Search form

ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑫᐎᓐ 9:20

20ᒥᓯᐌ ᒫᑲ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐁᑳ ᑳ ᑮ ᓂᐹᐃᑯᒋᒃ ᐅᐅ ᐋᑯᐃᑖᔅᐱᓀᐎᓇ, ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᑫᔮᐸᒡ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᒥᒋᓚᐌᔦᓕᑕᒶᒃ ᑳ ᑭ ᐊᔨᐊᑑᔅᑫᒋᒃ ᐅᒋᒋᐙᒃ, ᐁᑳ ᑭᒋ ᓇᐙᑭᔅᑕᐙᒋᒃ ᒪᒋᒪᓂᑐᐗ, ᓀᔥᑕ ᐅᓵᐎᔔᓕᐋᓇᐱᔉ, ᒪᓂᑐᑳᓇ, ᓀᔥᑕ ᔔᓕᐊᓈᐱᔉ, ᓀᔥᑕ ᐅᓵᐙᐱᔉ, ᓀᔥᑕ ᐊᓯᓂ, ᓀᔥᑕ ᒥᔅᑎᒃ, ᐊᓂᐃ ᐁᑳ ᑳ ᐙᐱᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᐅᓯᑌᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᐱᒧᑌᓕᒋ,