Search form

ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑫᐎᓐ 14:14

ᐊᔅᑭᒃ ᑮᔥᑭᔑᑫᐎᓐ

14ᓂ ᑮ ᐃᑖᐱᓐ ᒫᑲ, ᒫᑎᑲ ᒫᑲ ᐁ ᐙᐹᒃ ᐗᔅᑯ, ᓀᔥᑕ ᑕᑯᒡ ᐗᔅᑯᒃ ᐯᔭᒃ ᑮ ᐊᐱᐤ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᐁ ᐃᔑᓈᑯᓯᑦ, ᐁ ᑭᑭᔥᑲᒃ ᐅᔅᑎᒀᓂᒃ ᐅᓵᐎᔔᓕᐊᓈᐱᔉ ᐅᑭᒪᐗᔅᑐᑎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᐅᒋᒋᒃ ᐁ ᑳᔖᓕᒃ ᑭᔥᑭᓯᑲᓂᓕᐤ᙮