Search form

ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑫᐎᓐ 15:6

6ᐊᓂᑭ ᓂᔂᔅ ᐁᓐᒐᓚᒃ ᒫᑲ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ ᑮ ᐅᒋ ᐗᓚᐎᐗᒃ, ᐁ ᐋᔮᒋᒃ ᐊᓂᐃ ᓂᔂᔅ ᐋᑯᐃᑖᔅᐱᓀᐎᓇ, ᐁ ᑭᑭᔥᑲᑭᒃ ᑳ ᐸᓓᑲᓂᓕᒃ ᐙᐱᔅᑫᑭᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᐅᔅᑳᔅᑭᑲᓂᐙᒃ ᑮ ᐸᒀᑌᐅᐗᒃ ᐅᓵᐎᔔᓕᐊᓈᐱᔉ ᐸᑾᑌᐅᐎᓇ᙮