᔾ ᐎᔮᓯᐎᐎᓐ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᑯᑕᒃ ᐃᓕᓕᐤ ᐃᑌᓕᑕᑭ ᐁ ᐋᔮᑦ ᑫᒀᓐ ᑫ ᐅᒋ ᒪᒥᔑᑐᑕᒃ ᐎᔮᓯᐎᐎᓂᓕᐤ, ᓂᓚ ᐊᐙᓯᑌ: 5ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔓᑳᐎᔮᓐ ᔮᓈᓀᐤ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ, ᐃᔅᕃᐃᓪ ᐁ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔑᑦ, ᐅ ᐯᔭᑯᑌᒥᒃ ᐯᓐᒋᒥᓐ ᐅᒋ, ᐁ ᐦᐃᑉᕉᐎᔮᓐ ᐦᐃᑉᕉᐗᒃ ᐅᒋ; ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ ᐅᒋ, ᐁ ᐸᕋᓯᐎᔮᓐ; 6ᐁ ᐋᓕᒧᒋᑳᑌᒃ ᓱᑫᓕᑕᒧᐎᓐ, ᐁ ᑲᒀᑕᑭᐊᑭᒃ ᒪᒪᐎᐋᔭᒥᐊᐗᒃ; ᐁ ᐋᓕᒧᒋᑳᑌᒃ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓐ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᒃ ᑳ ᐃᑕᑾᒃ, ᓂ ᑮ ᒀᔭᔅᑭᑌᓕᑖᑯᓯᓐ᙮ 7ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᐅᑎᓯᔮᓐ, ᐁᐗᒀᓂᐃ ᓂ ᐗᓂᑖᓐ ᓂ ᑮ ᐊᑭᑌᓐ ᙭ ᐅᒋ᙮ 8ᐁᐁ, ᑭᔅᑎᓈᒃ, ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᐸᑾᓐᑕᐤ ᓂᑦ ᐃᑕᑭᑌᓐ ᐁ ᐃᔑ ᑭᔅᑌᓕᑖᑾᓂᓕᒃ ᐅ ᑭᔅᑫᓕᒥᑯᓯᐎᓐ ᙭ ᒋᓴᔅ ᓂ ᑎᐯᓕᒋᑫᒻ; ᐊᓇ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑳ ᑮ ᐅᒋ ᐗᓂᑖᔮᓐ, ᓀᔥᑕ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒥᒋᑾᓛᔕ ᓂᑦ ᐃᑕᑭᑌᓐ, ᑭᒋ ᑲᔥᑭᐊᒃ ᙭, 9ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᒥᔅᑳᑲᐎᔮᓐ ᐁ ᐱᒋᔅᑲᐗᒃ, ᐁᑳ ᐁ ᐋᔮᔮᓐ ᑎᐱᓚᐌ ᓂ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓐ, ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᒃ ᑳ ᐅᒋ ᑕᑾᒃ, ᒫᑲ ᐊᓂᒪ ᐅ ᑖᐺᔦᓕᒥᑯᓯᐎᓂᒡ ᙭ ᑳ ᐅᒋᐸᓕᒃ, ᐊᓂᒪ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐᒃ ᑳ ᐅᒋᐸᓕᒃ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ: 10ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᒪᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁᔅᐱᒋ ᑲᔥᑭᐅᒪᑲᓂᓕᒃ ᐅ ᐗᓂᔥᑲᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᒪ ᐎᒉᐎᐌᐎᓐ ᐅ ᐙᐎᓴᑫᓕᑕᒧᐎᓂᒃ ᑳ ᐅᒋᐸᓕᒃ, ᐁ ᐃᔑᓈᑯᐃᑲᐎᐗᒃ ᐅ ᓂᐱᐎᓐ; 11ᑮᔥᐱᓐ ᓈᓐᑕᐤ ᐃᔑ ᑭᒋ ᑮ ᐅᑎᑕᒶᒃ ᐅ ᐗᓂᔥᑲᐎᓂᐗᐤ ᐅᓂᐱᐗᒃ᙮

