Search form

ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑫᐎᓐ 11:9

9ᐋᑎᑦ ᒫᑳ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑕᑐᑌᐎᓯᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᐹᐱᑐᔥ ᐁ ᐃᔑ ᑭᔗᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᑕᔅᑳᓀᓯᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑲᑕ ᐙᐸᑕᒬᐗᒃ ᐎᔭᐎᓕᐗ ᐃᔥᐱᔥ ᓂᔅᑐ ᑭᔑᑳᐗ ᓀᔥᑕ ᐋᐱᑕᐤ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᐃᓕᓇᒶᒃ ᐎᔭᐎᓕᐗ ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᒃ ᑭᒋ ᐃᑕᔅᑖᓂᐗᓂᓕᑭ᙮