Search form

ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑫᐎᓐ 1:9

ᒑᓐ ᐙᐸᒣᐤ ᙭ᑕ ᐃᔑᓇᒧᐎᓂᒃ

9ᓂᓚ ᒑᓐ, ᑳ ᐎᒋᔖᓂᐎᔦᒃ ᓀᔥᑕ ᑭ ᐎᒉᐙᑲᓂᐗᐤ ᐊᓕᒥᓯᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᒃ ᓀᔥᑕ ᐅ ᔑᐱᓚᐌᓯᐎᓂᒃ ᒋᓴᔅ ᙭, ᓂ ᑮ ᐃᑖᓐ ᒥᓂᔅᑎᑯᒃ ᐹᑦᒪᔅ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᑌᒃ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓐ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᐅ ᑎᐹᒋᒧᐎᓐ ᒋᓴᔅ ᙭ ᐅᒋ᙮