Search form

ᕈᒪᓇ 1:16

ᐁ ᐃᔑ ᓲᑭᒪᑲᒃ ᒥᓚᐗᒋᒧᐎᓐ

16ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᓇᓀᐯᐎᓰᔅᑕᒸᓐ ᐅ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ ᙭: ᐌᓴ ᐁᐗᑯ ᐅ ᑲᔥᑭᐅᐎᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐁ ᐱᒫᒋᐃᑯᒋᒃ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑖᐺᑕᑭᒃ; ᓃᔥᑕᒻ ᐊᓇ ᑳ ᒎᐎᑦ, ᐊᓯᒋ ᓀᔥᑕ ᐊᓇ ᑳ ᒃᕆᑭᐎᑦ᙮