Search form

ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑫᐎᓐ 9:17

17ᐅᒪ ᐃᔑ ᒫᑲ ᓂ ᑮ ᐙᐸᒪᐗᒃ ᒥᔅᑕᑎᒶᒃ ᐃᔑᓇᒧᐎᓂᒃ, ᐊᓂᑭ ᓀᔥᑕ ᑳ ᑌᑕᐱᑐᑕᐙᒋᒃ ᐁ ᐋᔮᒋᒃ ᐃᔥᑯᑌᐎ ᓀᔥᑕ ᒑᓯᓐᑦ, ᓀᔥᑕ ᐅᓵᐙᐱᔅᑯᓯᓂᐎ ᒥᔅᑳᔅᑭᑲᓈᐱᔅᑾ: ᐅᔅᑎᒀᓂᐙᐗ ᒫᑲ ᒥᔅᑕᑎᒶᒃ ᑮ ᐃᔑᓈᑾᓂᓕᐗ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒥᔑᐱᔑᐗᒃ ᐅᔅᑎᒀᓂᐙᐗ: ᐅᑐᓂᐙᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐅᒋᐸᓕᐤ ᐃᔥᑯᑌᐤ ᓀᔥᑕ ᑲᔥᑳᐸᑌᐤ ᓀᔥᑕ ᐅᓵᐙᐱᔅᑯᓯᓂ᙮