Search form

ᕈᒪᓇ 1:29

29ᐁ ᑮ ᓵᑲᔅᑭᓀᔅᑳᑯᒋᒃ ᒥᓯᐌ ᒪᒑᑎᓯᐎᓂᓕᐤ, ᐱᔑᒀᑎᓯᐎᓂᓕᐤ, ᒪᒋᑣᐎᓂᓕᐤ, ᒧᔅᑌᓇᒫᑫᐎᓂᓕᐤ, ᑭᒧᒋᐸᒀᑎᑐᐎᓂᓕᐤ; ᐁ ᓵᑲᔅᑭᓀᔅᑳᑯᒋᒃ ᐅᑌᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ, ᓂᐸᔨᐌᐎᓂᓕᐤ, ᑲᑴᔕᑯᒋᒥᑐᐎᓂᓕᐤ, ᑲᑳᔦᓕᓯᐎᓂᓕᐤ, ᒪᒉᓕᒥᐌᐎᓂᓕᐤ; ᐁ ᑭᒧᑐᐌᔅᑭᒋᒃ,