Search form

ᕈᒪᓇ 10

1ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ ᐁ ᐃᔑ ᐸᑯᓭᓕᒧᔮᓐ ᓂᑌᐃᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐃᔑ ᐋᔭᒥᐁᔅᑕᐗᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᐁ ᐋᔭᒥᐁᔅᑕᒪᐗᑭᒃ ᐃᔅᕃᐃᓪ, ᐁᐗᒀᓂᒪ ᑭᒋ ᐱᒫᒋᐋᑲᓂᐎᒋᒃ᙮ 2ᐌᓴ ᓂ ᑎᐹᒋᒪᐗᒃ ᐁ ᓱᑫᓕᒫᒋᒃ ᑭᒋᒫᓂᑐᐗ, ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᑭᔅᑫᓕᑕᒧᐎᓂᒃ ᐃᔑ᙮ 3ᐌᓴ ᐁᑳ ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒸᒋᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑯᒋᑖᒋᒃ ᑭᒋ ᐋᔨᒋᑳᐸᐎᑖᒋᒃ ᑎᐱᓚᐌ ᐅ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓂᐗᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᐃᔑ ᐸᑭᑎᓂᑎᓱᐗᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓂᓕᒃ᙮ 4ᐌᓴ ᙭ ᐁᑯᑕ ᐁ ᐃᔅᐸᓕᒃ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓂ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᐅᒋ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᑕᒃ᙮

ᒥᓯᐌ ᐊᐌᓇ ᐌᒋ ᑕᑾᒃ ᐱᒫᒋᐃᐌᐎᓐ

5ᐌᓴ ᒧᓯᔅ ᐎᑕᒻ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᒀᔭᔅᑭᑕᑎᓯᐎᓂᓕᐤ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᒃ ᑳ ᐅᒋᐸᓕᓕᒃ, ᐊᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᑳ ᑐᑕᒃ ᐁᐗᒀᓂᐃ ᑭᒋ ᐅᒋ ᐱᒫᑎᓰᑦ᙮ 6ᒫᑲ ᐊᓂᒪ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓐ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᒃ ᑳ ᐅᒋᐸᓕᒃ ᐅᒪ ᐃᑗᒪᑲᓐ, ᐁᑳ ᐎᓚ ᐃᑗ ᑭᑌᐃᒃ, ᐊᐌᓇ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑫ ᐃᔑ ᐅᐱᔅᑳᑦ? ᐁᐗᑯ ᑭᒋ ᓛᔑᐯᔑᐙᑦ ᙭ᑕ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐅᒋ: 7ᓇᒪ ᓀᔥᑕ, ᐊᐌᓇ ᑎᒥᔮᒃ ᑫ ᐃᔑ ᓛᔑᑦ? ᐁᐗᑯ ᒥᓇ ᑭᒋ ᐯᔑᐙᑦ ᙭ᑕ ᐅᓂᐱᐗ ᐅᒋ᙮ 8ᒫᑲ ᑖᓐ ᐁᑗᒪᑲᒃ? ᐊᓂᒪ ᐋᔭᒥᐎᓐ ᑭ ᐯᔛᐸᒥᑯᓐ, ᑭᑐᓂᒃ ᐅᑎ, ᓀᔥᑕ ᑭᑌᐃᒃ: ᐁᐗᑯ, ᐊᓂᒪ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂ ᐋᔭᒥᐎᓐ, ᑳ ᐙᐎᑕᒫᒃ; 9ᐁᐗᑯ ᐅᒪ, ᑮᔥᐱᓐ ᐎᑕᒫᓀ ᑭᑐᓂᒃ ᐅᒋ ᐁ ᑎᐯᓕᒋᑫᑦ ᒋᓴᔅ, ᓀᔥᑕ ᑖᐺᑕᒪᓀ ᑭᑌᐃᒃ ᐅᓂᐱᐗ ᐁ ᑮ ᐅᒋ ᐗᓂᔥᑳᓂᑯᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᑭ ᑳ ᐱᒫᒋᐃᑲᐎᓐ᙮ 10ᐌᓴ ᐅᑌᐃᒃ ᐅᒋ ᐃᓕᓕᐤ ᑖᐺᑕᒻ ᑫ ᐅᒋ ᐋᔮᑦ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓂᓕᐤ; ᓀᔥᑕ ᐅᑐᓂᒃ ᐎᑕᒻ ᑫ ᐅᒋ ᐋᔮᑦ ᐱᒫᒋᐃᑯᓯᐎᓂᓕᐤ᙮ 11ᐌᓴ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓐ ᐃᑗᒪᑲᓐ, ᐊᐌᓇ ᑫ ᑖᐺᔦᓕᒫᑴ ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᓇᓀᐯᐎᓯᐤ᙮ 12ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᐋᔭᒡ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᐤ ᐊᐌᓇ ᑳ ᒎᐎᑦ ᓀᔥᑕ ᐊᐌᓇ ᑳ ᒃᕆᑭᐎᑦ; ᐌᓴ ᐊᓇ ᑫᔮᐸᒡ ᑳ ᑎᐯᓕᒫᑦ ᒥᓯᐌ ᒥᔕᑭᐁᐤ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᐃ ᑳ ᓈᓈᑐᒥᑯᑦ᙮ 13ᐌᓴ ᐊᐌᓇ ᑫ ᑌᑆᑕᒸᑴ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᓕᐤ ᑲᑕ ᐱᒫᒋᐋᑲᓂᐃᐤ᙮

