Search form

ᕈᒪᓇ 1:13

13ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᓇᑕᐌᓕᒥᑎᓇᐗᐤ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᑭᒋ ᐁᑳ ᑭᔅᑫᓕᑕᒣᒃ ᒥᒉᑡᐤ ᐁ ᑮ ᐃᑌᓕᑕᒫᓐ ᑭᒋ ᐯᒋ ᓈᑎᑖᑾᒃ, ᒫᑲ ᐊᓄᒡ ᐃᔅᑯ ᓂ ᑮ ᐅᒋᐃᑲᐎᓐ, ᑭᒋ ᑮ ᐋᔮᔮᓐ ᑳ ᒥᓂᔑᐎᔦᒃ ᑭᓚᐗᐤ ᐊᓯᒋ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑯᑕᑭᔭᒃ ᒉᓐᑖᐃᓕᒃ᙮