Search form

ᐱᓕᐱᔭᓇ 4:15

15ᐁᑯ ᑭᓚᐗᐤ ᐱᓕᐱᔭᓂᑐᒃ, ᑭᔅᑫᓕᑕᒧᒃ ᓀᔥᑕ, ᐃᔅᐱ ᑳ ᒫᒋᐸᓕᒃ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ, ᐃᔅᐱ ᒫᓯᑐᓂᔭᐃᒃ ᐁ ᑮ ᐅᒋ ᑭᑐᑌᔮᓐ, ᓇᒪᐎᓚ ᑯᑕᑭᔭᒃ ᒫᒪᐎᐋᔭᒥᐊᐗᒃ ᓂ ᑮ ᐎᒋᐃᑾᒃ ᐁ ᐋᓕᒧᑕᒫᓐ ᒥᓕᐌᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᐅᑎᓂᑫᐎᓐ, ᒫᑲ ᑭᓚᐗᐤ ᐱᑯ᙮