Search form

ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑫᐎᓐ 1

1ᐅ ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑫᐎᓐ ᒋᓴᔅ ᙭, ᑳ ᑮ ᒥᓕᑯᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᑭᒋ ᐙᐸᑎᓛᑦ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᒪ ᑫᒀᓇ ᐎᐸᒡ ᑫ ᐯᒋ ᐅᑎᒋᐸᓕᑭ; ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐊᒪᐌᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐋᓕᒧᑕᒪᐌᐤ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓚᑲᓂᒪ ᒑᓇ, ᐅᑦ ᐁᓐᒐᓕᒪ ᐅᒋ; 2ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᑎᐹᑐᑕᒸᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᐅ ᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓕᐤ ᒋᓴᔅ ᙭ᑕ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑳ ᑮ ᐙᐸᑕᒃ᙮ 3ᔕᐌᓕᑖᑯᓯᐤ ᐊᓇ ᑳ ᐋᔭᒥᑖᑦ, ᐊᓂᑭ ᓀᔥᑕ ᑳ ᓇᑐᑕᑭᒃ ᐊᓂᐃ ᐃᑗᐎᓇ ᐅᒪ ᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑲᓇᐌᓕᑕᑭᒃ ᐊᓂᐃ ᐁᑯᑕ ᑳ ᒪᓯᓇᐃᑳᑌᓕᑭ: ᐌᓴ ᐯᔓᓈᑾᓐ ᑭᒋ ᐅᑎᒋᐸᓕᒃ᙮

ᐙᒉᒫᑲᓂᐎᐗᒃ ᐊᓂᑭ ᓂᔂᔅ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯ

4ᒑᓐ ᐁ ᒪᓯᓇᐊᒪᐙᑦ ᐊᓂᐃ ᓂᔂᔅ ᒫᒪᐎᐋᔭᒥᐋᐗ ᐁᔕᐃᒃ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ:

ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᑭ ᑳ ᐎ ᐋᔮᓇᐗᐤ, ᓀᔥᑕ ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓐ, ᐊᓇ ᐅᒋ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐃᑖᑦ, ᓀᔥᑕ ᑫ ᑕᑯᔑᒃ; ᓀᔥᑕ ᐊᓂᑭ ᓂᔂᔅ ᐊᒑᑾᒃ ᐅᒋ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᐅᑦ ᐅᑭᒪᐗᐱᐎᓂᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ; 5ᓀᔥᑕ ᒋᓴᔅ ᙭ ᐅᒋ, ᑳ ᒀᔭᔅᑭᑎᑦ ᐅᑎᐹᒋᒧ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᓃᔥᑕᒧᔖᓂᐎᑦ ᐅᓂᐱᐗ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑭᒋᐅᑭᒫᑳᑕᐙᑦ ᑭᒋᐅᑭᒪᐗ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ᙮

ᐎᓚ ᑳ ᑭ ᓵᑭᐃᑕᒃ, ᓀᔥᑕ ᑎᐱᓚᐌ ᐅ ᒥᑯᒃ ᑳ ᑮ ᑭᒋᔅᑖᐸᐗᓕᑕᒃ ᑭ ᒪᒋᑡᐎᓂᓇᐗ ᐅᒋ, 6ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐃᑐᑖᑕᒃ ᑭᒋ ᑭᒋᐅᑭᒫᐎᔭᒃ ᓀᔥᑕ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐎᔭᒃ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᓀᔥᑕ ᐅᑖᐃᔭ; ᐎᓚ ᑲᑕ ᐎ ᐋᔭᐤ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓂᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᑎᐯᓕᒥᐌᐎᓂᓕᐤ ᑳᑭᑫ ᓀᔥᑕ ᑳᑭᑫ᙮ ᐁᒣᓐ᙮

7ᒫᑎᑲ, ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᐗᔅᑯᒃ; ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᐙᐸᒥᑯ ᒥᓯᐌ ᒥᔅᑭᔑᑾ, ᐊᓂᐃ ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᑕᑲᒥᑯᑦ: ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑳ ᑕᑐᔅᑳᓀᓯᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑲᑕ ᒫᑐᐗᒃ ᐎᓚ ᐅᒋ᙮ ᐁᑯ ᑫ ᐃᑭᒃ᙮ ᐁᒣᓐ᙮

8ᓂᓚ ᐁᐗᑯ ᐋᓪᐸ ᓀᔥᑕ ᐅᒣᑲ, ᓃᔥᑕᒻ ᓀᔥᑕ ᒫᒋᒡ, ᐃᑗᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ, ᑳ ᐃᑖᑦ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑭ ᐃᑖᑦ, ᓀᔥᑕ ᑫ ᑕᑯᔑᒃ, ᒥᓯᐌ ᓯᔪᑳᑎᓰᑦ᙮

ᒑᓐ ᐙᐸᒣᐤ ᙭ᑕ ᐃᔑᓇᒧᐎᓂᒃ

9ᓂᓚ ᒑᓐ, ᑳ ᐎᒋᔖᓂᐎᔦᒃ ᓀᔥᑕ ᑭ ᐎᒉᐙᑲᓂᐗᐤ ᐊᓕᒥᓯᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᒃ ᓀᔥᑕ ᐅ ᔑᐱᓚᐌᓯᐎᓂᒃ ᒋᓴᔅ ᙭, ᓂ ᑮ ᐃᑖᓐ ᒥᓂᔅᑎᑯᒃ ᐹᑦᒪᔅ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᑌᒃ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓐ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᐅ ᑎᐹᒋᒧᐎᓐ ᒋᓴᔅ ᙭ ᐅᒋ᙮ 10ᐊᒑᑯᒃ ᓂ ᑮ ᐃᑖᓐ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐅ ᑭᔑᑳᒥᒃ, ᓀᔥᑕ ᓂᔅᐱᔅᑾᓂᒃ ᓂ ᑮ ᐯᑌᓐ ᑭᒋ ᐯᑖᑯᓯᐎᓐ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐳᑖᒋᑲᓐ, 11ᐁ ᐃᑗᒪᑲᒃ, ᓂᓚ ᐁᐗᑯ ᐋᓪᐸ ᓀᔥᑕ ᐅᒣᑲ, ᓃᔥᑕᒻ ᓀᔥᑕ ᒫᒋᒡ: ᓀᔥᑕ, ᑫᒀᓐ ᑳ ᐋᐸᑕᒪᓐ, ᒪᓯᓇᐊ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᒃ, ᐃᔑᑎᔕᐊᒪᐎᒃ ᒫᑲ ᐊᓂᑭ ᓂᔂᔅ ᒫᒪᐎᐋᔭᒥᐋᐗᒃ ᐁᔕᐃᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ; ᐊᓐᑕ ᐁᐱᓴᓯᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᓐᑕ ᔅᒪᕐᓇᐃᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᓐᑕ ᐸᕐᑲᒪᓯᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᓐᑕ ᑕᐃᔭᑖᕋᐃᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᓐᑕ ᓵᕐᑎᓯᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᓐᑕ ᐱᓕᑌᓪᐱᔭᐃᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᓐᑕ ᓓᐅᑕᓯᔭᐃᒃ᙮

