Search form

ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑫᐎᓐ 8:3

3ᑯᑕᒃ ᐁᓐᒐᓪ ᒫᑲ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᑮ ᓂᐸᐎᐤ ᒫᑲ ᐸᑭᒋᑲᓈᐱᔅᑯᒃ, ᐁ ᐋᔮᑦ ᐅᓵᐎᔓᓕᐊᓈᐱᔉ ᐸᑭᒋᑫᐎᓛᑲᓐ; ᑮ ᒥᓚᐤ ᒫᑲ ᒥᔅᑕᐃ ᐎᑭᒫᓯᑲᓂᓕᐤ, ᑭᒋ ᐸᑭᑎᓂᑫᑦ ᐊᓯᒋ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐋᐎᓂᓕᐗ ᒥᓯᐌ ᐅᐸᓓᑭᓴ ᐅᓵᐎᔔᓕᐊᓈᐱᔉ ᐸᑭᒋᑲᓈᐱᔅᑯᒃ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᐅᑭᒪᐗᐱᐎᓂᒃ ᑳ ᐎᑕᑾᒃ᙮