Search form

ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑫᐎᓐ 18:23

23ᓀᔥᑕ ᐁ ᐙᔅᑌᒃ ᐙᔅᑌᓇᒫᑲᓐ ᓇᒪᐎᔅᑳᑦ ᒥᓇ ᐙᔅᑌᐤ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᔭᓐ; ᓀᔥᑕ ᐅ ᐯᑖᑯᓯᐎᓐ ᐅᔥᑭᓈᐯᐙᓐ ᓀᔥᑕ ᐅᔥᑭᔅᑴᐙᓐ ᓇᒪᐐᔅᑳᑦ ᒥᓇ ᑲᑕ ᓄᑖᑾᓂᓕᐤ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᔭᓐ; ᐌᓴ ᑭᑦ ᐊᑖᐌᐎᓕᓕᒪᒃ ᑭ ᑭᒋᐃᓕᓕᐎᐗᒃ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ; ᐌᓴ ᑭ ᒥᑌᐃᐎᓇ ᑮ ᐅᒋ ᐙᔦᔑᐋᐗᒃ ᒥᓯᐌ ᑳ ᑕᑐᔅᑳᓀᓯᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ᙮