Search form

ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑫᐎᓐ 13:1

ᐊᓂᑭ ᓂᔓ ᐊᐌᓯᓴᒃ

1ᓂ ᑮ ᓂᐸᐎᓐ ᒫᑲ ᓓᑳᒃ ᔑᔓᒡ ᑭᒋᑲᒦᒃ, ᓂ ᑮ ᐙᐸᒪᐤ ᒫᑲ ᐊᐌᓯᔅ ᑭᒋᑲᒥᒃ ᐁ ᐅᒋ ᐸᓯᑯᑦ, ᓂᔂᔅ ᐁ ᑕᑐᔅᑎᒀᓀᑦ ᓀᔥᑕ ᐁ ᒥᑖᑐᑌᔥᑲᓄᑦ, ᓀᔥᑕ ᑕᑯᒡ ᐅᑦ ᐁᔥᑲᓂᒃ ᒥᑖᑦ ᐅᑭᒪᐗᔅᑐᑎᓋ, ᓀᔥᑕ ᐅᔅᑎᒀᓂᒃ ᐹᔅᑖᒧᐎ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓇ᙮