Search form

ᕈᒪᓇ 10:19

19ᒫᑲ ᓂᑦ ᐃᑡᓐ, ᓇᒪ ᓈ ᑮ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒻ ᐃᔅᕃᐃᓪ? ᓃᔥᑕᒻ ᒧᓯᔅ ᐃᑗᐤ, ᑭ ᑳ ᑐᑖᑎᓇᐗᐤ ᑭᒋ ᐅᑌᓕᒣᑾᒃ ᐊᓂᑭ ᐁᑳ ᑳ ᐅᑦ ᐃᓕᓕᒥᒫᑲᓂᐎᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐯᔭᑯᔅᑳᓀᓯᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐁᑳ ᐁ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᑭᒃ ᑭ ᑳ ᐅᒋ ᑭᔑᐙᐃᑎᓇᐗᐤ᙮