14ᑖᓐᑌ ᒫᑲ ᑫ ᑮ ᓇᓈᑐᒫᒋᒃ ᐊᓂᐃ ᐁᑳ ᑳ ᐅᒋ ᑖᐺᔦᓕᒫᒋᒃ? ᑖᓐᑌ ᒫᑲ ᑫ ᑮ ᑖᐺᔦᓕᒫᒋᒃ ᐊᓂᐃ ᐁᑳ ᑳ ᐅᒋ ᐯᑕᑭᒃ? ᑖᓐᑌ ᒫᑲ ᑫ ᑮ ᐯᑕᑭᒃ ᐁᑳ ᐁ ᐯᒋ ᓈᑎᓇᒋᒃ ᐅᑲᑫᔅᑭᒥᐌᐗ? 15ᑖᓐᑌ ᒫᑲ ᑫ ᑮ ᑲᑫᔅᑭᒥᐌᒋᒃ ᐁᑳ ᐁ ᐃᑎᔕᐙᑲᓂᐎᒋᒃ? ᒬᒋ ᐁ ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᒃ, ᐋ ᒥᓗᓈᑾᓂᓕᑭ ᐅᓯᑎᐗᐗ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐎᑕᒫᑫᒋᒃ ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓂ ᒥᓗᐗᒋᒧᐃᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐯᒋ ᑎᐹᑐᑕᑭᒃ ᒥᓗ ᑫᒀᓇ! 16ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᒥᓯᐌ ᑮ ᐅᒋ ᑖᐺᑕᒶᒃ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓂᓕᐤ᙮ ᐌᓴ ᐋᐃᓭᔭ ᐃᑗᐤ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᐊᐌᓇ ᑳ ᑮ ᑖᐺᑕᒃ ᓂ ᑲᑫᔅᑭᒥᐌᐎᓂᓈᓐ? 17ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᒫᑲ, ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋᐸᓕᐤ ᐁ ᑲᑫᔅᑭᒥᐙᓂᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑲᑫᔅᑭᒥᐙᓂᐗᒃ ᐅᒋᐸᓕᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓂᒃ᙮

18ᒫᑲ ᓂᑦ ᐃᑣᓐ, ᓇᒪ ᓈ ᑮ ᐅᒋ ᐯᑕᒶᒃ? ᐁᐁ, ᑖᐺ, ᐅ ᐯᑖᑯᓯᐎᓂᐗᐤ ᑮ ᐃᔅᐸᓂᓕᐤ ᒥᓯᐌ ᐊᔅᑮᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓂᐙᐗ ᐁ ᐃᔅᒀᔮᒃ ᐊᔅᑮᒃ ᐃᔥᐱᔥ᙮ 19ᒫᑲ ᓂᑦ ᐃᑡᓐ, ᓇᒪ ᓈ ᑮ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒻ ᐃᔅᕃᐃᓪ? ᓃᔥᑕᒻ ᒧᓯᔅ ᐃᑗᐤ, ᑭ ᑳ ᑐᑖᑎᓇᐗᐤ ᑭᒋ ᐅᑌᓕᒣᑾᒃ ᐊᓂᑭ ᐁᑳ ᑳ ᐅᑦ ᐃᓕᓕᒥᒫᑲᓂᐎᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐯᔭᑯᔅᑳᓀᓯᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐁᑳ ᐁ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᑭᒃ ᑭ ᑳ ᐅᒋ ᑭᔑᐙᐃᑎᓇᐗᐤ᙮ 20ᒫᑲ ᐋᐃᓭᔭ ᓈᔅᐱᒡ ᓱᑭᒧ, ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᓂ ᑮ ᒥᔅᑳᑾᒃ ᐊᓂᑭ ᐁᑳ ᑳ ᓈᓇᑕᐌᓕᒥᒋᒃ; ᓂ ᑮ ᓄᑯᐃᑲᐎᓐ ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᒥᒋᒃ ᐊᓂᑭ ᐁᑳ ᑳ ᑭ ᑲᑴᒋᑫᒧᒋᒃ ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᒥᒋᒃ᙮ 21ᒫᑲ ᐃᑌᐤ ᐃᔅᕃᐃᓚ, ᐁᔅᑲᓂ ᑭᔑᑳᒃ ᓂ ᑮ ᔓᐗᓂᔅᑫᓖᔅᑕᐗᐗᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐁᑳ ᑳ ᓇᐃᑕᑭᒃ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐗᓉᑕᑭᒃ᙮