Search form

ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑫᐎᓐ 19:1

1ᑳ ᐳᓂᐸᓕᑭ ᐅᐅ, ᓂ ᑮ ᐯᑌᓐ ᐁ ᑭᒋ ᐯᑖᑯᓯᒋᒃ ᒥᒉᑦ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᐋᓕᓘᔭ; ᐱᒫᒋᐃᐌᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᑭᔅᑎᓯᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᑲᔥᑭᐅᐎᓐ ᑲᑕ ᐎ ᐋᔭᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑭ ᑭᒋᒪᓂᑐᒥᓇᐤ: