Search form

ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑫᐎᓐ 17

ᐊᓇ ᑭᒋ ᐱᔑᑾᑎᔅᑴᐤ

1ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᒫᑲ ᐯᔭᒃ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᐊᓂᑭ ᓂᔂᔅ ᐁᓐᒐᓚᒃ ᑳ ᔮᒋᒃ ᐊᓂᐃ ᓂᔂᔅ ᐅᓛᑲᓂᔕ, ᐁ ᐎᒋᐋᔭᒥᒥᑦ ᒫᑲ ᓂ ᑮ ᐃᑎᒃ, ᐯᒋ ᐃᑐᑌ ᐅᑕ; ᑭ ᑳ ᐙᐸᑎᓕᑎᓐ ᐅ ᑎᐹᔅᑯᓂᑯᓯᐎᓐ ᐊᓇ ᑭᒋ ᐱᔑᒀᑎᔅᑴᐤ, ᑳ ᑌᑕᐱᑦ ᒥᒉᑦ ᓂᐱᔭ: 2ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᐎᒋᐱᔑᒀᑎᓯᒥᑯᑦ ᑭᒋᐅᑭᒪᐗ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑕᔑᑫᓕᒋ ᐊᔅᑮᒃ ᑮ ᑮᔥᑴᐯᔅᑳᑯᓕᑭ ᔓᒥᓈᐳᓕᐤ ᐅ ᐱᔑᒀᑎᓯᐎᓂᒃ ᑳ ᐅᒋᐸᓕᓕᒃ᙮

3ᐁᑯ ᐁᔑᐎᓕᑦ ᐊᒑᑯᒃ ᐸᑾᑕᔅᑲᒥᑳᒃ: ᓂ ᑮ ᐙᐸᒫᐤ ᒫᑲ ᐃᔅᑴᐤ ᐁ ᑌᑕᐱᑐᑕᐙᑦ ᐁ ᐎᓯᑯᒥᑯᓯᓕᒋ ᐊᐌᓯᓴ, ᐁ ᓵᑲᔅᑭᓀᓕᒋ ᐹᔅᑕᒧᐎ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓇ, ᓂᔂᔅ ᐁ ᑕᑐᔅᑎᒀᓀᑦ ᓀᔥᑕ ᐁ ᒥᑖᑐᑌᔥᑲᓄᑦ᙮ 4ᐃᔅᑴᐤ ᒫᑲ ᑮ ᑭᑭᔥᑲᒻ ᒥᑴᑭᓂᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᐎᓯᑯᒥᑾᑭᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐙᐌᔑᐅ ᐅᓵᐎᔓᓕᐋᓈᐱᔅᑯᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᒣᓗᔑᔑᓕᒋ ᐊᓯᓂᔭ, ᓀᔥᑕ ᐁᓴ, ᐁ ᑕᑯᓇᒃ ᐅᓵᐎᔔᓕᐊᓈᐱᔉ ᒥᓂᒀᑲᓂᓕᐤ, ᐁ ᓵᑲᔅᑭᓀᓕᒃ ᑳ ᓂᐹᓯᓈᑾᑭ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᔑ ᐎᓇᓂᓕᒃ ᐅ ᐱᔑᒀᑎᓯᐎᓐ: 5ᐅᔅᑲᑎᑯᒃ ᒫᑲ ᐎᓗᐎᓐ ᑮ ᒪᓯᓇᐃᑳᑌᓕᐤ, ᒥᐹᒥᔅᑳᒋᐃᑎᑦ, ᐹᐱᓚᓐ ᑳ ᑭᒋᐃᑌᓂᑖᑯᓯᑦ, ᐅᑳᐎᐙᐗ ᐅᐱᔑᒀᑎᓯᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᓂᐹᓯᓈᑾᑭ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ᙮ 6ᓂ ᑮ ᐙᐸᒪᐤ ᒫᑲ ᐃᔅᑴᐤ ᐁ ᑮᔥᑴᐯᔅᑳᑯᓕᒋ ᐅ ᒥᑯᓕᐤ ᐅᐸᓓᑫᓴ ᓀᔥᑕ ᐅᒥᑯᓕᐤ ᐅ ᒫᕐᑕᓕᒪ ᒋᓴᔅ:

ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐎᐋᐸᒪᒃ, ᓂ ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑌᓐ ᓈᔅᐱᒡ ᐁ ᒫᒪᔅᑳᑌᓕᑕᒫᓐ᙮ 7ᐁᓐᒐᓪ ᒫᑲ ᓂ ᑮ ᐃᑎᒃ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᒫᒪᔅᑳᑕᒪᓐ? ᑭ ᑳ ᐎᑕᒫᑎᓐ ᐅ ᒫᒪᔅᑳᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓐ ᐊᓇ ᐃᔅᑴᐤ, ᓀᔥᑕ ᐊᓇ ᐊᐌᓯᔅ ᑳ ᑌᑕᐱᑐᑕᐙᑦ, ᐊᓇ ᓃᔀᔅ ᑳ ᑕᑐᔅᑎᒀᓀᑦ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᒥᑕᑌᔥᑲᓄᑦ᙮ 8ᐊᓇ ᐊᐌᓯᔅ ᑳ ᑮ ᐙᐸᒪᑦ ᑮ ᐃᑖᐤ, ᓇᒪ ᐃᑖᐤ ᒫᑲ; ᐁᑳ ᑳ ᒥᓴᔅᑫᔮᒃ ᐙᑎᑳᓂᒃ ᒫᑲ ᑲᑕ ᐅᒋ ᐅᐱᔅᑲᐤ, ᑲᑕ ᐃᑐᑌᐤ ᒫᑲ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᐎᓂᒃ: ᐊᓂᑭ ᒫᑲ ᐊᔅᑮᒃ ᑳ ᑕᔑᑫᒋᒃ ᑲᑕ ᒫᒫᔅᑳᑕᒶᒃ, (ᐊᓂᑭ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᐙᐗ ᐁᑳ ᑳ ᑮ ᒪᓯᓇᐃᑳᑌᓕᑭ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᒃ ᐊᔅᐱᓐ ᑳ ᒫᒋ ᐊᔅᑮᐗᒃ,) ᐃᔅᐱ ᐙᐸᒫᑡᐌ ᐊᓂᐃ ᐊᐌᓯᓴ ᑳ ᑮ ᐃᑖᓕᒋ, ᐁᑳ ᒫᑲ ᐁ ᐃᑖᓕᒋ, ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᐁ ᐃᑕᓕᒋ᙮

9ᐅᑕ ᐃᑕᑾᓐ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓐ ᑳ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒧᒪᑲᒃ᙮ ᐊᓂᐃ ᓃᔀᔅ ᒥᔅᑎᑾᓇ ᐁᐗᒀᓂᐃ ᓂᔂᔅ ᐗᒋᔭ, ᐊᓂᐃ ᑳ ᑌᑕᐱᑦ ᐃᔅᑴᐤ᙮ 10ᐅᐅ ᐁᐗᒀᓂᑭ ᓂᔂᔅ ᑭᒋᐅᑭᒫᐗᒃ: ᓂᓵᓕᓪ ᑮ ᐸᑭᔑᓋᒃ, ᐯᔭᒃ ᒫᑲ ᐃᑕᐤ, ᑯᑕᔅ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᐁᔥᑾ ᑕᑯᔑᓐ; ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑕᑯᔑᑫ, ᑲᑕ ᐃᑖᐤ ᐊᒋᓚᐤ ᐱᑯ᙮ 11ᐊᓇ ᐊᐌᓯᔅ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐃᑖᑦ, ᐁᑳ ᒫᑲ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᐁᐗᒀᓇ ᔭᓈᓀᐤ ᑳ ᐃᑕᑭᓱᑦ, ᓀᔥᑕ ᐊᓯᒋᐸᓕᐤ ᐊᓂᐃ ᓂᔂᔅ, ᐃᑐᑌᐤ ᒫᑲ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᐎᓂᒃ᙮

12ᐊᓂᑭ ᓀᔥᑕ ᒥᑖᑦ ᐁᔥᑲᓇᒃ ᑳ ᐙᐸᒪᒋᒃ, ᐁᐗᒀᓂᑭ ᒥᑖᑦ ᑭᒋᐅᑭᒫᐗᒃ, ᐁᑳ ᐁᔥᑾ ᑳ ᒥᓛᑲᓂᐎᒋᒃ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᓕᐤ; ᒫᑲ ᒥᓛᐗᒃ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᓕᐤ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑭᒋᐅᑭᒫᐗᒃ ᐃᔥᐱᔥ ᐯᔭᒃ ᑎᐸᔨᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ ᐊᓯᒋ ᐊᓂᐃ ᐊᐌᓯᓴ᙮ 13ᐅᑯ ᐯᔭᑾᓂᓕᐤ ᐅ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᐗᐤ, ᐅ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᐗᐤ ᒫᑲ ᓀᔥᑕ ᐅ ᒪᔥᑲᐎᓯᐎᓂᐗᐤ ᑲᑕ ᒥᓓᐗᒃ ᐊᓂᐃ ᐊᐌᓯᓴ᙮ 14ᐅᑯ ᑲᑕ ᓇᑐᐸᓖᔅᑕᐌᐗᒃ ᒫᓂᔥᒑᓂᔑᔕ, ᑲᑕ ᔖᑯᒋᐃᑯᐗᒃ ᒫᑲ ᒫᓂᔥᒑᓂᔑᔕ; ᐌᓴ ᐎᓚ ᑎᐯᓕᒣᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ, ᓀᔥᑕ ᐅ ᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐙᐗ ᑭᒋᐅᑭᒫᐗᒃ:

15ᓂ ᑮ ᐃᑎᒃ ᒫᑲ, ᐊᓂᐃ ᓂᐱᔭ ᑳ ᐙᐸᑕᒪᓐ, ᐃᑕ ᑳ ᐊᐱᑦ ᐱᔑᒀᑎᔅᑴᐤ, ᐁᐗᒀᓂᑭ ᐹᐱᑐᔥ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᒫᒪᐎ ᒥᒉᑎᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑕᑐᔅᑳᓀᓯᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᓇᓈᑲᐤ ᐁ ᐃᔑᑭᔗᒋᒃ᙮ 16ᐊᓂᑭ ᒫᑲ ᒥᑖᑦ ᐁᔥᑲᓇᒃ ᑳ ᐗᐸᒪᒋᒃ ᐁᐗᑯ ᑭᔥᑲᐙᑦ ᐊᓇ ᐊᐌᓯᔅ, ᐅᑯ ᑲᑕ ᐸᒀᑌᐗᒃ ᐊᓂᐃ ᐱᔑᒀᑎᔅᑴᐗ, ᑲᑕ ᑭᑎᑳᑭᐁᐗᒃ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᒧᔐᔥᑲᑌᐁᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᒥᒋᐌᐗᒃ ᐅ ᐎᔮᓯᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᐃᔥᑯᑌᓕᐤ ᑲᑕ ᐅᒋ ᐃᔅᒀᓶᐗᒃ᙮ 17ᐌᓴ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑮ ᐊᔅᑖᐌᐤ ᐅᑌᐃᓕᒃ ᑭᒋ ᑎᐱᑐᑕᒥᓕᒋ ᐅᑦ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑭᒋ ᐃᑌᓕᑕᒥᓕᒋ ᑭᒋ ᒥᓛᓕᒋ ᐊᓂᐃ ᐊᐌᓯᓴ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᐗᐤ, ᐹᑎᒫ ᑎᐱᐸᓕᓕᑳᐌ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓇ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮

18ᐊᓇ ᐃᔅᑴᐤ ᒫᑲ ᑳ ᐙᐸᒪᑦ ᐁᐗᒀᓂᒪ ᑭᒋ ᐃᑖᐎᓐ ᑳ ᑎᐯᓕᒥᑯᒋᒃ ᑭᒋᐅᑭᒪᐗᒃ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ᙮