Search form

ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑫᐎᓐ 11:19

19ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐹᔅᑭᑌᓂᑳᑌᓕᐤ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ, ᑮ ᓄᑾᓂᓕᐤ ᒫᑲ ᐅ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ ᐅ ᓇᔅᑯᒥᑐᐎᓂ ᐋᕐᒃ: ᑮ ᐙᐙᔅᑌᐸᓕᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐯᐯᑖᑯᓯᓈᓂᐗᓐ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑶᑾᓐ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑭᒋ ᓭᓭᑲᓐ᙮