Search form

ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑫᐎᓐ 11:2

2ᒫᑲ ᐊᓂᒪ ᒪᐗᒋᐃᑐᐎᑲᒥᒃ ᑳ ᐃᑕᑾᒃ ᐗᓚᐎᑎᒥᒃ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ ᑭ ᑳ ᒥᔮᔥᑫᓐ, ᓇᒪ ᒫᑲ ᑭ ᑳ ᑎᐸᐁᓐ; ᐌᓴ ᑮ ᒥᓛᐗᒃ ᒉᓐᑖᐃᓚᒃ: ᐸᓓᑭ ᐃᑖᐎᓐ ᒫᑲ ᑲᑕ ᑕᑕᑯᔥᑳᑕᒶᒃ ᐃᔥᐱᔥ ᓀᒥᑕᓇ ᓂᔓᔖᑉ ᓀᔥᑕ ᐱᓯᒶ᙮