Search form

ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑫᐎᓐ 14:7

7ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐁ ᑭᔗᐌᑦ, ᓇᓂᒋᔅᑕᐎᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᑭᔅᑖᒋᒥᒃ ᒫᑲ; ᐌᓴ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐎᓂ ᑎᐹᔨᑲᓐ ᐋᔕᔾ ᐅᑎᒋᐸᓕᐤ: ᓇᐗᑮᔅᑕᐎᒃ ᒫᑲ ᐊᓇ ᑳ ᑭ ᐅᔑᑖᑦ ᑭᔑᑯᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᐊᔅᑭᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋᑲᒥᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᒧᔅᑭᒋᐗᓂᐯᑾ᙮