12ᓂ ᑮ ᑴᔅᑭᑳᐸᐎᓐ ᒫᑲ ᑭᒋ ᐙᐸᒪᒃ ᐊᐌᓇ ᐅ ᐯᑖᑯᓯᐎᓐ ᑳ ᑭ ᐋᔭᒥᐃᑯᐗᒃ᙮ ᐁ ᑮ ᑴᔅᑭᑳᐸᐎᔮᓐ ᒫᑲ, ᓂ ᑮ ᐙᐸᑌᓐ ᓂᔂᔅ ᐅᓵᐎᔔᓕᐋᓈᐱᔉ ᐙᔅᑌᓇᒫᑲᓈᑎᑾ; 13ᒣᑴᔭᔥ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᓂᔂᔅ ᐅᓵᐎᔔᓕᐋᓈᐱᔉ ᐙᔅᑌᓇᒫᑲᓈᑎᑾ, ᐯᔭᒃ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ, ᐁ ᐎᓛᑕᒃ ᐊᑯᐅᓂᓕᐤ ᐅᓯᑎᒃ ᐁ ᐃᔅᑴᑲᓂᓕᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐸᑾᑌᐅᑦ ᐅ ᐙᔅᑭᑲᓂᒃ ᐅᓵᐎᔔᓕᐊᓈᐱᔉ ᐸᑾᑌᐅᓂᓕᐤ ᐅᒋ᙮ 14ᐅᔅᑎᒀᓐ ᓀᔥᑕ ᐅᔅᑎᒀᓂᐱᐌᔭ ᑮ ᐙᐹᓕᐤ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒫᓂᔥᒑᓂᔥ ᐅᐱᐙᔭ, ᐁ ᐙᐹᓕᒃ ᐃᔥᐱᔥ ᑰᓇ: ᐅᔅᑭᔑᑾ ᓀᔥᑕ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐗᓚᑌᒃ ᐃᔥᑯᑌᐤ; 15ᐅᓯᑕ ᓀᔥᑕ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᒥᓨᔑᒃ ᐅᓵᐙᐱᔉ, ᒫᓇ ᐱᑯ ᐁ ᐃᔅᒀᓯᑳᑌᓕᑭ ᑎᑳᐱᔅᑭᓯᑲᓂᒃ; ᓀᔥᑕ ᐅ ᐯᑖᑯᓯᐎᓐ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐃᑎᑖᑯᓯᒪᑲᑭ ᒥᒉᑦ ᓂᐱᔭ᙮ 16ᑮ ᐋᔭᐌᐤ ᐅ ᑭᒋᓂᔅᑮᒃ ᓂᔂᔅ ᐊᒑᑾ: ᐅᑐᓂᒃ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐅᒋᐸᓕᓕᐤ ᐁ ᐃᑕᐎ ᑳᔖᒃ ᔑᒫᑲᓂᓕᐤ: ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᔑᓈᑯᑴᐤ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐱᓯᒻ ᐁ ᒪᔥᑲᐙᓯᑫᑦ᙮ 17ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐎᐋᐸᒪᒃ, ᓂ ᑮ ᐸᑭᔑᓂᓐ ᐅᓯᑎᒃ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᓂᐱᔮᓐ᙮ ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᐅ ᑭᒋᓂᔉ ᓂ ᑮ ᐅᒋ ᓵᒥᓂᒃ, ᐁ ᐃᔑᑦ, ᐁᑳᐎᓚ ᑯᔅᑖᒋ: ᓂᓚ ᐁᐗᑯ ᓂᔥᑕᒻ ᓀᔥᑕ ᒫᒋᒡ: 18ᓂᓚ ᐁᐗᑯ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᔮᓐ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑭ ᓂᐱᔮᓐ; ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ, ᓂ ᓈᔅᐱᒋ ᐱᒫᑎᓰᓐ, ᐁᒣᓐ; ᓂᑦ ᐋᔮᓐ ᒫᑲ ᑳᑭᑫ ᐃᔥᑯᑌᐤ ᓀᔥᑕ ᓂᐱᐎᓐ ᐎᑯᑕᐃᑲᓇ᙮ 19ᒪᓯᓇᐊ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᐙᐸᑕᒪᓐ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐃᑕᑾᑭ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᐁᔥᑾ ᑫ ᐃᑕᑾᑭ; 20ᐁ ᐃᔑ ᒫᒪᔅᑳᑌᓕᑖᑯᓯᒋᒃ ᐊᓂᑭ ᓂᔂᔅ ᐊᒐᑾᒃ ᑳ ᑭ ᐙᐸᒪᒋᒃ ᓂ ᑭᒋᓂᔅᑮᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᓂᔂᔅ ᐅᓵᐎᔔᓕᐊᓈᐱᔉ ᐙᔅᑌᓇᒫᑲᓈᑎᑾ᙮ ᐊᓂᑭ ᓂᔂᔅ ᐊᒐᑾᒃ ᐁᐗᒀᓂᑭ ᓂᔀ ᐁᓐᒐᓚᒃ ᑳ ᑎᐯᓕᒫᒋᒃ ᐊᓂᐃ ᓂᔂᔅ ᒫᒪᐎᐋᔭᒥᐊᐗ: ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᓂᔂᔅ ᐙᔅᑌᓇᒫᑲᓈᑎᑾ ᐁᐗᒀᓂᐃ ᓂᔂᔅ ᒫᒪᐎᐋᔭᒥᐋᐗᐤ᙮