Search form

ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑫᐎᓐ 13:2

2ᐊᓇ ᐊᐌᓯᔅ ᒫᑲ ᑳ ᐙᐸᒪᒃ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐹᐹᑌᐱᔑᐤ ᑮ ᐃᔑᓈᑯᓯᐤ, ᓀᔥᑕ ᐅᓯᑕ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒪᔅᑾ ᐅᓯᑕ ᑮ ᐃᔑᓈᑾᓂᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᐅᑐᓐ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒥᔑᐱᔑᐤ ᐅᑐᓐ: ᑮ ᒥᓕᑯ ᒫᑲ ᒥᔑᑭᓀᐱᑾ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᐅ ᑌᑕᐱᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᑎᐯᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐤ᙮