Search form

ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑫᐎᓐ 18

ᐁ ᐸᑭᑎᒃ ᐹᐱᓚᓐ

1ᑳ ᐳᓂᐸᓕᑭ ᒫᑲ ᐅᐅ, ᓂ ᑮ ᐙᐸᒫᐤ ᑯᑕᒃ ᐁᓐᒐᓪ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐁ ᐅᒋ ᐯᒋ ᓛᔑᑦ, ᐁ ᐋᔮᑦ ᑭᒋ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᓕᐤ; ᐊᔅᑭ ᒫᑲ ᑮ ᐙᔅᑌᓂᑳᑌᐤ ᐁ ᐃᔅᐱᒋ ᐙᓯᓱᑦ᙮ 2ᐁᓕᑯᒃ ᒫᑲ ᑮ ᑌᐺᐤ ᐁ ᑭᔗᐌᑦ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐹᐱᓚᓐ ᑳ ᑭᒋᐃᑌᓕᑖᑾᒃ ᐸᑭᑎᓐ, ᐸᑭᑎᓐ, ᐁᑯᑕ ᒫᑲ ᐅᑦ ᐃᑖᐎᓂᐙᒃ ᒪᒋᒪᓂᑐᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᐃᑕ ᐁ ᑕᔑᑫᑦ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᒪᒋ ᐊᒑᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᔑ ᐎᑭᑦ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᑳ ᐎᓂᓯᑦ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐸᒀᑎᑯᓯᑦ ᐱᓓᔑᔥ᙮ 3ᐌᓴ ᒥᓯᐌ ᑳ ᑕᑐᔅᑳᓀᓯᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑮ ᒥᓂᒀᑕᒶᒃ ᐊᑯᓚᐌᓯᐎᓂ ᔓᒥᓈᐳᓕᐤ ᐅ ᐱᔑᒀᑎᓯᐎᓂᒃ ᑳ ᐅᒋᐸᓕᓕᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋᐅᑭᒫᐗᒃ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ ᑮ ᐎᒋᐱᔑᒀᑎᓯᒣᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᑖᐌᐎᓕᓕᐗᒃ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ ᑮ ᐊᑎ ᒥᔕᑭᓯᐗᒃ ᐁ ᐃᔅᐱᒋ ᒥᒉᑎᓂᓕᑭ ᐅ ᐌᓗᑎᓯᐎᓇ᙮

4ᓂ ᑮ ᐯᑌᓐ ᒫᑲ ᑯᑕᒃ ᐯᑖᑯᓯᐎᓐ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐅᒋ, ᐁ ᐃᑗᒪᑲᒃ, ᐯᒋ ᓇᑲᑎᒃ ᓂᑦ ᐃᓕᓕᒥᑐᒃ, ᐁᑳ ᑭᒋ ᐎᒋᐃᐌᔦᒃ ᐅ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓇ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐅᑎᓇᒬᒃ ᐅᑦ ᐋᑯᐃᑖᔅᐱᓀᐎᓇ: 5ᐌᓴ ᐅ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓇ ᑭᒋᑭᔑᑲᒃ ᑮ ᐅᑎᒋᐸᓕᓕᐗ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᒫᑲ ᑮ ᑭᔅᑭᓯᑐᑕᒬᐤ ᐅ ᒪᒑᑎᓯᐎᓂᓕᐗ᙮ 6ᑎᐸᐊᒫᒃ ᒬᒋ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᑎᐸᐊᒫᑖᒃ, ᓀᔥᑕ ᓂᔂᔅ ᐃᓕᑯᒃ ᒥᓕᒃ ᐊᓂᒪ ᓂᔂᐤ ᐃᓕᑯᒃ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᐊᑑᔅᑫᑦ: ᐊᓂᒪ ᒥᓂᒀᑲᓂᒃ ᑳ ᑮ ᓵᑲᔅᑭᓇᑖᑦ, ᓂᔂᐤ ᐃᓕᑯᒃ ᓵᑲᔅᑭᓇᒫᒃ᙮ 7ᐃᓕᑯᒃ ᑳ ᑮ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᐃᑎᓱᑦ, ᓀᔥᑕ ᒥᓗᐳᑦ, ᐁᑯ ᐃᔥᐱᔥ ᑲᒀᑕᑭᓯᐎᐤ ᓀᔥᑕ ᒥᔕᒣᓕᑕᒧᐎᓐ ᒥᓕᒃ; ᐌᓴ ᐃᑗᐤ ᐅᑌᐃᒃ, ᓂᑦ ᐊᐱᓐ ᐁ ᑭᒋᐅᑭᒫᔅᑴᐎᔮᓐ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᐁ ᑭᑎᒫᑭᔅᑴᐎᔮᓐ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᓂ ᑳ ᐙᐸᑌᓐ ᒥᔕᒣᓕᑕᒧᐎᓐ᙮ 8ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᐅᑦ ᐋᑯᐃᑖᔅᐱᓀᐎᓇ ᒣᒀᒡ ᐯᔭᑾᐤ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᑲᑕ ᐅᑎᒋᐸᓕᓕᐗ, ᓂᐱᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᒫᑐᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᑲᐗᑲᑌᐎᓐ, ᒥᑐᓂ ᒫᑲ ᑲᑕ ᒑᑳᔅᑭᓱ ᐃᔥᑯᑌᓕᐤ ᐅᒋ: ᐌᓴ ᒪᔥᑲᐃᓯᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑳ ᑎᐹᔅᑯᓈᑦ᙮

9ᓀᔥᑕ ᑭᒋᐅᑭᒫᐗᒃ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ ᑳ ᑮ ᐎᒋᐱᔑᒀᑎᓯᒫᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐎᒋᒥᓗᐳᒫᒋᒃ, ᑲᑕ ᐎᑳᑌᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᒫᑐᑐᑕᐌᐗᒃ, ᐃᔅᐱ ᐗᐸᑕᑾᐌ ᐁ ᑲᔥᑳᐸᑌᓕᒃ ᐁ ᐃᔅᒀᓱᓕᒋ, 10ᐗᓚᐤ ᐁ ᓂᐸᐎᒋᒃ, ᐁ ᐃᔅᐱᒋ ᑯᔅᑕᒸᒋᒃ ᐅ ᑲᒀᑕᑭᓯᐎᓂᓕᐤ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᒀᒋᔅᑕᒃ, ᒀᒋᔅᑕᒃ, ᐊᓂᒪ ᑭᒋ ᐃᑖᐎᓐ ᐹᐱᓚᓐ, ᐊᓂᒪ ᑭᒋᐃᑌᓕᑖᑾᒃ ᐃᑖᐎᓐ! ᐌᓴ ᒣᒀᒡ ᐯᔭᒃ ᑎᐸᐃᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ ᐅᑎᒋᐸᓕᐤ ᑭ ᑎᐹᔅᑯᓂᑯᓯᐎᓐ᙮

11ᐊᑖᐌᐎᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ ᑲᑕ ᒫᑐᑐᑕᐌᐒᒃ ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᒪᐎᑲᑌᐗᒃ, ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᐊᑖᐌᐤ ᐅᑦ ᐊᑖᐙᑲᓂᓕᐗ: 12ᐁ ᑮ ᐊᑖᐙᑫᔭᓈ ᐅᓵᐎᔔᓕᐋᓈᐱᔉ, ᓀᔥᑕ ᔔᓕᐋᓈᐱᔉ, ᓀᔥᑕ ᒣᓗᔑᔑᒋᒃ ᐊᓯᓂᔭᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁᓴᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᒥᓨᔑᒃ ᐙᐱᔅᑫᑭᓐ, ᓀᔥᑕ ᒥᑴᑭᓐ, ᓀᔥᑕ ᔑᓂᐹᓐ, ᓀᔥᑕ ᐎᓯᓱᒥᑴᑭᓐ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᔑᐙᑎᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑐᐎ ᒥᐱᑖᐱᔉ ᐊᓱᐗᒋᑲᓇ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑐᐎ ᐁ ᒪᐗᒋ ᒥᓨᔑᒃ ᒥᔅᑎᒃ ᐊᓱᐗᒋᑲᓇ, ᓀᔥᑕ ᐅᓵᐙᐱᔉ, ᓀᔥᑕ ᐱᐙᐱᔉ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐯᐯᓯᓯᑦ ᐊᓯᓂ, 13ᓀᔥᑕ ᓯᓂᒪᓐ, ᓀᔥᑕ ᒥᓛᒋᑲᓇ, ᓀᔥᑕ ᑕᒪᔅᑯᐎᓇ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐎᑭᒫᑯᓯᓕᒋ ᐱᑭᐗ, ᓀᔥᑕ ᔓᒥᓈᐳ, ᓀᔥᑕ ᒥᔅᑎᑯᐱᒥ, ᓀᔥᑕ ᒣᓗᔑᔑᑦ ᐸᑴᔑᑲᓐ, ᓀᔥᑕ ᐸᑴᔑᑲᓂᒥᓇ ᓀᔥᑕ ᐊᐌᓯᓴᒃ, ᓀᔥᑕ ᒫᓂᔥᒑᓂᔕᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᔅᑕᑎᒶᒃ, ᓀᑦ ᑎᑎᐱᑖᐸᓈᔅᑾᒃ, ᓀᔥᑕ ᐎᔭᐙᐗ ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐊᒑᑯᐗ ᐊ ᐃᓕᓕᐗᒃ᙮ 14ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᒥᓂᔕ ᑭᑦ ᐊᒑᒃ ᑳ ᐊᑲᐙᑕᒃ ᑭ ᑮ ᓇᑲᑎᑯᓐ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑳ ᐎᑭᔅᒋᑳᑌᑭ ᓀᔥᑕ ᑳ ᒥᓨᔑᑭ ᑭ ᑮ ᓇᑲᑎᑯᓐ, ᓇᒪᐎᔅᑳᑦ ᒥᓇ ᑭ ᑳ ᒥᔅᑫᓐ ᒫᑲ᙮ 15ᐊᓂᑭ ᒫᑲ ᑳ ᐊᑖᐌᒋᒃ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ, ᑳ ᑮ ᒥᔕᑭᐃᑯᒋᒃ, ᐗᓚᐤ ᑲᑕ ᓂᐸᐎᐗᒃ ᐁ ᑯᔅᑕᒸᒋᒃ ᐅ ᑲᒀᑕᑭᓯᐎᓂᓕᐤ, ᐁ ᒫᑐᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᑲᒀᑕᑭᑗᒧᒋᒃ᙮ 16ᐁ ᐃᑗᒋᒃ ᒫᑲ, ᒀᒋᔅᑕᒃ, ᒀᒋᔅᑕᒃ, ᐊᓂᒪ ᑭᒋ ᐃᑖᐎᓐ, ᑳ ᑮ ᑭᑭᔥᑲᒃ ᑳ ᒥᓨᔑᓂᓕᒃ ᐙᐱᔅᑫᑭᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᒥᑴᑭᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᐎᓯᓱᒥᑴᑭᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐙᐌᔑᐅᑦ ᐅᓵᐎᔔᓕᐋᓈᐱᔉ ᐅᒋ ᓀᔥᑕ ᒣᓗᔑᔑᒋᒃ ᐊᓯᓂᔭᒃ ᓀᔥᑕ ᐁᓴᒃ! 17ᐌᓴ ᐯᔭᒃ ᑎᐹᔨᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ ᐃᔥᐱᔥ ᐁᔅᐱᒋ ᑭᒋ ᒥᔕᑭᓯᐎᓇ ᑮ ᒫᒑᒪᑲᓋ᙮

ᓂᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᓈᐱᒀᓄᑭᒪᐤ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐎᒋᐃᐌᒋᒃ ᓈᐱᒀᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᐹᐸᒫᔑᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐊᑖᐌᒋᒃ ᑭᒋᑲᒦᒃ, ᐗᓚᐤ ᑮ ᓂᐸᐎᐙᒃ᙮ 18ᑮ ᑌᐺᐗᒃ ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᐎᐋᐸᑕᑭᒃ ᐁ ᑲᔥᑳᐸᑌᓕᒃ ᐁ ᐃᔥᒀᓱᓕᒋ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᑫᑯ ᐃᑖᐎᓐ ᐁᑌᓕᑖᑾᒃ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐅᒪ ᑭᒋ ᐃᑖᐎᓐ! 19ᒪᒋᑾᓛᔕ ᒫᑲ ᑮ ᐃᔑ ᐌᐱᓇᒶᔉ ᐅᔅᑎᒀᓂᐙᑳ, ᑮ ᑌᐺᐗᒃ ᒪᑲ, ᐁ ᒫᑐᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᑲᒀᑕᑭᑗᒧᒋᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᒀᒋᔅᑕᒃ, ᒀᒋᔅᑕᒃ, ᐊᓂᒪ ᑭᒋ ᐃᑖᐎᓐ, ᐁᑯᑕ ᑳ ᐃᔑ ᒥᔕᑭᐋᑲᓂᐎᒋᒃ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑮ ᐅᓈᐱᒀᓂᒋᒃ ᑭᒋᑲᒦᒃ, ᐁ ᐃᔅᐱᒋ ᐌᓗᑎᓯᓕᒋ ᐅᒋ! ᐌᓴ ᒣᒀᒡ ᐯᔭᒃ ᑎᐹᔨᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ ᑭᐗᔑᐊᐤ᙮

20ᒥᓚᐙᑎᒃ, ᑭᓚᐗᐤ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ, ᓀᔥᑕ ᐯᓓᑭᓯᔦᒃ ᐊᐸᔅᑕᓕᑐᒃ ᓀᔥᑕ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᑐᒃ; ᐌᓴ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑮ ᐋᔅᑯᒋᐁᐤ ᑳ ᑮ ᑐᑕᒫᑲᐎᔦᒃ᙮

21ᓯᔪᑳᑎᓰᑦ ᐁᓐᒐᓪ ᒫᑲ ᑮ ᐅᑎᓀᐤ ᐊᓯᓂᔭ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑭᒋ ᐱᓂᐳᒋᑲᓇᓯᓂᒃ ᐁ ᐃᔑᓈᑯᓯᓕᒋ, ᑭᒋᑲᒥᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐃᔑ ᐌᐱᓀᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐅᒪ ᐃᔑ ᑭᒋᑭᓯᐙᓯᐎᓂᒃ ᐊᓂᒪ ᑭᒋ ᐃᑖᐎᓐ ᐹᐱᓚᓐ ᑲᑕ ᓂᒋᐌᐱᓂᑲᑎᐤ, ᓇᒪᐙᔅᑳᑦ ᒥᓇ ᑲᑕ ᒥᔅᑭᑳᑌᐤ ᒫᑲ᙮ 22ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᑎᑖᑯᓯᒋᒃ ᐅᑭᑐᒋᑫᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᐅᓂᑲᒧᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᐱᐱᑴᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᐅᐳᑖᒋᑫᐗᒃ, ᓇᒪᐐᔅᑳᑦ ᒥᓇ ᑲᑕ ᐯᑖᑯᓯᐗᒃ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᔭᓐ; ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐊᐌᓇ ᐁ ᐅᔑᒋᑫᑦ ᐱᑯ ᑐᐎ ᐁ ᐃᑖᐸᑎᓯᑦ, ᑲᑕ ᒥᔅᑲᐗᐤ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᔭᓐ; ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᑎᑖᑯᓯᑦ ᐱᓂᐳᒋᑲᓇᓯᓂ ᓇᒪᐐᔅᑳᑦ ᑲᑕ ᐯᑖᑯᓯᐤ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᔭᓐ; 23ᓀᔥᑕ ᐁ ᐙᔅᑌᒃ ᐙᔅᑌᓇᒫᑲᓐ ᓇᒪᐎᔅᑳᑦ ᒥᓇ ᐙᔅᑌᐤ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᔭᓐ; ᓀᔥᑕ ᐅ ᐯᑖᑯᓯᐎᓐ ᐅᔥᑭᓈᐯᐙᓐ ᓀᔥᑕ ᐅᔥᑭᔅᑴᐙᓐ ᓇᒪᐐᔅᑳᑦ ᒥᓇ ᑲᑕ ᓄᑖᑾᓂᓕᐤ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᔭᓐ; ᐌᓴ ᑭᑦ ᐊᑖᐌᐎᓕᓕᒪᒃ ᑭ ᑭᒋᐃᓕᓕᐎᐗᒃ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ; ᐌᓴ ᑭ ᒥᑌᐃᐎᓇ ᑮ ᐅᒋ ᐙᔦᔑᐋᐗᒃ ᒥᓯᐌ ᑳ ᑕᑐᔅᑳᓀᓯᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ᙮

24ᐱᒋ ᒫᑲ ᐁ ᐃᑖᑦ ᑮ ᒥᔅᑭᑳᑌᓕᐤ ᐅᒥᑯᐗᐤ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᐸᓓᑭᓴᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᑭ ᐅᑦ ᐊᔅᑮᒃ ᑳ ᑮ ᓂᐸᐋᑲᓂᐎᒋᒃ᙮