Search form

ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑫᐎᓐ 3:1

ᐊᓂᑭ ᑖᐺᑕᒧᐗᒃ ᓵᕐᑎᓯᒃ ᒥᓛᑲᓂᐎᐗᒃ ᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓕᐤ

1ᐊᓇ ᐁᓐᒐᓪ ᓀᔥᑕ ᑳ ᑎᐯᓕᒫᑦ ᒫᒪᐎᐋᔭᒥᐋᐗ ᓵᕐᑎᓯᒃ ᒪᓯᓇᐊᒪᐤ:

ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᐃᑗᐤ ᐊᓇ ᑳ ᐋᔮᐎᒫᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᓂᔂᔅ ᐅᑦ ᐊᒑᑯᒪ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᓂᔂᔅ ᐊᒐᑾ: ᓂ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ ᑭᑦ ᐊᑑᔅᑫᐎᓇ, ᐁ ᐋᔮᔭᓐ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓐ ᐁ ᐱᒫᑎᓯᔭᓐ, ᒫᑲ ᐁ ᓂᐱᔭᓐ᙮