Search form

ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑫᐎᓐ 16

ᐊᓂᒪ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑭᔑᐙᓯᐎᓐ

1ᓂ ᑮ ᐯᑌᓐ ᒫᑲ ᑭᒋ ᐯᑖᑯᓯᐎᓐ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ ᐅᒋ, ᐁ ᐃᑎᑯᒋᒃ ᐊᓂᑭ ᓂᔂᔅ ᐁᓐᒐᓚᒃ, ᑭᑐᑌᒃ, ᓯᑭᓇᒸᒃ ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐊᑯᓚᐌᓯᐎᓐ ᐁ ᐱᒋᔅᑎᓂᓕᒃ ᐊᓂᐃ ᐅᓛᑲᓂᔑᒃ ᐗᑭᑕᔅᑲᒥᒃ᙮

2ᐊᓇ ᓃᔥᑕᒻ ᒫᑲ ᑮ ᑭᑐᑌᐤ, ᐅᑦ ᐅᓛᑲᓂᔕ ᒫᑲ ᐗᑭᑕᔅᑲᒥᒃ ᑮ ᐃᔑ ᓯᑭᓇᒻ; ᑮ ᐅᑎᑎᑯᐗᒃ ᒫᑲ ᐁ ᒫᓛᑕᓂᓕᒃ ᓀᔥᑕ ᐋᑾᓂᓕᒃ ᐎᓴᑭᓯᐎᓂᓕᐤ ᐊᓂᑭ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑳ ᐋᔭᐙᒋᒃ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᒋᑲᓂᓕᐤ ᐊᓂᐃ ᐊᐌᓯᓴ, ᐊᓂᑭ ᓀᔥᑕ ᓇᐗᑭᔅᑕᐃᒫᒋᒃ ᐅ ᒪᓯᓕᓕᒪ᙮

3ᐊᓇ ᓂᔓ ᐁᓐᒐᓪ ᒫᑲ ᐅᑦ ᐅᓛᑲᓂᔕ ᑭᒋᑲᒥᒃ ᑮ ᐃᔑ ᓯᑭᓇ; ᑮ ᐊᑎ ᐃᔑᓈᑾᓐ ᒫᑲ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐃᓕᓕᐤ ᐁ ᓂᐱᑦ ᐅᒥᑯᒻ: ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᒫᑲ ᑳ ᐱᒫᑎᓰᑦ ᑮ ᓂᐱᐤ ᑭᒋᑲᒦᒃ᙮

4ᐊᓇ ᓂᔅᑐ ᐁᓐᒐᓪ ᒫᑲ ᐅᑦ ᐅᓛᑲᓂᔕ ᒥᓯᐌ ᓯᐱᒃ ᓀᔥᑕ ᒧᔅᑭᒋᐗᓂᐯᑯᒃ ᑮ ᐃᔑ ᓯᑭᓇᒻ; ᐁᑯ ᒫᑲ ᑳ ᒥᑯᐗᑭ᙮ 5ᓂ ᑮ ᐯᑕᐗᐤ ᒫᑲ ᐊᓇ ᐁᓐᒐᓪ ᑳ ᑎᐯᓕᑕᒃ ᓂᐱᔭ ᐁ ᐃᑗᑦ, ᑮ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓰᓐ, ᐅ ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᑳ ᐃᑖᔭᓐ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑭ ᐃᑖᔭᓐ, ᓀᔥᑕ ᑫ ᐃᑖᔭᓐ, ᐅᒪ ᐃᔑ ᐁ ᑮ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᔭᓐ᙮ 6ᐌᓴ ᑮ ᓯᑭᓇᒬᐗᒃ ᐅ ᒥᑯᓕᐤ ᐅᐸᓓᑭᓴ ᓂᔥᑕ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗ, ᒥᑯᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᑭ ᑮ ᒥᓇᐋᐗᒃ; ᐌᓴ ᑌᐸᑫᓕᑖᑯᓯᐗᒃ᙮ 7ᓂ ᑮ ᐯᑕᐗᐤ ᒫᑲ ᑯᑕᒃ ᐸᑭᒋᑲᓈᐱᔅᑯᒃ ᐁ ᐅᒋ ᐃᑗᑦ, ᐁᑯᔑ ᑖᐺ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᒥᓯᐌ ᓯᔪᑳᑎᓯᔭᓐ, ᑖᐺᒪᑲᓋ ᓀᔥᑕ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᒪᑲᓋ ᑭ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐎᓇ᙮

8ᐊᓇ ᓀᐤ ᐁᓐᒐᓪ ᒫᑲ ᐅᑦ ᐅᓛᑲᓂᔕ ᐱᓯᒧᒃ ᑮ ᐃᔑ ᓯᑭᓇᒻ; ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᓕᐤ ᒫᑲ ᑮ ᒥᓚᐤ ᐃᔥᑯᑌᓕᐤ ᑭᒋ ᐅᒋ ᐃᔅᒀᔂᑦ ᐃᓕᓕᐗ᙮ 9ᐃᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐃᔅᒀᓱᐗᒃ ᓈᔅᐱᒡ ᐁ ᑭᔑᑌᓕᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐹᔅᑕᒧᑕᒬᐗᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᓕᐤ, ᐊᓇ ᑳ ᑎᐯᓕᑕᒃ ᐅᐅ ᐋᑯᐃᑖᔅᐱᓀᐎᓇ: ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑮ ᒥᒋᓚᐌᔦᓕᑕᒶᒃ ᑭᒋ ᒫᒥᒋᒫᒋᒃ᙮

10ᐊᓇ ᓂᔮᓕᓪ ᐁᓐᒐᓪ ᒫᑲ ᐅᑦ ᐅᓛᑲᓂᔕ ᐅ ᑌᑕᐱᐎᓂᓕᒃ ᐊᓂᐃ ᐊᐌᓯᓴ ᑮ ᐃᔑ ᓯᑭᓇᒻ; ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ ᒫᑲ ᑮ ᓵᑲᔅᑭᓀᓕᐤ ᐁ ᐗᓂᑎᐱᔅᑳᓕᒃ; ᐅᑌᓚᓕᐙᐗ ᒫᑲ ᑮ ᒫᒫᑯᑕᒶᒃ ᑳ ᐃᔅᐱᒋ ᐎᓴᑫᓕᑕᑭᒃ, 11ᑮ ᐹᔅᑕᒣᐗᒃ ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ ᐅ ᐎᓴᑲᐱᓀᐎᓂᐙᐗ ᓀᔥᑕ ᐅ ᐎᓴᑭᓯᐎᓂᐙᐗ ᐅᒋ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑮ ᒥᒋᓚᐌᔦᓕᑕᒶᒃ ᐅᑦ ᐃᓯᒋᑫᐎᓂᐙᐗ᙮

12ᐊᓇ ᓂᑯᑣᔅ ᐁᓐᒐᓪ ᒫᑲ ᐅᑦ ᐅᓛᑲᓂᔕ ᑭᒋ ᓯᐲᒃ ᔫᑉᕃᑎᔅ ᑮ ᐃᔑ ᓯᑭᓇᒻ: ᐁᑯ ᒫᑲ ᐱᐋᔅᑌᒃ ᓂᐱ ᐁᑯᑕ, ᐅ ᒣᔅᑲᓇᐗᐤ ᑭᒋᐅᑭᒪᐗᒃ ᐙᐸᓄᑖᒃ ᑳ ᐅᑐᑌᒋᒃ ᑭᒋ ᐋᔦᔅᑲᐎᑖᓂᐗᓂᓕᒃ᙮ 13ᓂ ᑮ ᐙᐸᒫᐗᒃ ᒫᑲ ᓂᔅᑐ ᑳ ᐎᓕᐱᑖᑎᓯᒋᒃ ᐊᒑᑾᒃ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᓕᑭᔕᒃ ᐁ ᐯᒋ ᐙᓚᐎᒋᒃ ᒥᔑᑭᓀᐱᒃ ᐅᑐᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᑐᓂᒃ ᐊᓇ ᐊᐌᓯᔅ, ᓀᔥᑕ ᐅᑐᓂᒃ ᐊᓇ ᓇᔅᐹᒡ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ᙮ 14ᐌᓴ ᒪᒋᒪᓂᑐᐎ ᐊᒑᑯᐎᐗᒃ, ᐁ ᒫᒪᔅᑳᒋ ᐃᔑᒋᑫᒋᒃ, ᑳ ᓈᑖᒋᒃ ᑭᒋᐅᑭᒪᐗ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐁᔅᐱᑕᔅᑲᒥᑳᒃ, ᑭᒋ ᒪᐗᒋᐋᒋᒃ ᑭᒋ ᓇᑐᐸᓕᒋᒃ ᒣᑾᒡ ᐅ ᑭᒋ ᑭᔑᑳᒻ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᒥᓯᐌ ᓯᔪᑳᑎᓰᑦ᙮

15ᒫᑎᑲ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑭᒧᑎᔉ ᓂ ᑕᑯᔑᓂᓐ᙮ ᔕᐌᓕᑖᑯᓯᐤ ᐊᓇ ᑳ ᐊᔕᐙᐱᑦ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑲᓇᐌᓕᑕᒃ ᐅ ᐎᓛᒋᑲᓇ, ᐁᑳ ᑭᒋ ᒧᔐᔥᑲᑌᑌᑦ, ᓀᔥᑕ ᐙᐸᑕᒥᓕᒋ ᐅ ᓇᓀᐯᐎᓯᐎᓐ᙮

16ᑮ ᒪᐗᒋᐁᐤ ᒫᑲ ᐯᔭᑾᓄᒃ, ᐦᐃᑉᕉ ᐃᔑᑭᔗᐎᓂᒃ ᐋᕐᒪᑫᑕᓐ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᑌᒃ᙮

17ᐊᓇ ᓂᔂᔅ ᐁᓐᒐᓪ ᒫᑲ ᐅᑦ ᐅᓛᑲᓂᔕ ᒧᔐᑭᔑᑯᒃ ᑮ ᐃᔑ ᓯᑭᓇᒻ: ᑮ ᐯᒋ ᓄᑕᑾᓐ ᒫᑲ ᑭᒋ ᐯᑖᑯᓯᐎᓐ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ ᐅᒋ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ, ᐅᑭᒫᐗᐱᐎᓂᒃ ᐅᒋ ᐁ ᐃᑗᒪᑲᒃ, ᑮ ᑐᒋᑳᑌᐤ, 18ᑮ ᐃᑕᑾᓋ ᒫᑲ ᐯᑖᑯᓯᐎᓇ, ᓀᔥᑕ ᐅᓂᒥᔅᑭᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐙᐙᔅᑌᐸᓕᒃ; ᑮ ᑭᒋ ᑶᑾᓐ ᒫᑲ, ᐊᓂᒪ ᐁᑳ ᑳ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑭᒃ ᐊᔅᐱᓐ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑳ ᐯᒋ ᐃᑖᒋᒃ ᐊᔅᑮᒃ, ᐁ ᐃᔅᐱᒋ ᑯᔅᑖᑎᑾᒃ ᐁ ᑭᒋ ᑭᑾᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᔅᐱᒋ ᐃᑌᓕᑖᑾᒃ᙮ 19ᐊᓂᒪ ᑭᒋ ᐃᑖᐎᓐ ᒫᑲ ᓂᔅᑣᔭᒃ ᑮ ᐃᔑ ᓀᓇᐎᓂᑳᑌᐤ, ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐃᑖᐎᓂᐗᐗ ᑳ ᑕᑐᔅᑳᓀᓯᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑮ ᐸᑭᑎᓂᓕᐗ: ᑭᒋ ᐹᐱᓚᓐ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐯᒋ ᑭᔅᑭᓯᑐᒋᑳᑌᐤ ᐁᑖᔅᑕᒪᐱᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᑭᒋ ᒥᓇᐋᑦ ᒥᓂᑳᑲᓂᓕᐤ ᐁ ᓵᑲᔅᑭᓀᓕᒃ ᔓᒥᓈᐳᓕᐤ ᐅᑦ ᐊᒀᑎᓯᐎ ᐊᑯᓚᐌᓯᐎᓂᒃ ᑳ ᐅᒋᐸᓕᓕᒃ᙮ 20ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᒥᓂᔅᑎᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐅᔑᒧᒪᑲᓐ, ᓀᔥᑕ ᐗᒋᔭ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᒥᔅᑭᑳᑌᐗ᙮ 21ᐃᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᑮ ᑭᒋ ᓭᓭᑲᓂᔅᑳᑯᐗᒃ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐅᒋ, ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᓭᓭᑲᓇᓯᓂ ᐯᔭᒃ ᑖᓕᓐᑦ ᐁ ᐃᔅᐱᑎᓂᑾᒃ: ᐃᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐹᔅᑖᒣᐗᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐊᓂᒪ ᐁ ᐋᑯᐃᑖᔅᐱᓈᓂᐗᒃ ᐁ ᓭᓭᑲᒃ ᐅᒋ; ᐌᓴ ᐊᓂᒪ ᐋᑯᐃᑖᔅᐱᓀᐎᓐ ᓈᔅᐱᒡ ᑮ ᒫᓛᑕᓄᐸᓐ᙮