ᓄᔅᐱᓇᑕ ᑭᔅᑭᓄᐗᒋᒋᑲᓐ

12ᓇᒪᐎᓚ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐋᔕᔾ ᐁ ᑮ ᐅᑎᑕᒫᓐ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐋᔕᔾ ᐁ ᒥᑐᓂᐎᓯᔮᓐ; ᒫᑲ ᓂ ᓄᔅᐱᓇᑌᓐ, ᑮᔥᐱᓐ ᑫ ᐅᑎᑎᓇᒧᐙᓀ ᐊᓂᒪ ᑳ ᑮ ᐅᒋ ᐅᑎᑎᓂᑦ ᙭ ᒋᓴᔅ᙮ 13ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂᑦ ᐃᑕᑭᒥᑎᓱᓐ ᐋᔖᔾ ᐁ ᑮ ᐅᑎᑎᓇᒫᓐ: ᒫᑲ ᐅᒪ ᐯᔭᒃ ᑫᒀᓐ ᓂ ᑐᑌᓐ; ᐁ ᐗᓂᑭᔅᑭᓯᑐᑕᒫᓐ ᐊᓂᐃ ᐅᑖᓈᒃ ᑳ ᐃᑕᑾᑭ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑲᑴᒋᑎᓇᒫᓐ ᐊᓂᐃ ᓂᑳᓂᒃ ᑳ ᐃᑕᑾᑭ, 14ᓂ ᓄᔅᐱᓇᑌᓐ ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᒋᑳᑌᒃ, ᐁ ᐎ ᐋᔮᔮᓐ ᐊᓂᒪ ᐊᔅᑣᑐᐎᓐ ᑳ ᐅᒋᐸᓕᒃ ᐅ ᑭᒋ ᓇᑐᒋᑫᐎᓂᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᙭ ᒋᓴᓯᒃ᙮

15ᐁᑯᔑ ᒫᑲ, ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔭᒃ ᑳ ᒥᑐᓂᐎᓯᔭᒃ, ᐅᒪ ᐃᔑ ᑭ ᑳ ᒫᒥᑐᓀᓕᑌᓇᐗᐤ; ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᓈᓐᑕᐤ ᑫᒀᓐ ᐱᑐᔥ ᐃᔑ ᒫᒥᑐᓀᓕᑕᒣᒃ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᒪ ᐊᓯᒋ ᑭ ᑳ ᐙᐸᑎᓕᑯᐗᐤ᙮ 16ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ, ᐃᑕ ᐃᓕᑯᒃ ᐋᔕᔾ ᑳ ᑮ ᐅᑎᑕᒪᒃ, ᐁᑯᔑ ᑫᔮᐸᒡ ᐃᔑ ᐱᒧᑌᑕᐤ, ᐁᑯᔑ ᐁᐗᑯ ᑫᔮᐸᒡ ᒫᒥᑐᓀᓕᑖᑕᐤ᙮

17ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᒫᒪᐎ ᓄᔅᐱᓇᔒᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᔅᑭᓄᐙᐸᒥᑯᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐱᒧᑌᒋᒃ ᐁ ᐃᔑ ᐋᐸᑎᓕᐌᔮᒃ ᐁ ᐱᒧᑌᔮᒃ ᓂᓚᓈᓐ᙮ 18ᐌᓴ ᒥᒉᑦ ᐱᒧᑌᐗᒃ, ᒥᒉᑡᐤ ᑳ ᑮ ᐋᓕᒧᑕᒫᑕᑾᒃ, ᐊᓄᒡ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐋᓕᒧᑕᒫᑕᑾᒃ ᐁ ᒫᑐᔮᓐ ᐅᑎ, ᐁ ᐸᒀᑕᒸᒋᒃ ᙭ᑕ ᐅᑦ ᐋᔑᑌᐋᑎᑯᒥᓕᐤ; 19ᑫ ᐊᑎ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᒋᒃ, ᑳ ᐅ ᒪᓂᑐᒥᒋᒃ ᐗᑕᐗᐤ, ᑳ ᐅᒋ ᒫᒪᑖᑯᒧᒋᒃ ᐊᓂᐃ ᑫ ᐅᒋ ᓇᓀᐯᐎᓯᐙᔅᐸᓐ, ᑳ ᒫᒥᑐᓀᓕᑕᑭᒃ ᐊᔅᑭᐎ ᑫᒀᓇ᙮ 20ᐌᓴ ᑭᑦ ᐃᔑᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓇᐤ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐃᑕᑾᓐ; ᐃᑕ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐅᒌᑦ ᑳ ᐊᔕᐙᐸᒪᒃ ᐯᒫᒋᐃᐌᑦ, ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒋᓴᔅ ᙭; 21ᐊᓇ ᑫ ᑴᔅᑭᓈᑯᑖᑦ ᑳ ᐋᐱᔅᑌᓕᑖᑾᒃ ᑭᔭᐎᓈᐤ ᑭᒋ ᐃᔑᑖᓂᐗᒃ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐎᔭᐤ ᑳ ᒪᓂᑐᐎᓈᑾᓂᓕᒃ, ᐁ ᐃᔑ ᐊᑑᔅᑫᒪᑲᓂᓕᒃ ᐅ ᑲᔥᑭᐅᐎᓐ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑭᒋ ᔖᑯᒋᑕᒫᓱᑦ᙮