Search form

ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑫᐎᓐ 13:12

12ᐋᐸᒋᑕᐌᐤ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᐅ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᓕᐤ ᐊᓂᐃ ᓃᔥᑕᒻ ᐊᐌᓯᓴ ᐁ ᑳᓇᐙᐸᒥᑯᑦ, ᓀᔥᑕ ᐃᑐᑕᒻ ᐊᔅᑭ ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐁᑯᑕ ᑳ ᑕᔑᑫᓕᒋ, ᑭᒋ ᓇᐗᑮᔅᑕᐙᓕᒋ ᐊᓂᐃ ᓃᔥᑕᒻ ᐊᐌᓯᓴ, ᐊᓇ ᐁ ᓂᐱᐎᓂ ᒥᔣᑲᓂᐎᑦ ᑳ ᒥᓇᐙᒋᑖᓂᐗᓂᓕᒃ᙮