Search form

ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑫᐎᓐ 14:1

ᐊᓇ ᒫᓂᔥᒑᓂᔑᔥ ᓀᔥᑕ ᐅᑎᓕᓖᒪ

1ᓂ ᑮ ᐃᑖᐱᓐ ᒫᑲ, ᒫᑎᑲ ᒫᑲ, ᒫᓂᔥᒑᓂᔑᔥ ᑮ ᓂᐸᐎᐤ ᓵᐃᐊᓐ ᐗᒋᒃ, ᐁ ᐎᒋᑳᐸᐎᔅᑖᑯᑦ ᒫᑲ ᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᓂᒥᑕᓇᐤ ᓀᐅᔖᑄᐤ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ, ᐅᑖᐎᔭ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᓕᐤ ᐅᔅᑳᑎᑯᓕᒃ ᐁ ᒪᓯᓇᐃᑳᑌᓕᒃ᙮