Search form

ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑫᐎᓐ 12

ᐊᓇ ᐃᔅᑴᐤ ᓀᔥᑕ ᐊᓇ ᒥᔑᑭᓀᐱᒃ

1ᑮ ᓄᑾᓐ ᒫᑲ ᑭᒋ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᒋᑲᓐ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ; ᐃᔅᑴᐤ ᐁ ᑭᑭᔥᑲᐙᑦ ᐱᓯᒶ, ᓀᔥᑕ ᑎᐱᔅᑭᐱᓯᒶ ᔑᐹ ᐅᓯᑎᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᔅᑎᒀᓂᒃ ᐁ ᐅᑭᒪᐗᔅᑐᑎᓂᑦ ᓂᔓᔖᑉ ᐊᒐᑯᔕ; 2ᐎᓚ ᒫᑲ, ᐁ ᑲᓄᔥᑲᑖᐗᓱᑦ, ᑮ ᑌᐺᐤ, ᐁ ᐎ ᐙᐸᒪᐗᓱᑦ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐎᓴᑫᓕᑕᒃ ᐁ ᐎ ᓂᑕᐎᑭᐃᐌᑦ᙮

3ᑮ ᓄᑾᓐ ᒫᑲ ᑯᑕᒃ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᒋᑲᓐ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ; ᒫᑎᑲ ᒫᑲ ᐁ ᒥᑯᓯᑦ ᑭᒋ ᒥᔑᑭᓀᐱᒃ, ᓂᔂᔅ ᐁ ᑕᑐᔅᑎᑾᓀᑦ ᓀᔥᑕ ᐁ ᒥᑖᑐᑌᔥᑲᓄᑦ, ᓀᔥᑕ ᓂᔂᔅ ᐅᑭᒪᐗᔅᑐᑎᓋ ᑕᑯᒡ ᐅᔅᑎᒀᓇ᙮ 4ᐅᓱ ᒫᑲ ᑮ ᐅᒋ ᓂᒋᐸᓕᐁᐤ ᓂᔅᑡᐤ ᐃᓕᑯᒃ ᐊᒐᑾ ᑭᔑᑯᒃ, ᐊᔅᑮᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐃᔑ ᐌᐱᓀᐤ: ᐊᓇ ᒥᔑᑭᓀᐱᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐅᑎᔥᑲᐎᑳᐸᐎᔅᑕᐌᐤ ᐊᓂᐃ ᐃᔅᑴᐗ ᑳ ᐎ ᐋᐱᒪᐗᓱᓕᒋ, ᑭᒋ ᒧᐃᒫᑦ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕ ᑭᔖᒡ ᓂᑕᐎᑭᓕᒋ᙮ 5ᑮ ᓂᑕᐎᑭᐁᐤ ᒫᑲ ᓈᐯ ᐊᐙᔑᔕ, ᐱᐙᐱᔅᑯᓕᐤ ᑫ ᐅᒋ ᑎᐯᓕᒫᑦ ᒥᓯᐌ ᑳ ᑕᑐᔅᑳᓀᓯᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ: ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕ ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐁ ᐃᑖᓕᒋ ᑮ ᐃᔅᐸᓕᐃᒪᐗ ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐅᑭᒪᐗᐱᐎᓂᓕᐤ᙮ 6ᐃᔅᑴᐤ ᒫᑲ ᐸᑾᑕᔅᑲᒥᑳᒃ ᑮ ᐃᑎᔑᒧ, ᐁᑯᑕ ᑳ ᑮ ᐙᐌᔑᑕᒫᑯᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᑭᒋ ᐃᑖᑦ, ᐁᑯᑕ ᑭᒋ ᐊᔕᒫᑲᓂᐎᑦ ᐃᔥᐱᔥ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᓂᔡᐤ ᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᓀᔥᑕ ᓂᑯᑡᓱᒥᑕᓇᐤ ᑭᔑᑳᐗ᙮

7ᑮ ᓇᑐᐸᓕᓈᓂᐗᓐ ᒫᑲ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ: ᒫᐃᑫᐃᓐ ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐁᓐᒐᓕᒪ ᑮ ᓄᑎᓀᐗᒃ ᒥᔑᑭᓀᐱᑾ: ᒥᔑᑭᓀᐱᒃ ᒫᑲ ᑮ ᓄᑎᓂᑫᐤ ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐁᓐᒐᓕᒪ, 8ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑮ ᐸᔅᑭᓛᑫᐗᒃ; ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑫᔮᐸᒡ ᑮ ᒥᔅᑭᑳᑌᓕᐤ ᐃᑕ ᑭᒋ ᐃᑖᒋᒃ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ᙮ 9ᑭᒋ ᒥᔑᑭᓀᐱᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐗᓚᐎᐌᐱᓇᐤ, ᐅᓇ ᑭᔐ ᒥᔑᑭᓀᐱᒃ, ᑳ ᐃᔑᓂᑳᓱᑦ ᒪᒋᒪᓂᑐ, ᓀᔥᑕ ᓭᑖᓐ, ᑳ ᐙᔦᔑᐃᐌᑦ ᒥᓯᐌ ᐊᔅᑮᒃ: ᐊᔅᑮᒃ ᑮ ᐃᔑ ᐗᓚᐎᐌᐱᓇᐤ, ᐅᑦ ᐁᓐᒐᓕᒪ ᐊᓯᒋ ᑮ ᐗᓚᐎᐌᐱᓈᑲᓂᐎᓕᐗ᙮

10ᓂ ᑮ ᐯᑌᓐ ᒫᑲ ᐯᑖᑯᓯᐎᓐ ᐁ ᑭᔗᐌᒪᑲᒃ, ᐁ ᐃᑗᒪᑲᒃ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ, ᐁᑯ ᐌᑎᒋᐸᓕᒃ ᐱᒫᒋᐃᐌᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᒪᔥᑲᐎᓯᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᑭᒋᒪᓂᑐᒥᓇᐤ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᐅ ᙭ᑎᒪ ᐅ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᓕᐤ; ᐌᓴ ᐊᓇ ᑳ ᒪᒥᔑᒫᑦ ᑭᒋᔖᓂᓇᐗ ᓂᒋ ᐌᐱᓈᑲᓂᐎᐤ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᑭ ᑭᒋᒪᓂᑐᒥᓇᐗ ᐁ ᑭᔑᑳᓕᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᑎᐱᔅᑳᓕᒃ᙮ 11ᑮ ᔖᑯᒋᐁᐗᒃ ᒫᑲ ᒫᓂᔥᒑᓂᔑᔕ ᐅ ᒥᑯᓕᐤ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ ᑳ ᑎᐹᑐᑕᒃ; ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᐅᒋ ᓵᑭᑕᐗᒃ ᐅ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᐙᐗ ᐱᓕᔥ ᓂᐱᐎᓂᒃ᙮ 12ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᒥᓚᐙᑕᒧᒃ ᑭᓚᐗᐤ ᑭᒋᑭᔑᑾ, ᑭᓚᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᐁᑯᑕ ᑳ ᑕᔑᑫᔦᒃ᙮ ᑭ ᑲᒀᑕᑭᓯᓇᐗᐤ ᑭᓚᐗᐤ ᑳ ᑕᔑᑫᔦᒃ ᐊᔅᑮᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋᑲᒦᒃ, ᐌᓴ ᒪᒋᒪᓂᑐ ᐁ ᓛᔑᑦ ᑭᑦ ᐅᑎᑎᑯᐗᐤ, ᐁ ᐋᔮᑦ ᑭᒋ ᑭᓯᐙᓯᐎᓂᓕᐤ, ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒃ ᐎᓕᐱᔉ ᐱᑯ ᐁ ᐋᔮᑦ᙮

13ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒥᔑᑭᓀᐱᒃ ᐎᐋᐸᑕᒃ ᐊᔅᑮᒃ ᐁ ᑮ ᐃᔑ ᐌᐱᓈᑲᓂᐎᑦ, ᑮ ᑲᒀᑕᑭᐁᐤ ᐊᓂᐃ ᐃᔅᑴᐗ ᑳ ᑭ ᓂᑕᐎᑭᐋᓕᒋ ᓈᐯ ᐊᐙᔑᔕ᙮ 14ᐃᔅᑴᐤ ᒫᑲ ᑮ ᒥᓚᐤ ᓂᔓ ᐗᑕᑕᑾᓂᓕᐗ ᑭᒋ ᒥᑭᓯᐗ, ᐹᑾᑕᔅᑲᒥᑳᒃ ᑭᒋ ᐱᒥᓛᑦ, ᐅᑦ ᐃᑖᐎᓂᒃ, ᐃᑕ ᐁ ᐊᔕᒫᑲᓂᐎᑦ ᐃᔥᐱᔥ ᐯᔭᒃ ᐱᐴᓐ, ᓀᔥᑕ ᐱᐴᓇ, ᓀᔥᑕ ᐋᐱᑕᐤ ᐱᐴᓐ, ᐁᑳ ᑭᒋ ᐙᐸᒥᑯᑦ ᒥᔑᑭᓀᐱᑾ᙮ 15ᒥᔑᑭᓀᐱᒃ ᒫᑲ ᐅᑐᓂᒃ ᑮ ᐅᒋ ᐗᓚᐎᐌᐱᓇᒪᐌᐤ ᓂᐱᓕᐤ ᐊᓂᐃ ᐃᔅᑴᐗ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓯᐱᓕᐤ, ᐃᔅᑴᐤ ᑭᒋ ᑭᒋᐎᓕᑯᑦ ᓯᐱᓕᐤ᙮ 16ᐊᔅᑭ ᒫᑲ ᑮ ᐎᒋᐁᐤ ᐃᔅᑴᐗ, ᐊᔅᑭ ᒫᑲ ᑮ ᑕᐗᑎᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑯᒋᐸᓕᑕᐤ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᓯᐱᓕᐤ ᒥᔑᑭᓀᐱᒃ ᑳ ᑭ ᐗᓚᐎᐌᐱᓇᒃ ᐅᑐᓂᒃ ᐅᒋ᙮ 17ᒥᔑᑭᓀᐱᒃ ᒫᑲ ᑮ ᑭᓯᐙᓰᔅᑕᐌᐤ ᐃᔅᑴᐗ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓇᑕᐎ ᓇᑐᐸᓕᔅᑕᐅᒫᑦ ᑳ ᐃᔥᑯᐸᓕᓕᒋ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕ, ᐊᓂᑭ ᑳ ᑲᓇᐌᓕᑕᒸᒋᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅ ᑲᑫᔅᑴᐎᓂᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐋᔭᐙᒋᒃ ᐅ ᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓕᐤ ᒋᓴᔅ ᙭ᑕ᙮