Search form

ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑫᐎᓐ 10:6

6ᑮ ᑭᒋᐃᑗᐤ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᐅᒋ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᓕᒋ ᑳᑭᑫ ᓀᔥᑕ ᑳᑭᑫ, ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᐅᔑᑖᓕᒋ ᑭᒋᑭᔑᒃ ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐁᑯᑕ ᐁ ᐃᑕᑾᓂᓕᑭ, ᓀᔥᑕ ᐊᔅᑭ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᐁᑯᑕ ᐁ ᐃᑕᑾᓂᓕᑭ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋᑲᒥ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᐁᑯᑕ ᐁ ᐃᑕᑾᓂᓕᑭ, ᒥᑐᓂ ᑭᒋ ᐳᓂᐸᓕᑭ ᐁ ᑭᔑᑳᑭ: