Search form

ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑫᐎᓐ 19:20

20ᐊᓇ ᐊᐌᓯᔅ ᒫᑲ ᑭ ᐅᑎᓇᐤ, ᐊᓯᒋ ᐊᓇ ᓀᔥᑕ ᓇᔅᐹᒡ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗ ᑳ ᒫᒪᑖᐎ ᐃᔑᒋᑫᔅᑖᑯᑦ, ᐊᓂᐃ ᑳ ᐅᒋ ᐙᔦᔑᐋᑦ ᑳ ᑮ ᐅᑎᓇᒥᓕᒋ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᒋᑲᓂᓕᐤ ᐊᐌᓯᓴ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᑭ ᑳ ᓇᐗᑭᔅᑕᐅᒫᒋᒃ ᐅ ᒪᓯᓕᓕᒪ᙮ ᐅᑯ ᒫᑲ ᒫᒪᐤ ᐁ ᐱᒫᑎᓯᒋᒃ ᑮ ᐃᔑᐌᐱᓇᐗᒃ ᐃᔥᑯᑌᐎ ᓵᑲᐃᑲᓂᒃ ᐁ ᐗᓚᑌᒃ ᐅᓵᐙᐱᔅᑯᓯᓂ᙮