Search form

ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑫᐎᓐ 4:4

4ᐙᔅᑲ ᒫᑲ ᐅᑭᒪᐗᐱᐎᓂᒃ ᑮ ᐃᑕᑾᓋ ᓂᔑᑕᓇ ᓀᐊᔖᑉ ᓀᔥᑕ ᑌᑕᐱᐎᓇ; ᐊᓂᐃ ᒫᑲ ᑌᑕᐱᐎᓇ ᓂ ᑮ ᐙᐸᒪᐗᒃ ᐁ ᑌᑕᐱᒋᒃ ᓂᔑᑕᓇ ᓀᐊᔖᑉ ᓀᔥᑕ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᒋᒃ, ᐁ ᐙᐱᐅᒋᒃ, ᑮ ᑭᑭᔥᑲᒶᒃ ᒫᑲ ᐅᔅᑎᒀᓂᐙᒃ ᐅᓵᐎᔔᓕᐊᓈᐱᔉ ᐅᑭᒪᐗᔅᑐᑎᓋ᙮