Search form

ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑫᐎᓐ 9:2

2ᑮ ᐹᔅᑭᑌᓇᒻ ᒫᑲ ᐁᑳ ᑳ ᒥᓴᔅᑫᔮᓕᒃ ᐙᑎᑳᓂᓕᐤ; ᐙᑎᑳᓂᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐅᒋ ᐅᐱᐸᓕᐤ ᐁ ᐱᐳᑌᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐃᔑ ᐱᐳᑌᒃ ᑭᒋ ᐃᔥᑯᑌᐎᑲᒥᒃ; ᐱᓯᒻ ᒫᑲ ᓀᔥᑕ ᒧᔐᑭᔑᑯᒃ ᑮ ᐗᓂᑎᐱᔅᑲᐤ, ᐁ ᐃᔅᐱᒋ ᑲᔥᑳᐸᑌᒃ ᐙᑎᑳᓐ ᐅᒋ᙮