Search form

ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑫᐎᓐ 8:5

5ᐊᓇ ᐁᓐᒐᓪ ᒫᑲ ᑮ ᐅᑎᓇᒻ ᐸᑭᒋᑫᐎᓛᑲᓂᓕᐤ, ᑮ ᓵᑲᔅᑭᓇᑕᐤ ᒫᑲ ᐃᔥᑯᑌᓕᐤ ᐸᑭᒋᑲᓈᐱᔅᑯᒃ ᐅᒋ, ᐊᔅᑮᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐃᔑ ᐌᐱᓇᒻ: ᑮ ᐯᑖᑯᓯᓈᓂᐗᓐ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᐅᓂᒥᔅᑭᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐙᐙᔅᑌᐸᓕᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑶᑾᓐ᙮