Search form

ᕈᒪᓇ 1

1ᐹᓪ, ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇ ᒋᓴᔅ ᙭, ᐁ ᑮ ᓇᑐᒥᑲᐎᔮᓐ ᑭᒋ ᐊᐸᔅᑕᓕᐎᔭᓐ, ᐁ ᑮ ᐹᑲᓂᐃᑲᐎᔮᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓂᒃ ᐃᔑ,

2ᐌᔅᑲᒡ ᑳ ᑮ ᐊᔓᑕᒫᑫᔅᐸᓐ ᐅᑦ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᒪ ᐅᒋ ᐸᓓᑭ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᒃ, 3ᐅᑯᓯᓴ ᒋᓴᔅ ᙭ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐤ ᐅᒋ, ᑳ ᑮ ᐯᒋ ᐅᒌᑦ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔑᒃ ᑌᐱᑦ ᐎᔮᓯᐎᐎᓂᒃ ᐃᔑ; 4ᐁ ᑮ ᐃᑖᑲᓂᐎᑦ ᒫᑲ ᑭᒋ ᐅᑯᓯᓯᒥᑯᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᓱᑳᑎᓯᐎᓂᒃ, ᐸᓓᑭᓯᐎᓂ ᐊᒑᑾ ᐃᔑ, ᐁ ᑮ ᐗᓂᔥᑳᓈᑦ ᐅᓂᐱᐗ ᐅᒋ: 5ᐁᐗᑯ ᐊᐗ ᑳ ᑮ ᐅᒋ ᒥᓕᑲᐎᔭᒃ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᐊᐸᔅᑕᓕᐎᐎᓐ, ᑭᒋ ᐅᒋ ᓇᓇᐃᑕᑭᒃ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᑐᔅᑳᓀᓯᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᐅᑦ ᐃᔑᓇᑳᓱᐎᓐ ᐅᒋ: 6ᒣᑴᔪᔥ ᐁᐗᑾᓂᑭ ᑭᓚᐗᐤ ᐊᓯᒋ ᑳ ᓇᑐᒥᑖᒃ ᒋᓴᔅ ᙭:

7ᒥᓯᐌ ᕈᒥᒃ ᑳ ᐃᑖᔦᒃ, ᑳ ᓵᑭᐃᑖᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᑳ ᓇᑐᒥᑳᐎᔦᒃ ᑭᒋ ᐸᓓᑭᓯᔦᒃ: ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓐ ᑭ ᑳ ᐎ ᐋᔮᓇᐗᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑯᑖᐎᓇᐤ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑌᐯᓕᒋᑫᑦ ᒋᓴᔅ ᙭᙮

ᓇᓈᔅᑯᒧᐎ ᐊᔭᒥᐋᐎᓐ

8ᓂᔥᑕᒻ, ᓂ ᓇᓈᔅᑯᒪᐤ ᓂ ᑭᒋᒪᓂᑐᒻ ᐎᓚ ᐅᒋ ᒋᓴᔅ ᙭ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᐅᒋ, ᑭ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᐗᐤ ᐁ ᐋᓕᒧᒋᑳᑌᒃ ᒥᓯᐌ ᐊᔅᑮᒃ᙮ 9ᐌᓴ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᒥᒃ, ᐊᓇ ᓂᑦ ᐊᒐᑯᒃ ᑳ ᐅᒋ ᐊᑖᔅᑲᐗᒃ ᐅ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓂᓕᒃ ᐅᑯᓯᓴ, ᐁᑳ ᐁ ᐳᓂᔮᓐ ᒧᔕᒃ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᔅᑕᒫᑕᑾᒃ; 10ᐁ ᓇᑐᑕᒫᔮᓇ, ᑮᔥᐱᓐ ᓈᓐᑕᐤ ᐋᔨᔅᐸᓕᑭ ᐊᓄᒡ ᑫᑳ ᑭᒋ ᒥᓗ ᐱᒥᐱᒋᔮᓐ ᐃᑌᓕᑕᑫ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑭᒋ ᐯᒋ ᓈᑎᑖᑾᒃ᙮ 11ᐌᓴ ᓂ ᑭᐗᔐᓕᑌᓐ ᑭᒋ ᐙᐸᒥᑕᑾᒃ, ᑭᒋ ᑮ ᒥᓕᑕᑾᒃ, ᑭᒋ ᑮ ᒥᓕᑕᑾᒃ ᓈᓐᑕᐤ ᐊᒑᑯᐎ ᒥᓕᐌᐎᓐ, ᑭᒋ ᐅᒋ ᐋᔨᒋᑳᐸᐎᐃᑲᐎᔦᒃ; 12ᐁᐗᑯ, ᑭᒋ ᐃᔑ ᒫᒪᐎ ᒥᓜᓕᒧᐃᑯᔭᒃ ᐁ ᐃᔑ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑖᐺᔦᓕᑕᒪᒃ ᑭᓚᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᓂᓚ᙮

13ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᓇᑕᐌᓕᒥᑎᓇᐗᐤ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᑭᒋ ᐁᑳ ᑭᔅᑫᓕᑕᒣᒃ ᒥᒉᑡᐤ ᐁ ᑮ ᐃᑌᓕᑕᒫᓐ ᑭᒋ ᐯᒋ ᓈᑎᑖᑾᒃ, ᒫᑲ ᐊᓄᒡ ᐃᔅᑯ ᓂ ᑮ ᐅᒋᐃᑲᐎᓐ, ᑭᒋ ᑮ ᐋᔮᔮᓐ ᑳ ᒥᓂᔑᐎᔦᒃ ᑭᓚᐗᐤ ᐊᓯᒋ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑯᑕᑭᔭᒃ ᒉᓐᑖᐃᓕᒃ᙮ 14ᓂ ᑮ ᒪᓯᓇᐃᑫᔅᑕᐗᐗᒃ ᒫᒪᐤ ᐊᓂᑭ ᒃᕆᑲᒃ, ᓀᔥᑕ ᐹᕐᐯᕆᔮᓇᒃ; ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐃᔑ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᑭᒃ ᓀᔥᑕ ᐊᓂᑭ ᐁᑳ ᑳ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᑭᒃ᙮ 15ᐃᓕᑯᒃ ᒫᑲ ᐁ ᐃᔑ ᑲᔥᑭᑖᔮᓐ, ᓂᑦ ᐋᔦᔅᑳᐎᓰᓐ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ ᑭᒋ ᑲᑫᔅᑭᒪᑕᑾᒃ ᐙᐙᒡ ᑭᓚᐗᐤ ᕈᒥᒃ ᑳ ᐃᑖᔦᒃ᙮

ᐁ ᐃᔑ ᓲᑭᒪᑲᒃ ᒥᓚᐗᒋᒧᐎᓐ

16ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᓇᓀᐯᐎᓰᔅᑕᒸᓐ ᐅ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ ᙭: ᐌᓴ ᐁᐗᑯ ᐅ ᑲᔥᑭᐅᐎᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐁ ᐱᒫᒋᐃᑯᒋᒃ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑖᐺᑕᑭᒃ; ᓃᔥᑕᒻ ᐊᓇ ᑳ ᒎᐎᑦ, ᐊᓯᒋ ᓀᔥᑕ ᐊᓇ ᑳ ᒃᕆᑭᐎᑦ᙮ 17ᐌᓴ ᐁᑯᑕ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓐ ᐁ ᓄᑯᑖᓂᐗᓂᓕᒃ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᒃ ᐅᒋ ᓀᔥᑕ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᒃ ᐃᔑ: ᒬᒋ ᐁ ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᒃ, ᐅᒀᔭᔅᑭᑎᐤ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᑲᑕ ᐅᒋ ᐱᒫᑎᓯᐤ᙮

ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ ᒪᒑᑎᓯᐗᒃ

18ᐌᓴ ᐅᑦ ᐋᑯᓚᐌᓯᐎᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐅᒋ ᓄᑾᓂᓕᐤ ᐁ ᐃᑌᓕᑕᒸᑦ ᐃᓕᓕᐗ ᒥᓯᐌ ᐅ ᒪᒋᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᐅ ᒪᒑᑎᓯᐎᓂᓕᐤ, ᑳ ᒥᒋᒥᓇᒥᓕᒋ ᑖᐺᐎᓂᓕᐤ ᒪᒑᑎᓯᐎᓂᒃ; 19ᐌᓴ ᑮ ᐋᔮᓕᐗ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑫ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓚᒫᓕᒋ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ; ᐌᓴ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑮ ᐙᐸᑎᓓᐤ᙮ 20ᐌᓴ ᐊᓂᐃ ᐁᑳ ᑳ ᓄᑾᓂᓕᑭ ᐅᑦ ᐋᔮᓇ ᐊᔅᐱᓐ ᑳ ᑮ ᐅᔑᑖᓂᐗᒃ ᐊᔅᑭ ᐅᒋ ᐹᔦᑌᓈᑾᓂᓕᐗ, ᐁ ᐅᒋ ᓂᓯᑐᒋᑳᑌᓕᑭ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᐅᔑᑖᓂᐗᑭ, ᐅ ᑳᑭᑫ ᑲᔥᑭᐅᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᐅ ᑭᒋᒪᓂᑐᐎᓐ; ᑳ ᐅᒋ ᐁᑳ ᑮ ᑶᑕᐎᐃᑗᒋᒃ: 21ᐌᓴ ᐃᔅᐱ ᑫᔅᑫᓕᒫᒋᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᓇᒪᐎᓚ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑮ ᐃᔑ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᐁᐗᒃ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑮ ᓇᓈᔅᑯᒧᐗᒃ; ᒫᑲ ᐸᑾᓐᑕᐤ ᑮ ᐊᑎ ᐃᑎᐗᒃ ᐅ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᐙᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅ ᑲᑫᐹᒋᑌᐃᐗᐤ ᑮ ᐗᓂᑎᐱᔅᑳᓕᐤ᙮ 22ᓂ ᑲᑫᑕᐌᓕᑌᓋᓐ ᐁ ᑮ ᐃᑕᑭᒥᑎᓱᒋᒃ, ᑮ ᐊᑎ ᑲᑫᐹᑎᓯᐗᒃ, 23ᓀᔥᑕ ᑮ ᑴᔅᑭᓇᒬᐗᒃ ᐅ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓂᓕᐤ ᐊᓂᐃ ᐁᑳ ᑫ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᓕᒋ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᑭᒋ ᐃᔑᓈᑾᓂᓕᒃ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑫ ᓂᔑᐗᓋᑎᓯᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᐱᓓᓯᒃ ᐃᔑ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᓀᐅᓯᑌᐎ ᐊᐌᓯᓯᒃ ᐃᔑ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐸᐸᒥᑕᒋᒧᓕᒋ ᐊᐗᑳᓇ ᐃᔑ᙮

24ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑮ ᐸᑭᑎᓀᐤ ᐎᓂᐅᐎᓂᒃ ᐃᔑ, ᐁ ᐃᔅᐱᒋ ᒪᒋ ᓇᑕᐌᓕᑕᑭᒃ ᑎᐱᓚᐌ ᐅᑌᐃᐙᒃ, ᑭᒋ ᒪᒉᓕᑖᑯᑕᒫᑐᒋᒃ ᑎᐱᓚᐌ ᐎᔭᐙᐗ; 25ᐊᓂᑭ ᑭᓛᔅᑭᐎᓂᒃ ᑳ ᐃᔑ ᑴᔅᑭᓇᒸᒋᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᑖᐺᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᐊᐙᓯᑌ ᑮ ᐋᔭᒥᐁᔅᑕᐌᐗᒃ ᐅᔑᐋᑲᓇ ᐃᔥᐱᔥ ᐅᔑᐃᐌᐗ, ᐊᓇ ᑳᑭᑫ ᑳ ᒫᒥᒋᑖᑯᓯᑦ᙮ ᐁᒣᓐ᙮

26ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑮ ᐸᑭᑎᓀᐤ ᑭᒋ ᐎᓂᓯᐎ ᐸᑯᓭᓕᒧᓕᒋ: ᐊᐳᒋᑲ ᐅᑦ ᐃᔅᑴᒥᐗᐗ ᑮ ᐃᔑ ᑴᔅᑭᐊᐸᒋᑖᓕᐗ ᐃᑌ ᐁᑳ ᐁ ᐃᔑ ᓂᐃᐸᓕᓕᒃ: 27ᐊᓯᒋ ᓀᔥᑕ ᓈᐯᐗᒃ, ᐁ ᐳᓂ ᐋᐸᒋᐋᒋᒃ ᐃᔅᑴᐗ, ᐁ ᐎᓂᓯᐎ ᐃᑌᓕᑕᑭᒃ ᑮ ᐃᔅᒀᓱᔅᑖᑐᐗᒃ; ᓈᐯᐗᒃ ᑭᑭ ᓈᐯᐗ ᐁ ᑐᑕᑭᒃ ᑳ ᒫᓛᑕᓂᓕᒃ, ᓀᔥᑕ ᐎᓚᐗᐤ ᑫᒋᐙᒃ ᐁ ᐅᑎᓇᑭᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐁ ᐃᔑ ᓇᐃ ᑎᐸᐊᒫᑫᒪᑲᓂᓕᒃ ᐅ ᐗᓂᐅᐎᓂᐗᐤ᙮

28ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᐁᑳ ᐁ ᑮ ᐎ ᒥᒋᒥᓈᒋᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅ ᑭᔅᑫᓕᑕᒧᐎᓂᐙᒃ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑮ ᐃᔑ ᐸᑭᑎᓀᐤ ᑭᒋ ᐸᑾᓐᑕᐤ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᓕᒋ, ᑭᒋ ᑐᑕᒥᓕᒋ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᐁᑳ ᑳ ᓇᐃᐸᓕᓕᑭ; 29ᐁ ᑮ ᓵᑲᔅᑭᓀᔅᑳᑯᒋᒃ ᒥᓯᐌ ᒪᒑᑎᓯᐎᓂᓕᐤ, ᐱᔑᒀᑎᓯᐎᓂᓕᐤ, ᒪᒋᑣᐎᓂᓕᐤ, ᒧᔅᑌᓇᒫᑫᐎᓂᓕᐤ, ᑭᒧᒋᐸᒀᑎᑐᐎᓂᓕᐤ; ᐁ ᓵᑲᔅᑭᓀᔅᑳᑯᒋᒃ ᐅᑌᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ, ᓂᐸᔨᐌᐎᓂᓕᐤ, ᑲᑴᔕᑯᒋᒥᑐᐎᓂᓕᐤ, ᑲᑳᔦᓕᓯᐎᓂᓕᐤ, ᒪᒉᓕᒥᐌᐎᓂᓕᐤ; ᐁ ᑭᒧᑐᐌᔅᑭᒋᒃ, 30ᐁ ᐸᑾᓄᒥᐌᒋᒃ, ᐁ ᐸᒀᑖᒋᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᐁ ᒪᒉᓕᒥᐌᔅᑭᒋᒃ, ᐁ ᑭᔅᑌᓕᒧᒋᒃ, ᐁ ᑲᑭᒋᒧᒋᒃ, ᐁ ᒥᔅᑲᐙᑖᒋᒃ ᑳ ᒫᓛᑕᓂᓕᑭ, ᐁ ᐋᓉᑕᐙᒋᒃ ᐅᓂᑭᐃᑯᐗᐗ, 31ᐁᑳ ᐁ ᐅ ᓂᓯᑐᑕᒧᐎᓂᒋᒃ, ᐁ ᐱᑯᓇᑭᒃ ᓂᔅᑯᒥᑐᐎᓂᓕᐤ, ᐁᑳ ᐁ ᐅ ᓵᑭᐃᐌᐎᓂᒋᒃ, ᐁᑳ ᐁ ᐳᓂ ᑭᔕᐌᓕᒥᐌᒋᒃ, ᐁ ᐊᒀᑎᓯᒋᒃ: 32ᐁᐗᒀᓂᑭ ᐋᑕ ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒸᒋᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐎᓂᓕᐤ, ᐊᓂᑭ ᐅᒣᓕᐤ ᑐᐎ ᑳ ᑐᑕᑭᒃ ᐁ ᑌᐸᑫᓕᑖᑯᓯᒋᒃ ᑭᒋ ᓂᐱᒋᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᐱᑯ ᑫᒋᐙᒃ ᑐᑕᒶᒃ, ᒫᑲ ᐊᓯᒋ ᓀᔥᑕ ᓇᐃᓚᐌᐃᑯᐗᒃ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑐᑕᒥᓕᒋ᙮