Search form

ᐱᓕᐱᔭᓇ 4

ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓇ

1ᐁᐗᑯ ᐅᒋ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᓈᔅᐱᒡ ᓯᐋᑭᐃᑕᑾᒃ ᓀᔥᑕ ᑳᐗᔐᓕᒥᑕᑾᒃ, ᓂ ᒥᓚᐙᑕᒧᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᓂᑦ ᐅᑭᒪᐗᔅᑐᑎᓐ, ᐁᑯ ᐃᔑ ᐋᔨᒋᑳᐸᐎᔅᑖᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ, ᓈᔅᐱᒡ ᓯᐋᑭᐃᑕᑾᒃ᙮

2ᓂ ᐸᑯᓭᓕᒪᐤ ᐃᐤᐅᑎᔭᔅ, ᓀᔥᑕ ᓂ ᐸᑯᓭᓕᒪᐤ ᓯᓐᑕᐃᑭ, ᑭᒋ ᐯᔭᑾᓂᓕᒃ ᐅ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᐗᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᒃ᙮ 3ᑭᓚ ᓀᔥᑕ ᑭ ᐸᑯᓭᓕᒥᑎᓐ, ᑖᐺ ᓂᒋᐊᑑᔅᑫᐎᓕᓕᒻ, ᐎᒋᐃᒃ ᐊᓂᑭ ᐃᔅᑴᐗᒃ ᑳ ᑮ ᐎᒋᐊᑑᔅᑫᒥᒋᒃ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓂᒃ, ᐊᓯᒋ ᒃᓓᒧᓐᑦ ᓀᔥᑕ, ᐊᓯᒋ ᑯᑕᑭᔭᒃ ᓂᒋᐊᑑᔅᑫᐎᓕᓕᒪᒃ, ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᐗᐗ ᑳ ᐃᑕᑾᓂᓕᑭ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᒃ᙮

4ᒥᓚᐙᑎᒃ ᒧᔕᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ; ᒥᓇ ᒫᑲ ᓂᑦ ᐃᑣᓐ, ᒥᓚᐙᑕᒧᒃ᙮

5ᐁᑯᔑ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑲᑕ ᑭᔅᑫᓕᑕᒶᒃ ᑮ ᐯᑳᒡ ᐃᑖᑎᓯᐎᓂᐗᐤ᙮ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑭᔑᐙᒃ ᐃᑖᐤ᙮ 6ᐁᑳᐎᓚ ᑫᒀᓐ ᑭ ᑳ ᒥᑯᔥᑳᑌᓕᑕᒥᐃᑯᓇᐗᐤ; ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓂᒃ, ᐁ ᐋᔭᒥᐋᔦᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᓇᑐᑕᒫᑫᔦᒃ, ᐁ ᓇᓈᔅᑯᒧᔦᒃ ᐊᓯᒋ, ᑭ ᑳ ᑭᔅᑫᓕᑕᒥᐊᐗᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑭ ᓇᑐᑕᒫᑫᐎᓂᐗᐗ; 7ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓐ, ᐁᑳ ᑎᐁᐱ ᓂᓯᑐᑖᑲᓂᐗᒃ ᑭ ᑳ ᑲᓇᐌᓕᑕᒫᑯᓇᐗᐤ ᑭᑌᐃᐙᐗ ᓀᔥᑕ ᑭ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᐗᐗ ᐎᓚ ᐅᒋ ᒋᓴᔅ ᙭᙮

8ᒫᒋᒡ ᒫᑲ ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᑫᒀᓇ ᑎᐋᐺᒪᑲᓄᑴ, ᑫᒀᓇ ᐁ ᒀᔭᔅᑾᓄᑴ, ᑫᒀᓇ ᐁ ᒀᔭᔅᑳᑎᓯᒪᑲᓄᑴ, ᑫᒀᓇ ᐯᓓᑲᓄᑴ, ᑫᒀᓇ ᓯᐋᑭᑖᓂᐗᓄᑴ, ᑫᒀᓇ ᒣᓗᐋᓕᒧᒋᑖᓂᐗᓄᑴ; ᐁᑕᑾᓄᑴ ᒥᓨᑎᓯᐃᓐ, ᑮᔥᐱᓐ ᓀᔥᑕ ᐁᑕᑾᓄᑴ ᒫᒪᑖᑯᒥᑯᓯᐎᓐ, ᒫᒥᑐᓀᓕᑕᒧᒃ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ᙮ 9ᐊᓂᐃ, ᑳ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑲᐎᔦᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐅᑎᓇᒣᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐯᑕᒣᒃ ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐙᐸᒥᔦᒃ ᐁ ᐊᔨᑎᔮᓐ, ᐁᐗᑾᓂᐃ ᑐᑕᒧᒃ; ᓀᔥᑕ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑳ ᑎᐯᓕᑕᒃ ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ ᑭ ᑳ ᐎᒉᐎᑯᐗᐤ᙮

ᓇᔅᑯᒧᐎᓐ ᒥᓕᐌᐎᓐ ᐅᒋ

10ᒫᑲ ᓈᔅᐱᒡ ᓂ ᑮ ᒥᓚᐙᑕᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ, ᐊᓄᒡ ᑫᑳ ᐁ ᐃᔑ ᐱᓯᔅᑫᓕᒥᔦᒃ ᒥᓇ ᐁ ᑮ ᐌᓗᒋᐸᓕᐤ: ᐃᑕ ᑳ ᑮ ᔮᑾᒥᓯᔦᒃ, ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑮ ᓇᐃᐸᓕᐃᑯᓇᐗᐤ ᑭᒋ ᑐᑕᒣᒃ᙮ 11ᓇᒪᐎᓚ ᐋᑕ ᓂᑦ ᐋᔭᒥᓐ ᐁ ᐃᑌᓕᑖᑾᒃ ᑶᑕᒧᐎᓐ; ᐌᓴ ᓂ ᑮ ᒥᔅᑫᓐ ᐱᑯ ᐃᔑ ᐋᔮᔮᓂ, ᐁᑯᑕ ᑭᒋ ᑌᐯᓕᑕᒫᓐ᙮ 12ᓂ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ ᑭᒋ ᑕᐸᑌᓕᑖᑯᐃᑲᐎᔮᓐ, ᓂ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐃᔑ ᐌᓗᒋ ᐋᔮᔮᓐ: ᒥᓯᐌ ᐃᑌ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓂᒃ ᓂ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑲᐎᓐ ᑭᒋ ᑭᔅᐳᔮᓐ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᓄᑌᑲᑌᔮᓐ, ᑭᒋ ᐌᓗᒋᐸᓕᐃᑯᔮᓐ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᒪᓀᓯᔮᓐ᙮ 13ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᓂ ᑳ ᑮ ᑐᑌᓐ ᐎᓚ ᐅᒋ ᙭ ᑳ ᒪᔥᑲᐎᓯᐃᑦ᙮

14ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᒀᔭᔉ ᑭ ᑮ ᑐᑌᓇᐗᐤ ᐁ ᑮ ᐅᑎᓇᒫᐙᑕᒣᒃ ᓂᑦ ᐊᓕᒥᓯᐎᓐ᙮ 15ᐁᑯ ᑭᓚᐗᐤ ᐱᓕᐱᔭᓂᑐᒃ, ᑭᔅᑫᓕᑕᒧᒃ ᓀᔥᑕ, ᐃᔅᐱ ᑳ ᒫᒋᐸᓕᒃ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ, ᐃᔅᐱ ᒫᓯᑐᓂᔭᐃᒃ ᐁ ᑮ ᐅᒋ ᑭᑐᑌᔮᓐ, ᓇᒪᐎᓚ ᑯᑕᑭᔭᒃ ᒫᒪᐎᐋᔭᒥᐊᐗᒃ ᓂ ᑮ ᐎᒋᐃᑾᒃ ᐁ ᐋᓕᒧᑕᒫᓐ ᒥᓕᐌᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᐅᑎᓂᑫᐎᓐ, ᒫᑲ ᑭᓚᐗᐤ ᐱᑯ᙮ 16ᐌᓴ ᐙᐙᒡ ᐊᓐᑕ ᑌᓴᓗᓇᐃᑲᐃᒃ ᐯᔭᑾᐤ ᓀᔥᑕ ᒥᓇ ᑫᒀᓐ ᑭ ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐊᒪᐎᓇᐗᐤ ᐁ ᑮ ᒪᓀᓯᔮᓐ᙮ 17ᓇᒪᐎᓚ ᐁ ᓇᑕᐌᓕᑕᒫᓐ ᒥᓕᐌᐎᓐ; ᒫᑲ ᓂ ᓇᑕᐌᓕᑌᓐ ᑳ ᒥᓂᔑᐗᑭ ᑫ ᐌᓗᒋ ᐃᑕᑭᑕᒫᑲᐎᔦᒃ᙮ 18ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᓂᑦ ᐋᔮᓐ, ᓀᔥᑕ ᓂ ᐌᓗᒋᐸᓕᐃᑯᓐ: ᓂ ᓵᑲᔅᑭᓀᓕᑯᓐ; ᐁ ᑮ ᒥᓕᑦ ᐃᐹᑉᕈᑖᐃᑕᔅ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐊᒪᐎᔦᒃ, ᑫᒀᓐ ᐁ ᐎᑭᒫᑾᒃ, ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓐ ᑳ ᐎ ᐅᑎᓇᒃ, ᐁ ᓇᐃᓚᐌᐃᑯᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮ 19ᒫᑲ ᓂ ᑭᒋᒪᓂᑐᒻ ᑲᑕ ᐅᒋᔅᑕᒪᐙᑕᒻ ᒥᓯᐌ ᑭ ᑶᑕᒧᐎᓂᐗᐤ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐃᔑ ᐌᓗᑎᓰᑦ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓂᒃ ᐎᓚ ᐅᒋ ᙭ ᒋᓴᔅ᙮ 20ᐊᓄᒡ ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑯᑖᐎᓇᐤ ᑲᑕ ᐎ ᒫᒥᒋᒫᑲᓂᐎᐤ ᑳᑭᑫ ᓀᔥᑕ ᑳᑭᑫ᙮ ᐁᒣᓐ᙮

ᒫᒋᒡ ᐗᒉᑫᒧᐎᓇ

21ᐊᑕᒥᔅᑳᒃ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐅᐸᓕᑭᔅ ᙭ ᒋᓴᓯᒃ᙮ ᐊᓂᑭ ᐎᒋᔖᓂᒪᐗᒃ ᑳ ᐎᒉᐎᒋᒃ ᑭᑦ ᐊᑕᒥᔅᑳᑯᐗᐗᒃ᙮ 22ᒥᓯᐌ ᐅᐸᓓᑭᓴᒃ ᑭᑦ ᐊᑕᒥᔅᑳᑯᐗᐗᒃ, ᐅᓵᒻ ᒫᑲ ᐊᓂᑭ ᓯᓴᕐ ᑳ ᑕᑐᑫᑦ᙮

23ᐅ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᐤ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐤ ᒋᓴᔅ ᙭ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᑭ ᑳ ᐎ ᐎᒉᐎᑯᐙᓇᐗᐤ᙮ ᐁᒣᓐ᙮