Search form

ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑫᐎᓐ 18:8

8ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᐅᑦ ᐋᑯᐃᑖᔅᐱᓀᐎᓇ ᒣᒀᒡ ᐯᔭᑾᐤ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᑲᑕ ᐅᑎᒋᐸᓕᓕᐗ, ᓂᐱᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᒫᑐᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᑲᐗᑲᑌᐎᓐ, ᒥᑐᓂ ᒫᑲ ᑲᑕ ᒑᑳᔅᑭᓱ ᐃᔥᑯᑌᓕᐤ ᐅᒋ: ᐌᓴ ᒪᔥᑲᐃᓯᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑳ ᑎᐹᔅᑯᓈᑦ᙮