Search form

ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑫᐎᓐ 3:14

ᐊᓂᑭ ᑖᐺᑕᒧᐗᒃ ᓓᐅᑎᓯᔭᐃᒃ ᒥᓛᑲᓂᐌᐗᒃ ᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓕᐤ

14ᐊᓇ ᐁᓐᒐᓪ ᓀᔥᑕ ᑳ ᑎᐯᓕᒫᑦ ᒫᒪᐎᐋᔭᒥᐊᐗ ᓓᐅᑕᓯᔭᐃᒃ ᒪᓯᓇᐊᒪᐤ:

ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᐃᑗᐤ ᐊᓇ ᐁᒣᓐ, ᐊᓇ ᑳ ᒀᔭᔅᑭᑎᑦ ᓀᔥᑕ ᑳ ᑖᐺᐎᑦ ᐅᑎᐹᒋᒧ, ᐊᓇ ᒫᐗᒋ ᓃᔥᑕᒻ ᑳ ᑮ ᐃᑖᑦ ᐁ ᑮ ᒫᒋ ᐅᔑᒋᑫᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ;